Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Burnett, Simone, Eston, and Caleb

A Anga Ngaiia—N Aaba Ake n te Oceania

A Anga Ngaiia—N Aaba Ake n te Oceania

E ikawairake RENEÉ, ae te tari te aine ae 30 tabun ana ririki n te utu aika taani Kakoaua aika ingainga nanoia i Aotiteria. E taku neiei: “A bati taai ake ti mwaing iai nakon taabo ake a kainnanoaki riki iai taan tataekina te Tautaeka n Uea. A karaoi baika anainano, a kaunga ao ni kakukurei tamau ma tinau! Ngke a a reke natiu aika uoman ao I tangiria bwa e na reke naba te maiu anne irouia.”

 Akanne naba tian Shane n te onimaki ae te tari ae e a kaani koro 40 ana ririki, ae buun Reneé. E kabwarabwaraa teuaei ni kangai: “Imwini bungiakin natira are te kauoman ao ti wareka n Te Taua-n-Tantani taekaia te utu teuana aika taani Kakoaua ake a nako maiakimaeaon te Betebeke n aia booti, n uarongorongo n aban nako Tonga. * Ti kaungaaki n te kaongora anne bwa ti na kororeta nakon aia aobiti n tararua Ana Tia Kakoaua Iehova ibukin Aotiteria ao Nutiran n ongora te tabo ae a kainnanoaki riki iai taan tataekina te Tautaeka n Uea. * Ti kaekaaki ao ti a kaoaki bwa ti na mwaing nako Tonga—ae te tabo are ti wareka taekana!”

Jacob, Reneé, Skye, ao Shane

Imwin tikuia i Tonga Shane, Reneé, ma natiia aika Jacob ao Skye n te maan ae kaania teuana te ririki, a kairoroaki ni mwakuri ni kakeru bwa a na okira Aotiteria, ma a teimatoa n iangoa tiaia ae karababaan aia mwakuri ni minita. N 2011 ao a mwaing nako Norfolk Island, ae te aba ae rangi n uarereke n te Betebeke ae tao 900 te maire (1,500 te kiromita) i mainikun Aotiteria. E kangaa n nakoraoi mwaingia anne? Ni boong aikai ao e taku Jacob ae ai 14 ana ririki: “E aki tii kawakinira Iehova ma e karaoa naba te mwakuri ni minita bwa e na kakukurei!”

UAIAKINAN TE BEKU IROUIA UTU

A bati naba utu aika taani Kakoaua n aroia Shane, Reneé ma natiia ake a anga ngaiia bwa a na beku n taabo ake e kainnanoaki riki iai te ibuobuoki. Tera ae kaungaia bwa a na mwaing?

“A bati ake a kan ongora te rongorongo ae raoiroi. Ti tangiria ni karekea aia tai ae ti na katoatai iai n reirei n te Baibara ma ngaiia.”—Burnett

A mwaing nako Burketown, ae te kaawa ae tionako i Queensland, i Aotiteria, te taanga aika 30 tabun aia ririki aika Burnett ao Simone ma natiia mwaane aika Eston ao Caleb, ae ai 12 ao 9 ngkai aia ririki. E taku Burnett: “A a tia taani Kakoaua n uarongorongo iai tii ni katoa tenua ke aua te ririki. A bati ake a kan ongora te rongorongo ae raoiroi. Ti tangiria ni karekea aia tai ae ti na katoatai iai n reirei n te Baibara ma ngaiia.”

Jim, Jack, Mark, ao Karen

A a tia ni beku Mark ao Karen, ae ai 50 tabun ngkai aia ririki n ekaretia aika bati i rarikin Sydney, i Aotiteria imwini mwaingia ma natiia aika teniman aika Jessica, Jim, ao Jack, nako Nhulunbuy, ae te kaawa ae tionako ae kenaki iai baika kakawaki n te Aono Mai Meang. E taku Mark: “I tatangiriia aomata ngaia are I kani memena n taabo ake e bati iai bwaai aika na karaoaki n te ekaretia ao n te mwakuri ni minita.” Ma e tabwara Karen ibukin te mwaing. E taku neiei: “Imwini kaungaau irouni Mark ao tabeman riki, I a tauraoi ni kataia. I kukurei ngke I karaoa anne!”

Benjamin, Jade, Bria, ao Carolyn

N 2011 ao a mwaing mai Queensland, i Aotiteria Benjamin ao Carolyn ma natiia aine aika i aan 5 te ririki aika Jade ao Bria, ao a okira Timor-Leste, i Timor Island ae mena i buakon aban Indonesia aika uarereke. E taku Ben: “Ti a tia ni beku ngai ma Carolyn i Timor-Leste bwa tibeetio bwaiania. E rangi ni kakukurei te uarongorongo iai ao a rangi ni boutoka taari ake iai. Ti rangi n nanokawaki ngke ti nang kitanna. Ti motinnanoia bwa ti na manga oki. Ti tautaui moa ara babaire ngke a a riki natira ma ti aki bitii.” E reitia Carolyn ni kangai: “Ti tangiriia natira bwa a na bobotaki ma mitinare, kaain te Betaera ao ai tibeetio bwaiania ao ni karekea reireiaia ae te kabanea n tamaroa ibukin aia onimaki.”

TE KATAURAOI IBUKIN TE MWAING

E taku Iesu nakoia taan rimwina: “Antai iroumi ae kani katea te taua, ae e na aki tekateka moa ni warebwaia te kabanemwane?” (Ruka 14:28) Ai arona naba bwa e kakawaki te babaire raoi ngkana e iangoa te mwaing te utu teuana nakon te tabo teuana. Baikara bwaai aika tangiri iangoakia?

TE ONIMAKI: E taku Ben: “Ti tangiria ni beku ibukia tabemwaang ao n aki riki bwa bwaai ni karawawata. Ngaia are imwaini mwaingira, ti taraia raoi bwa ti na kakorakoraira n te onimaki. Ti kabatiaa riki ara tai ni boutokaa te mwakuri ni minita ao mwakuri riki tabeua n te ekaretia.”

E taku Jacob are taekinaki mai moa riki: “Imwaini mwaingira nako Norfolk Island ao ti kabatiaa warekan rongorongoni maiuia aomata n Te Taua-n-Tantani ao Awake! ae taekaia utu ake a beku n taabo ake a kainnanoaki riki iai te ibuobuoki. Ti maroroakini kangaanga ake a kaaitarai ao aron Iehova n tabeakinia.” E reitia mwaanena ae 11 ana ririki ae Skye ni kangai: “I kabatiaa au tataro—i bon irou ao ma tinau ao tamau naba!”

 TE NAMAKIN: E taku Reneé: “Ibukina bwa ti maeka i rarikia ara utu ao raoraora ni kaan n te tabo ae I tatangiria, e a bebete riki te tiku iai. Ma n oneani mwin are I iaiangoi baike N nang kaaki, I iangoa aroni kakabwaiaaia ara utu ni mwaingira.”

TE KATEI: A bati utu ake a karaoi aia ukeuke bwa a aonga n tauraoi nakon aia tabo aika boou. E taku Mark: “Ti kabatiaa warekan taekan te kaawa ae Nhulunbuy. A kanakoi nakoiu katoton te nuutibeeba man te kaawa anne taari ake iai are ti a kona iai n atai rongorongo tabeua ibukia kaaina ma aia katei.”

E reitia Shane are mwaing nako Norfolk Island ni kangai: “Ae rangi ni kakawaki riki, I kakorakoraai ni kaotiotii aroaro ni Kristian. I ataia bwa ngkana I kaotiota te nano ni koaua, te nimamannei, te kakaonimaki ao te mwakuri korakora, N na kona ni maeka n akea au kangaanga n taabo ni kabane ake I nako iai.”

TE TOKANIKAI I AONI KANGAANGA

A katerea naake e nakoraoi aia beku n taabo ake e kainnanoaki riki iai te ibuobuoki bwa e kakawaki te kai bitaki ao iaiangoani baika raraoi ngkana a aitara ma kangaanga aika aki kantaningai. Iangoi katoto tabeua: E taku Reneé: “I a rabakau ni butimwaei aanga aika kakaokoro ni karaoani bwaai. N te katoto, ngkana e buaka taari i Norfolk Island ao a aikoa kona kaibuke n rooroo ike a a kona ni karako amwarake n te titooa ao ni bobuaka. Ngaia are ni katauraoan te amwarake, I riai n reireinai te kabunnai.” E reitia n taku buuna ae Shane: “Ti tikotikona naba ara kabanemwane n te wiki koraki.”

E taekina te kangaanga teuana ae kaokoro natiia te mwaane ae Jacob. “Bon tii itiman kaain ara ekaretia ae boou aika ikawai ni kabane. Ngaia are bon akea raoraou ae au roro! Ma e waekoa n reke au iraorao ae kaan ma naake I toa ma ngaiia n te mwakuri ni minita aika a ikawai riki.”

E aitara naba ma aron anne Jim, ae ai 21 ngkai ana ririki. “Te kabanea ni kaan n ekaretia ma Nhulunbuy bon te kaawa ae 450 tabun te maire (725 te kiromita) raroana, ngaia are ti kabonganai raoi boong n runga ao ni bwabwaro. Ti moantaai n roko ao n itamwaomwao ma  tarira ao mwaanera. Ti tarai boong aikai bwa boong aika kakawaki iroura n te ririki!”

“I RANGI NI KUKUREI N ROKORA IKAI!”

E taekinaki n te Baibara aei: “Kakabaian te aba iroun Iehova, e kabatia kaubain te aba.” (TaeRab. 10:22, BG) Ni katobibia te aonnaba, a rangi ni bati aomata aika beku n taabo ake e kainnanoaki riki iai te ibuobuoki ake a bon rinanoni koauan te taeka aei ae kairaki koreana rinanon te taamnei.

E taku Mark: “Te kakabwaia ae moan te tamaroa bon norakini mwini mwaingira irouia natira. A aki nanokokoraki natira ake a ikawai riki bwa e bon tabeakinia Iehova naake a moanibwaia te Tautaeka n Uea. Ko aki kona ni kabooa te namakin anne.”

E taku Shane: “I a rangi ni kaan riki ma buu ao natiu. Ngkana I ongora mairouia taekan te bwai ae e a tia ni karaoia Iehova ibukia, I namakina te raunnano ni koaua.” E inanoi iai natina te mwaane ae Jacob ao e taku: “E rangi ni kaunga ao I rangi ni kukurei n rokora ikai!”

^ bar. 3 Nora te kaongora ae “Friends of God in the ‘Friendly Islands,’” n Te Taua-n-Tantani ae bwain Ritembwa 15, 2004, i. 8-11 n te taetae n Ingiriti.

^ bar. 3 N 2012, a ikotaki aobiti n tararua ibukin Aotiteria ao Nutiran n riki bwa te aobiti n tararua ibukin Australasia.