Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  July 2016

Eric ao Amy

A Kukurei n Anga Ngaiia i Ghana

A Kukurei n Anga Ngaiia i Ghana

IAI te tari te mwaane ke te tari te aine ae ko ataia bwa e mwaing nakon te aba ae ianena ae korakora riki iai kainnanoaia taan uarongorongoa te Tautaeka n Uea? Ti aki toki n taekinia taani Kakoaua akanne bwa taan ibuobuoki. Ko a tia n titirakiniko ni kangai: ‘Tera ae kaungaia bwa a na beku n te aba ae ianena? A kangaa ni katauraoiia ibukin te mwakuri aei? I kona n uataboia naba?’ Te anga ae raoiroi ae e na reke iai kaekaan titiraki akanne bon te maroro ma taari mwaane ao aine akanne. Ti na rinanon anne ngkai.

TERA AE KAUNGAIA?

Tera ae kaungako bwa ko na moana iangoan te beku n te aba ae ianena ae korakora riki iai kainnanoan te ibuobuoki? E roko Amy man te United States ae ai 30 tabun ana ririki ngkai. E taku: “I nanon ririki aika bati, I iangoa te beku n te aba ae ianena, ma n taraana I aki kona ni karaoia.” Tera ae bita ana iango neiei? “N 2004, a kaoai te taanga ae a mwakuri i Belize bwa N na bwaiania ma ngaiia i nanon teuana te namwakaina. I bon nako ao I rangi n tangira te mwakuri aei! Teuana te ririki imwina, I a mwaing nako Ghana ni bwaiania iai.”

Aaron ao Stephanie

Tabeua te ririki n nako ao Stephanie ae kaain naba te United States, ae e a kaani koro ngkai 30 ana ririki, e karaua n tirotiroa arona ao e iango ni kangai: ‘I marurung ao akea katabeau n au utu. I kona ni karaoa ae bati riki ibukin Iehova nakon ae I karaoia ngkai.’ Imwin tuoan raoi arona anne i bon irouna, e a kaungaaki bwa e na mwaing nako Ghana ni karababaa ana mwakuri ni minita. Filip ao Ida, ae te taanga mai Denmark aika bwaiania ake a a mwaane ao n aine, a aki toki n iangoa te mwaing nakon te aono ae korakora riki iai kainnanoan te ibuobuoki. A kakaaei aanga ake a na kakororaoa iai aia iango aei. E taku Filip: “Ngke e a angaraoi mwanangara ai aron ae e tuangira Iehova ni kangai: ‘Waaki nako!’ ” N 2008, a a mwaing nako Ghana ao ni beku iai n te maan ae raka i aon tenua te ririki.

Brook and Hans

A beku ngkai n te United States Hans ao Brook ae te taanga ae a bwaiania ae ai 30 tabun aia ririki. N 2005 ao a ira buakon te mwakuri n ibuobuoki n te kabuanibwai are riki imwin Hurricane Katrina. Imwina, a a bubutii bwa a na ibuobuoki n taiani mwakuri ni kateitei ni katobibia te aonnaba ma a aki butimwaeaki. E ururing rikaaki Hans ao e taku: “Imwina riki, ti a ongora n te kabwarabwara n te bwabwaro teuana ae taekinaki iai te Uea are Tawita bwa e nanoraoi ngke e aki kariaiakaki ni katea te tembora, ngaia are e a bita tiana. Ti buokaki n te reirei anne bwa ti na ataia ae akea bureni bitakin tian temanna ma temanna n ana mwakuri ibukin Iehova.” (1Rongo. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) E reitia ni kangai Brook: “E tangirira Iehova bwa ti na bitii ara babaire.”

Imwin ongoraean rongorongo aika kakaongora mairouia raoraoia ake a beku n aaba tabeua, a a kaungaaki Hans ao Brook bwa a na kataia ni bwaiania n te aba teuana. N 2012, a a mwaing nako Ghana ao ni beku aua te namwakaina iai ni buoka te ekaretia ae kamanena te taetae n te bai. E ngae ngke a riai n okira te United States, ma aia beku i Ghana e a kakorakoraaki iai nanoia ni kani moanibwai baika irekereke ma te Tautaeka n Uea. Man te tai anne, a a tia n ibuobuoki n te mwakuri ni kateitei ibukin te aobiti n tararua i Micronesia.

KARAOANI MWANEKA IBUKIN UAIAKINAN TIAIA

Ko kangaa ni katauraoiko ibukin te beku n te tabo ae korakora riki iai kainnanoan te ibuobuoki? E taku Stephanie: * “I karaoa au kakaae n taiani kaongora man Te Taua-n-Tantani aika irekereke ma te beku n te tabo ae korakora riki iai kainnanoan te ibuobuoki. I maroro naba ma unimwaane n te ekaretia ao te mataniwi n te aono ae uarereke ma buuna, ibukin nanou ni kani beku n te aba teuana. Ma ae moan te kakawaki riki, I aki toki ni mwanewea tiau aei n au tataro nakon Iehova.” N te tai naba anne, e kateimatoa maiuna ae bebete Stephanie, ike e a kona iai ni kaikoa ana mwane ibukini boutokaana ngkana e a beku n te aba teuana.

E taku Hans: “Ti tataro nakon Iehova ibukin ana kairiri ngkai ti kan nakon te tabo are e tangiria bwa ti na nako iai. Ti tataroakina naba te bong are ti iangoia bwa ti na waaki iai.” A kanakoi aia reta te taanga aei nakon aobiti n tararua aika aua. Imwin reken te kaeka ae kaunganano man te aobiti n tararua i Ghana, a a mwananga ao a baireia bwa a na tiku i nanon uoua namwakaina. E taku Hans: “Ti rangi ni kukurei ni mwakuri ma te ekaretia iai ao ti a karakaa riki ara tai n tiku.”

Adria ao George

George ao Adria mai Kanata, ae te taanga ae e a kaani koro 40 aia ririki, a teimatoa n uringa are e kakabwaiai motinnano aika raraoi Iehova, ao tiaki tii babaire aika raraoi. Ngaia are a a karaoi mwaneka aika a na bon roko iai n tiaia. A reitaki ma te tari te aine ae beku i Ghana ae korakora riki iai kainnanoan te ibuobuoki, ao a tabeki titiraki aika bati nakoina. A kororeta naba nakon te aobiti n tararua i Kanata ao i Ghana. E taku Adria: “Ti kakaaei naba aanga ake ti na kabebetei riki iai maiura nakon are ti a kamani karaoia.” Man aia motinnano akanne, a a kona ni mwaing nako Ghana n 2004.

AROIA NI KAAITARAI KANGAANGA

Baikara am kangaanga imwini mwaingim, ao tera arom iai? Ana moani kangaanga Amy bon ururingakia ana utu. “A rangi ni kaokoro bwaai nako ma baike I taneiai iai.” Tera ae buoka neiei? “Man aia tatareboon au utu ni kamoamoaai ibukin au beku, I buokaki iai n ururinga au motinnano ibukini mwaingiu. Imwina riki, I a moanna ni mamaroro n te intanete ma au utu. Kioina ngkai ti a kona n norira, ai aron ae a aikoa rangi n raroa au utu.” E taekinna Amy bwa te iraorao ma te tari te aine n te tabo anne ae mwaatai, e a buokia n atai katei aika kakaokoro. “E riki raoraou aei bwa te aomata ae I onimakinna ao I kakarekea buokau irouna n taai ake I aki ota raoi iai n aroaroia aomata tabeua. Man ana ibuobuoki neiei, I a ataa te bwai ae N na karaoia ao ae N na rawa iai, ike I a rangi ni buokaki iai ni karaoan au mwakuri ni minita ma te kimwareirei.”

A taekinna George ao Adria bwa ngke a moani mwaing nako Ghana, a namakinna bwa ai aron ae a a okiri boong ake akea iai bwaai ni mwakuri. E taku ­Adria: “Ti kamanenai bwaketi n oneani mwin te mitiin n uaati. E kainnanoaki te tai ae maan riki ibukini katauraoan te amwarake nakon are ti taneiai iai. Ma imwin tabeua te tai, a a riki baika kangaanga aikai bwa baika boou aika ti a tibwa rinanoi.” E taku Brook: “N aki ongei bwaai n tutuki aika ti kaaitarai ngaira bwaiania, ma ti bon rauaki ni maiura. Ngkana ti botii ni kabane baika riki nakoira aika kaungaunga, a karikii ururing aika tamaroa aika kakawaki iroura.”

TE MWAKURI NI MINITA AE UAANA

E aera ngkai ko kaungaia tabemwaang nakon te aeka ni beku aei ibukin te Tautaeka n Uea? E taku Steph­anie: “E kakimwareirei te uarongorongo n te aono ae ko kaitiboo iai ma aomata aika ingainga ni kan ataa te koaua, ao a kan reirei n te Baibara ma ngkoe ni katoabong. Au motinnano ae tamaroa riki ae I a tia n karaoia, bon te mwaing ni beku n te tabo ae korakora riki iai kainnanoan te ibuobuoki!” E mare Stephanie ma Aaron n 2014 ao a a beku ngkai n te aobiti n tararua i Ghana.

E taku Christine ae te bwaiania mai Tiaman ae ai tibwa 30 tabun ana ririki: “Bon te mwakuri ae tamaroa.” E beku Christine i Bolivia imwaini mwaingina nako Ghana. E reitia ni kangai: “Kioina ngkai I a raroanako ma au utu, I okira Iehova ibukini buokau n taai nako. Irou ai bon te aomata ni koaua ngaia nakon are I iangoia mai mwaina. I namakina naba te katiteuanaaki ae rianako i buakoia ana aomata Iehova. E a tia ni katamaroaa maiuu te beku aei.” E mare Christine ma Gideon, ao a teimatoa ni beku i Ghana.

Christine ao Gideon

A taekina aroia Filip ao Ida ni buokiia aomata ake a reirei n te Baibara bwa a na rikirake. “Ti taneiai n reirei ma ara aomata aika 15 ke e raka riki, ma ti a kauarerekea nakon 10 bwa ti aonga n reireinia raoi.” A kakabwaiaaki aia reirei n te Baibara? E taku Filip: “I reirei ma te rorobuaka n ataei ae Michael. E kona n reirei ni katoabong ao e katauraoi raoi. E bane te boki ae Ana Reirei te Baibara i nanon teuana te namwakaina. Imwin anne, e a riki Michael bwa te tia uarongorongo ae tuai ni bwabetitoaki. N ana moanibong n te mwakuri ni minita ao e titirakinai ni kangai: ‘Ko kona ni buokai ma naake I reirei ma ngaiia n te Baibara?’ I taraia ao I mimi irouna. E kabwarabwaraa Michael bwa e a tia ni moana te reirei ma teniman aomata ao e kainnanoa te ibuobuoki teutana ni kairan aia reirei.” Iangoa korakorani kainnanoaia taan angareirei, ngkai a a riki naba aomata aika reirei n te Baibara bwa taan angareirei!

Ida ao Filip

E taekina arona Amy ni waekoa n ataa korakorani kainnanoan te mwakuri: “Tabeua te tai imwin rokora i Ghana, ti uarongorongo n te kaawa ae uarereke ni kakaaeia aika bonotaninga. Ti aki kunea tii temanna ae bonotaninga ma boni waniman n te kaawa anne!” Imwin te tai ae aki maan, e a mare Amy ma Eric, ao a a uaia ni beku bwa tibeetio bwaiania. A ibuobuoki n te ekaretia ae kamanena te taetae n te bai ni buokiia tabeman i buakoia taan uarongorongo aika bonotaninga aika 300 tabun, ao aomata naba aika kan ongora n te aba anne. N aia tai ni mwakuri George ao Adria i Ghana, a a nora iai aron te mwakuri ni mitinare. Ai kukureira ngaiia ngke a a kaoaki bwa a na kaea te ka-126 n reirei n te Kuura ni Kireata! A a beku ngkai bwa mitinare i Mozambique.

A KAIRAKI N TE TANGIRA

E kaunganano noraia aika bati man aaba tabeua bwa a mwakuri korakora n te mwakuri n tai i rarikia taari mwaane ma aine i abaia. (Ioa. 4:35) E katautauaki bwa ni katoa wiki i nanon te ririki ao a bwabetitoaki 120 i Ghana. N aron ae a a tia ni mwaing taan ibuobuoki aika 17 nako Ghana, nga ma nga naba taan uarongorongo ni katobibia te aonnaba aika a tia ni kairaki n tangiran Iehova bwa a na ‘kukurei n anga ngaiia.’ A beku n taabo ake e korakora riki iai kainnanoaia taan uarongorongoa te Tautaeka n Uea. Ai kimwareireira nanon Iehova irouia taani mwakuri akana kukurei n anga ngaiia akanne!TaiAre. 110:3; TaeRab. 27:11.

^ bar. 9 Nora te katoto n te kaongora ae, “Ko Kona ni Beku n te Tabo ae E Kainnanoaki Riki te Ibuobuoki Iai?” ao “Ko Kona n Nako Maketonia?”Ara Mwakuri ni Minita ae bwain Turai, 2001 ao Aokati, 2011.