Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Taua-n-Tantani (Kaongora Ibukin te Reirei)  |  Tianuare 2018

A Kukurei n Anga Ngaiia i Madagascar

A Kukurei n Anga Ngaiia i Madagascar

E TAKU Sylviana ae te bwaiania ae 20 tabun ana ririki: “Ngkana I ongora aia karaki raoraou ake a beku n taabo ake a kainnanoaki iai bwaiania, ao I ingainga ni kan rinanon naba te kimwareirei anne.” E reitia n taku neiei, “Ma I raraoma bwa irou I aki kona ni beku n te tabo ae korakora iai kainnanoan te ibuobuoki.”

Ko kona n ota n ana namakin Sylviana? Ko ingainga ni kani beku naba n te aono ae a kainnanoaki riki iai taan uarongorongoa te Tautaeka n Uea, ma ko iangoia bwa tao ko kona n roko n te tia anne ke ko aki? Ngkana ngaia anne, tai kabwaraa nanom! Man ana ibuobuoki Iehova, a a tia nga ma nga taari n tokanikai i aoni baike a tutukiia mani karababaan aia mwakuri ni minita. Ti na nako Madagascar ae te abamwakoro ae te kaaua ni bubura n te aonnaba, n nora iai aron Iehova ni kauka te kawai nakoia tabeman i buakoia nakanne.

I nanon tebwina te ririki n nako, e raka i aon 70 taan uarongorongo ao bwaiania aika ingainga man aaba aika 11, * ake a roko ni beku n aonon Aberika ae uaana te mwakuri iai, bwa a bati iai aomata aika karinea te Baibara. A bati naba taari n te aba anne ake a kukurei ni mwaing ibukini buokani kabutan rongorongon te Tautaeka n Uea i Madagascar. Ti na kinaia tabeman i buakoia.

TE TOKANIKAI I AON TE MAAKU AO TE BWARANNANO

Perrine ma Louis

A mwaing mai Buranti nako Madagascar Louis ma buuna ae Perrine aika 30 tabun aia ririki. I nanon ririki aika bati, a a kaman iangoa karababaan aia mwakuri ni minita n te aba teuana, ma e raraoma ni mwaing Perrine. E kabwarabwaraa neiei ni kangai: “I maaku ni mwaing nakon te aba ae I aki ataa tabuaiakana. I raraoma ngkana ti a kitania ara utu, ara ekaretia, ara auti, taabo ake ti taneiai iai, ao baike ti taneiai ni kakaraoi. Ni koauana, tabeaiangau bon te bwai n tutuki ae te kabanea ni kangaanga ae I riai n tokanikai iai.” N 2012, e a reke ninikorian Perrine ao e a mwaing ma Louis. Tera ana iango neiei n aia motinnano aei? “Ngkana I tanrikaaki, ao I kona n taekinna ae e kakorakoraa te onimaki norakin ana  ibuobuoki Iehova ni maiura.” Ao e taku Louis, “Iangoa aei, n ara moani Kauring i Madagascar, a roko tengaun ara reirei n te Baibara!”

Tera ae kakorakoraia te taanga aei bwa a na aki kitana mwiokoaia ngke a kaaitara ma kangaanga? A kakorakoraia n tataro ni bubutii nakon Iehova bwa e na angania te nanomwaaka. (IBir. 4:13) E taku Louis: “Ti namakina ae e kaekai ara tataro Iehova ao e anganira ‘te rau are mairoun te Atua.’ Ti a kona iai ni kaatuui ara iango i aon te kimwareirei are reke man ara beku. A kokororeta naba nakoira raoraora ni kaungaira bwa ti na aki kabwarai nanora.”—IBir. 4:6, 7; 2Kor. 4:7.

E kakabwaiaa Iehova nanomwaakaia Louis ao Perrine. E taku Louis: “N Okitobwa 2014, ti a ira te Kuura n Reirei n te Baibara Ibukia Taanga Aika Kristian * i Buranti. Kaean te kuura aei bon ana bwaintangira Iehova ae ti aki kona ni mwaninga.” N aia tai n angabeeba te taanga aei, a rangi ni kukurei ngke a a manga kaokaki nako Madagascar.

“TI NA BONI KAKATONGA IROUMI!”

Nadine and Didier

E a raka i aon 50 aia ririki Didier ma buuna ae Nadine ngke a mwaing mai Buranti nako Madagascar n 2010. E taku Didier: “Ti bwaiania ngke ti ataei riki, ao imwina ti a kaikawaiia natira aika teniman. Ngke a a ikawai, ti a iangoa te beku n te aba teuana.” E taku Nadine: “I raraoma ni mwaing n iangoan ae N nang maenako ma natiu, ma a taku nakoira: ‘Ngkana kam mwaing ni beku bwa taan ibuobuoki, ti na boni kakatonga iroumi!’ Ti kaungaaki bwa ti na mwaing n aia taeka. E ngae ngke ti a raroanako ma natira, ma ti kukurei ngkai ti kona n rereitaki ma ngaiia.”

E kangaanga iroun Didier ao Nadine reiakinan te taetae ni Malagasy. E wingare Nadine ao e taku: “Ai tiaki 20 ara ririki.” Ma a kangaa n tokanikai? Te moanibwai, a kaaina te ekaretia ae kabongana te taetae ni Buranti. Imwina riki ngke a a iangoia bwa a a rabakau taetaen te tabo anne, a a mwaing nakon te ekaretia ae kabongana te taetae ni Malagasy. E taku Nadine: “A bati aomata aika ti kaitiboo ma ngaiia n te uarongorongo aika kan reirei n te Baibara. A aki toki ni karabwaira ngkai ti kawariia. N te moantai I taku bwa I mii. I rangi n tangira te mwakuri ni bwaiania n te aono aei. Ngkana I uti n te moaningabong, ao I taku, ‘Ai tikiraoira, N na nako n uarongorongo n te bong aei!’”

E moangare Didier ngke e uringa te tai are e moan reiakina iai te taetae ni Malagasy. “I kaira te botaki ao I aki ota n aia kaeka taari. I tii kona n taekina, ‘Ko rabwa.’ Imwini karabwaan te tari te aine temanna ibukin ana kaeka, a kateitea baia nakoiu kaaini bukina ni kaotia ae e aki eti te kaeka. I waekoa ni manga rinea te tari te mwaane, are e a kaeta te reke, n au katautau.”

E KUKUREI NI BUTIMWAEA TE KAKAO

N te bwabwaro n 2005, a mataku n te taamnei ae “Pursue Goals That Honor God” Thierry ma buuna ae Nadia. E rangi n ringaki nanoia n taamnein Timoteo anne, ao e kakorakoraa nanoia ni kani beku n te tabo  ae a kainnanoaki riki iai taan uarongorongoa te Tautaeka n Uea. E taku Thierry: “Ngke e moti te taamnei anne, I kaania buu ngke ti uboubo ao I titirakinna ni kangai, ‘Ti na nakea?’ E taku buu bwa e iangoa naba anne.” E aki maan imwina, a a karaoi mwaneka tabeua ibukin rokoia n tiaia. E taku Nadia: “Ti kauarerekei ara bwai teutana imwin teutana ni karokoa ae a a bane i nanon tutikeiti aika aua!”

Man te maing: Nadia ma Marie-Madeleine Man te atai: Thierry

A roko i Madagascar n 2006 ao a rangi n unga n aia mwakuri ni minita mani moan rokoia. E taku Nadia: “E reke kimwareireira ae bati mairouia aomata ake ti kaitiboo ma ngaiia.”

Onoua te ririki imwina, a a kaaitara ma te kangaanga naakai. E bwaka tinan Nadia ae Marie-Madeleine are maeka i Buranti, ao e mwaoto baina ma n ikoaki atuna. Imwini maroroia te taanga aei ma ana taokita Marie-Madeleine, a a kaoa tinaia bwa e na maeka i rarikia i Madagascar. E ngae ngke 80 ana ririki n te tai anne, ma e kukurei ni butimwaea te kakao. Tera ana namakin ngkai e a maeka n te aba teuana? E taku: “N tabetai e kangaanga bitakin arou n te aba ae boou, ma e ngae ngke e a kerikaaki au konabwai, I namakina ae I rangi ni bongana n te ekaretia. Ao te bwai ae I rangi ni kukurei iai bwa ni menau i rarikia, a kona natiu n reitaanako aia mwakuri ni minita ae uaana ikai.”

“I NAMAKINA ANA IBUOBUOKI IEHOVA”

Riana giving a talk in the Tandroy language

Riana bon te tari te mwaane ae ai tibwa 20 tabun ana ririki. E ikawairake i Alaotra i Mangoro, ae te aono ae maiureirei i Madagascar mainiku. E raoiroi ana kekeiaki n te reirei ao e kan uaiakina ana reirei ae rietata. Ma imwin reireina n te Baibara, e a bita ana iango. E taku: “I kataia ni moantaai ni kabanea au reirei n te kauarinan ao I berita nakon Iehova ni kangai, ‘Ngkana I bwaati n au kabanea n ukeuke, ao N na moana au bwaiania.’” Imwin ana angabeeba Riana, e a kakoroa bukin ana berita. E maeka ma te tari te mwaane temanna ae bwaiania, e reke ana mwakuri ae itera n tai iai, ao e a moana ana bwaiania. E taku, “Bon te motinnano ae te kabanea n tamaroa.”

Ma a aki ota ana utu Riana bwa e aera ngkai e aki karekea ana mwakuri ni kareketianti. E taku teuaei: “A kaungaai tamau, ai tamau, ao ai tibuu te unnaine bwa N na uaiakina te reirei ae rietata. Ma I aki kani katoka au bwaiania ibukin te bwai teuana.” E aki maan ao e a kani beku Riana n te tabo ae a kainnanoaki riki iai taani mwakuri. E kangaa n reke ana namakin anne? E taku: “A ninia ara auti taan iraa ao a iraei au bwai aika bati. E kairai te mwakuri n iraa anne bwa N na iaiangoa ana taeka Iesu are ti na kaikoi ara ‘bwai aika kakawaki i karawa.’ I motikia bwa N na mwakuri korakora riki ni karekei kaubwai n taamnei.” (Mat. 6:19, 20) E mwaing teuaei nakon iteran te aba aei are mai maiaki riki, ae te aono ae mwautakataka, 800 te maire (1,300 te kiromita) raroana man ana tabo ni maeka. A maeka n te aono anne aomata aika taian Antandroy. E aera bwa e mwaing nako iai?

Teuana te namwakaina imwain te mwakuri n iraa arei, e moana te reirei n te Baibara Riana ma uoman mwaane aika taian Antandroy. E reireinna taeka tabeua n aia taetae ao e iangoiia taian Antandroy aika bati ake a tuai n ongo rongorongon te Tautaeka n Uea. E taku, “I tataro nakon Iehova bwa e na buokai bwa N na mwaing nakon te aono ae a kabongana te taetae n Tandroy.”

Ngke e mwaing Riana, e a bon aitara naba ma te bwai n tutuki. E aki kona n reke ana mwakuri ni kareketianti. E tuangnga te mwaane temanna ni kangai: “E aera ngkai ko nakomai? A nanako kaain te tabo aei ni karekemwakuri n te tabo are ko roko mai iai!” Imwin uoua te wiki, e a kitana te tabo anne Riana bwa e na kaea te bwabwaro. E a kani bane ana mwane ao e a iangoia bwa tera ae e nang karaoia. Ni kabaneani bongin te bwabwaro, iai te tari te mwaane ae e a karina naba te bwai teuana ni buuan ana kooti Riana. Bon te mwane ae bati are e a kona iai n okira Antandroy ao ni waakina ana bitineti ae uarereke ae kaboonakoan te yogurt. E taku Riana: “I namakina ana ibuobuoki Iehova n te tai ae riai. I a kona n reitaanako au ibuobuoki nakoia naake e tuai n reke aia tai n reiakina taekan Iehova!” E rangi ni bati naba te mwakuri n te ekaretia. E reitia n taku Riana: “I mwiokoaki bwa N na anga te kabwarabwara ibukia aomata ni katoa wiki. E reireinai Iehova ni kataneiaai rinanon ana botaki.” Ni boong aikai, e teimatoa Riana n tibwaa rongorongon te Tautaeka n Uea nakoia aomata aika bati aika  kamanena te taetae n Tandroy, ake a kan reiakina taekan Iehova.

E “KAKABWAIAAKI IROUN TE ATUA AE NIBWAN TE KOAUA”

E karaui nanora Iehova bwa “ane e ukoukora te kakabwaia i bon ibukina n te aonnaba, ao e na kakabwaiaaki iroun te Atua ae nibwan te koaua.” (Ita. 65:16) Ngkana ti kakorakoraira n tokanikai i aoni bwaai n tutuki ibukini karababaan ara mwakuri ni minita, ti a namakina ana kakabwaia Iehova. Iangoa Sylviana are taekinaki mai moa. Uringnga are e raraoma bwa e aki kona n riki bwa te tia ibuobuoki. Bukin tera? E taku: “E kororo riki rangau ae te maing tao tenua ao te iterana te inti (9 te tientemita) nakon rangau are te atai. Ngaia are I waetebe, ao I kakai kua.”

Sylviana (maing) ao Sylvie Ann (atai) ma Doratine n ana bong ni bwabetito

Ma e ngae n anne, n 2014, e uaia ni mwakuri Sylviana ma Sylvie Ann ae te bwaiania ae ataei n ana ekaretia, ao a mwaing nakon te kaawa ae uarereke ae 53 te maire (85 te kiromita) raroana man aia kaawa. E koro bukini miin Sylviana n aki ongei bwaai n tutuki, ao ai tamaroara kakabwaiaana are e karekea! E taku neiei, “Imwin teuana te ririki ni mwiokoau ae boou, e a bwabetitoaki n ara runga n aono Doratine ae te aine ae ataei ae I reirei ma ngaia ae iai natina.”

“N NA BUOKIKO”

N aron ae kaotaki n aia onimaki taan ibuobuoki aikai, ngkana ti kakorakoraira n tokanikai i aon te bwai n tutuki teuana ibukini karababaan ara mwakuri ni minita, ti a nora iai koauan ana berita Iehova nakoia ana toro, ae kangai: “N na kakorakorako, eng, N na buokiko.” (Ita. 41:10) Ni karaoan anne, e a rikirake riki iai ara iraorao ma Iehova. Irarikin anne, ngkana ti kukurei n anga ngaira n te tabo are ti maeka iai ke n te aba ae ti ianena iai, ti a katauraoaki iai imwain ara beku ibukin Iehova n te tai ae imwaira n te waaki ae boou i aon te aba. E kabwarabwaraa ni kangai Didier are taekinaki mai moa, “te beku n te tabo ae korakora riki iai kainnanoan te ibuobuoki bon te kataneiai ae tamaroa imwain te tai ae e na roko!” A bia bati riki taani mwakuri aika anga ngaiia, aika a na waekoa ni moana karaoan te kataneiai aei!

^ bar. 4 A roko taan ibuobuoki mai Kanata, Czech Republic, Buranti, Tiaman, Guadeloupe, Luxembourg, New Caledonia, Sweden, Switzerland, te United Kingdom, ao te United States.

^ bar. 8 E a oneaki mwina n te Kuura Ibukia Taan Uarongorongoa te Tautaeka n Uea. Naake a kabwanina aia tai ni beku n te aba ae a ianena iai ao e boraoi aroia ma baike a riai ni katauaki iai, a kona ni bubutii rinia n te kuura aei i abaia ke n te aba teuana ae boo iai te reirei aei n aia taetae.