Skip to content

LABIB I SANZ LAVI

“Mon nepli santi mwan onte”

“Mon nepli santi mwan onte”
  • Ne: 1963

  • Pei natal: Meksiko

  • Lepase: En zanfan ki’n viv lo semen, santi pa vo nanryen

MON LAVI DAN LEPASE

 Mon ti ne Ciudad Obregón dan nor Meksiko. Mon ti senkyenm dan en fanmir nef zanfan. Nou ti reste an deor lavil e mon papa ti okip en pti laferm. I ti gou reste dan sa landrwa e nou fanmir ti ini e ere. Malerezman, ler mon ti annan senk an, en siklonn ti detri nou laferm e nou ti bezwen al reste dan en lot pti lavil.

 Mon papa ti konmans fer byen finansyerman. Me an menm tan, i ti vin en alkolik. Sa ti afekte son lavi maryaz e osi son bann zanfan. Nou ti konmans vol sigaret papa e fimen. A laz si-z-an, mon ti bwar e sou pour premye fwa. Pa bokou letan apre, mon paran ti separe e mon bann move labitid ti vin pli pir.

 Mon manman ti al reste avek en lot zonm e i ti pran nou pour reste avek li. Sa zonm pa ti donn li okenn larzan e sa lapey ki i ti gannyen pa ti ase pour nou viv lo la. Alor, mwan ek mon bann frer ek ser, nou ti esey fer bann pti louvraz ki nou ti kapab me kantmenm sa, nou pa ti kapab fer en bout zwenn ek en lot. Mon ti netway soulye bann dimoun, vann dipen, zournal, chewing gum ek lezot keksoz. Mon ti osi al fouraye partou dan lavil, dan bin bann dimoun ris pour rod manze.

 Ler mon ti annan di-z-an, en zonm ti demann mwan pour vin travay avek li dan en landrwa kot zot depoz bann salte sa lavil. Mon ti aksepte. Mon ti kit lekol e osi lakour. I ti pey mwan mwens ki en dolar par zour e i ti donn mwan manze ki i ti’n anmase dan bin. Mon ti reste dan en pti payot ki mon ti fer avek bann keksoz ki mon ti’n anmase. Bann dimoun ki ti reste o bor mwan ti kontan zoure e zot ti viv en lavi imoral. Laplipar zot ti alkolik e zot ti adikt avek drog. Sa ti sa moman pli pir dan mon lavi e tou le swar, mon ti plere e tranble avek lafreyer. Mon ti vreman onte akoz mon ti mizer e napa ledikasyon. Mon ti reste la kot salte i ganny zete pour apepre trwa-z-an e apre, mon ti al reste dan en lot rezyon Meksiko. Laba mon ti travay dan plantasyon kot mon ti anmas fler, koton, kann ek ponmdeter.

Mon ti reste dan en landrwa kot salte i ganny zete pour trwa-z-an

 Kat-r-an pli tar, mon ti retourn Ciudad Obregón. Enn mon tantin ki ti donn dibwa, ti donn mwan en lasanm kot li. Mon ti konmans ganny kosmar, mon ti tonm dan en gran depresyon e mon ti mazin pour swiside. En zour swar, mon ti priy Bondye: “Senyer si ou egziste, mon anvi konn ou e mon pou servi ou pour touzour. Si i annan en vre larelizyon, mon anvi konn li.”

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI

 Mon’n toultan anvi konn plis lo Bondye. Menm ler mon ti ankor en zanfan, mon ti al lanmes dan diferan larelizyon, me zot tou zot ti dezapwent mwan. Zot pa ti dir gran keksoz konsernan Labib e napa enn ki ti satisfer mon bezwen spirityel. Serten ti met tro bokou lanfaz lo larzan, tandis ki lezot, zot bann manm ti annan en lavi seksyel imoral.

 Ler mon ti annan 19 an, mon bofrer ti dir mwan ki Temwen Zeova in montre li ki Labib i dir konsernan ador bann zidol. I ti lir Egzod 20:4, 5 avek mwan. I dir ki nou pa devret fer zidol. Verse 5 i dir: ‘Ou pa devret azenou devan zot e ou pa devret ador zot. Annefe, mwan [Zeova] ou Bondye, mon en Bondye zalou.’ Apre mon bofrer ti demann mwan, “Si Bondye i servi zidol pour fer mirak oubyen si i anvi nou servi zot pour ador li, akoz i defann servi zot?” Sa ti fer mwan vreman reflesi. Apre sa, nou ti fer plizyer konversasyon ankor lo Labib. Mon ti sitan kontan sa bann konversasyon ki ler nou ti pe koze, letan ti pas vreman vitman.

 Pli tar, i ti anmenn mwan en renyon Temwen Zeova. Mon ti vreman enpresyonnen par sa ki mon ti vwar e tande laba. Menm bann zenn ti partisipe dan progranm, zot ti koze fasilman lo lestrad. Mon ti dir dan mon menm, ‘Sa bann dimoun la i vreman ganny byen ansennyen!’ Kantmenm mon ti annan gran seve e mon ti tou anpyang, bann Temwen ti byen akey mwan. En fanmir ti menm envit mwan dinen kot zot apre renyon!

 Dan mon letid ki mon ti fer avek bann Temwen, mon ti aprann ki Zeova i en Bondye ki kontan nou e enterese avek nou san get nou ran sosyal, ras, ledikasyon oubyen si nou annan larzan ou non. I pa fer okenn lapliferans. (Akt 10:34, 35) Finalman, mon bezwen spirityel ti pe ganny satisfer. Mon ti nepli santi mwan vid e malere.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE

 Mon lavi ti konmans amelyore dan en fason remarkab! Mon ti aret fimen, bwar tro bokou e zoure. Sa lanmertim ki mon ti santi depi mon lanfans ti konmans kit mwan e mon ti konmans aret ganny kosmar. Mon ti arive sirmont sa santiman ki mon pa vo nanryen akoz bann difikilte ki mon’n pas ladan dan mon lanfans e akoz en mank ledikasyon.

 Mon annan en bon madanm ki kontan Zeova e ki siport mwan bokou. Konmela, mon pe servi konman en sirveyan rezyonal pour Temwen Zeova, kot mon vizit bann kongregasyon pour ankouraz e ansenny mon bann frer ek ser spirityel. Gras a sa lansennyman ki nou gannyen avek Bondye ek sa pouvwar ki Labib i annan pour geri nou, mon nepli santi mwan onte.

Mwan ek mon madanm nou kontan ed lezot parey lezot ti ed mwan