Skip to content

LABIB I SANZ LAVI

Alafendefen mon ti byen avek mon papa

Alafendefen mon ti byen avek mon papa
  • NE: 1954

  • PEI NATAL: Filipin

  • LEPASE: Mon ti fase avek mon papa akoz i ti vyolan

MON LAVI DAN LEPASE

 Bokou touris i kontan vizit bann kaskad delo pre avek lavil Pagsanjan, Filipin. Mon papa Nardo Leron, ki sorti dan en fanmir pov ti grandi dan sa landrwa. Ler i ti vwar koripsyon dan gouvernman, lapolis e dan son travay, i ti vin anmer e ankoler.

 Mon paran ti travay dir pour elve zot wit zanfan. Souvan zot pa ti kot lakour pour bann gran peryod letan akoz zot ti pe okip bann plantasyon lo montanny. Souvandfwa, mwan ek mon frer, Rodelio ti napa manze e nou ti bezwen pran swen avek nou menm. Konman zanfan, nou ti napa bokou letan pour zwe. Depi laz set an, nou tou nou ti bezwen al travay lo plantasyon. Nou ti bezwen pas dan bann santye apik lo montanny pour anmenn bann bal koko lour. Si en bal ti tro lour pour leve, nou ti forse pour trenn li.

 Nou ti abitye ganny bate avek nou papa, me sa ki ti pli fermal ti ler nou vwar li bat nou manman. Nou ti esey anpes li, me nou pa ti kapab fer nanryen. San ki personn i konnen, nou de Rodelio ti tonm dakor ki ler nou gran nou pou touy nou papa. Mon ti vreman anvi annan en papa ki kontan nou!

 Mon ti telman fristre e ankoler avek mon papa akoz i ti vyolan, ki mon ti kit lakour a laz 14 an. Mon ti reste lo semen pour en pe letan e konmans servi kanabis. En pe letan pli tar mon ti ganny en travay lo bato pour anmenn touris vizit bann kaskad delo.

 Detrwa lannen pli tar, mon ti al liniversite, dan lavil Manila pour konmans fer bann letid. Me vi ki mon ti bezwen retourn lavil Pagsanjan pour travay dan wikenn, mon ti napa bokou letan pour etidye. I ti paret ki mon ti napa en bi dan mon lavi e kanabis ti nepli fer mwan oubliy mon bann problenm. Mon ti konmans servi methamphetamine, kokain ek eroin. Drog ek imoralite seksyel ti mars ansanm. Lapovrete, lenzistis ek soufrans ti partou. Mon ti ay gouvernman e blanm li pour tou sa bann problenm. Mon ti demann Bondye, “Akoz lavi i koumsa?” Mon ti esey rod larepons sa kestyon dan diferan larelizyon, me ni enn pa ti kapab ed mwan. Pour pa montre mon dezespwar, mon ti pran plis drog.

 An 1972, bann etidyan Filipin ti fer bann protestasyon kont gouvernman. Mon ti partisip dan enn sa bann protestasyon e sa ti fini dan vyolans. En kantite dimoun ti ganny arete e plizyer mwan pli tar, gouvernman ti entrodwi lalwa marsyal dan pei.

 Mon ti bezwen reste lo semen ankor enn fwa, me safwasi mon ti per pangar lotorite i trouv mwan, akoz mon ti’n form parti sa rebelyon. Pour ganny larzan drog, mon ti konmans vole e pour fini kont, mon ti fer bann servis imoral avek bann dimoun ris ek bann etranze. Mon ti tanpi konnen si mon viv oubyen mor.

 Antretan, mon manman ek mon pti frer ti’n konmans etidye Labib avek Temwen Zeova. Mon papa ti telman ankoler ki i ti bril zot bann piblikasyon baze lo Labib. Me zot ti persevere e zot ti batize konman Temwen Zeova.

 En zour, en Temwen Zeova ti koz avek mon papa lo promes ki dan Labib konsernan en lavenir kot i pou annan vre lazistis partou lo later. (Psonm 72:12-14) Sa promes ti telman atir mon papa ki i ti deside rod plis lenformasyon lo la pour li menm. Dan Labib, i pa ti zis aprann ki Bondye ti’n promet en gouvernman ki zis, me i ti osi aprann sa ki Bondye i ekspekte avek bann msye ek papa. (Efezyen 5:28; 6:4) Pa bokou letan apre, mon papa ek tou lezot mon bann frer ek ser ti vin Temwen Zeova. Me vi ki mon ti lwen avek zot, mon pa ti okouran lo sa ki ti pe arive.

KI MANNYER LABIB IN SANZ MON LAVI

 An 1978, mon ti al viv Lostrali. Me menm dan en pei kot i annan lape e pe prospere, mon pa ti arive trouv lape lespri. Mon ti kontinyen abiz drog ek lalkol. Pli tar sa menm lannen, Temwen Zeova ti vizit mwan. Mon ti kontan sa ki zot ti montre mwan dan Labib konsernan en lemonn ki pou anpe, me mon ti en pe ezite pour asosye avek zot.

 Pa bokou letan apre mon ti retourn Filipin pour detrwa semenn. Mon bann ser ek frer ti dir mwan ki nou papa ti’n fer bokou zefor pour vin en pli bon dimoun, me mon ti annan sitan bokou lakoler dan mon leker ki mon ti esey evit tou kontak avek li.

 Mon pti ser ti eksplik mwan atraver Labib akoz lavi i ranpli avek sa kantite soufrans ek lenzistis. Mon ti enpresyonnen ki mannyer en fiy adolesan ki napa bokou leksperyans ti kapab donn mwan en larepons pour mon bann kestyon. Avan mon ti ale, mon papa ti donn mwan sa liv You Can Live Forever in Paradise on Earth. a I ti dir mwan: “Aret sa kalite lavi. Sa liv pou ed ou trouv sa ki ou pe rode.” I ti ankouraz mwan pour rod Temwen Zeova ler mon retourn Lostrali.

 Mon ti ekout konsey mon papa e trouv en Lasal Rwayonm Temwen Zeova pre kot mon ti reste Brisbane. Mon ti dakor pour etidye Labib regilyerman. Bann profesi Labib parey Danyel sapit 7 ek Izai sapit 9 ti montre mwan ki mannyer gouvernman Bondye, ki napa okenn tras koripsyon, pou diriz nou dan lavenir. Mon ti aprann ki nou pou rezouir lavi dan Paradi lo later. Mon ti anvi ki Bondye i aksepte mwan, me mon ti realize ki mon ti pou bezwen annan kontrol lo mon lemosyon, aret abiz drog ek lalkol e aret viv sa lavi imoral. Mon ti kite avek sa fiy ki mon ti pe reste avek e mon ti aret mon bann adiksyon. Pli mon ti annan konfyans dan Zeova, mon ti demann li led dan lapriyer pour kapab fer bann lezot sanzman.

 Ptitapti, mon ti realize ki sa ki mon ti pe aprann ti vreman kapab sanz lavi en dimoun. Labib i dir ki avek zefor, nou kapab devlop en “nouvo personnalite.” (Kolosyen 3:9, 10) Anmezir ki mon ti fer sa, mon ti konpran ki sa ki lezot ti pe dir lo nouvo personnalite mon papa ti kapab vre. Alor, olye ankoler avek li e kontinyen fase, mon ti anvi fer lape. Finalman mon ti kapab pardonn mon papa e les ale sa laenn ki mon ti annan pour li depi mon lanfans.

KI MANNYER MON’N BENEFISYE

 Ler mon ti zenn, mon ti souvan swiv lezot dan zot bann move konportman. Mon ti vwar konman lavertisman Labib ti vre, move frekantasyon ti’n antrenn mwan dan en move semen. (1 Korentyen 15:33) Me mon’n fer bann bon zanmi parmi Temwen Zeova, e zot in ed mwan pour vin en pli bon dimoun. Parmi zot, mon’n osi zwenn mon bon madanm, Loretta. Ansanm, nou ansenny lezot ki mannyer Labib i kapab ed zot.

Atab avek mon madanm ek bann zanmi

 Gras a Labib, mon’n vwar mon papa vin en dimoun ki mon pa ti zanmen krwar i ti pou kapab vini, en msye ki demontre lanmour anver son madanm, osi en Kretyen ki’n devlop limilite e ki kontan lape. Kan nou ti zwenn apre ki mon ti’n batize konman en Temwen Zeova an 1987, mon papa ti may mwan dan son lebra pour premye fwa dan mon lavi!

 Pour plis ki 35 an, mon papa in kontinyen travay a kote mon manman pour koz avek lezot lo sa lespwar ki dan Labib. I ti vin en dimoun ki ti vreman enterese e kontan pour ed lezot. Pandan sa bann lannen, mon’n aprann pour respe e kontan li. Mon ti fyer pour ganny rekonnet konman son garson! I ti mor an 2016, me mon ankor santi bokou lafeksyon pour li ler mon mazin li, akoz nou tou lede nou’n fer bokou bokou sanzman dan nou personnalite anmezir ki nou ti aplik lansennyman Labib. I pa reste okenn tras sa laenn ki mon ti annan pour li aprezan. Mon vreman rekonesan ki mon’n trouv Zeova, mon Papa ki dan lesyel ki’n promet pour met en lafen avek tou keksoz ki fer bann fanmir soufer dan lemonn antye.

a Prodwi par Temwen Zeova, me i’n aret ganny pibliye.