Tubag sa Bibliya

Daghang Kristohanong relihiyon nagtudlo nga ang Diyos maoy Trinidad. Apan, matikdi kon unsay giingon sa Encyclopædia Britannica: Ang pulong Trinidad ug ang pagtulon-an bahin niini dili gayod makita diha sa Bag-ong Tugon ... Ang doktrina inanayng miyuhot sulod sa kasiglohan ug miagig daghang kontrobersiya.

Sa pagkatinuod, ang Diyos diha sa Bibliya wala gayod ipaila nga bahin sa Trinidad. Matikdi kining mga tekstoha:

Si Jehova nga atong Diyos maoy usa lamang ka Jehova.”—Deuteronomio 6:4.

Ikaw, kansang ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta.”—Salmo 83:18.

Kini nagkahulogan ug kinabuhing walay kataposan, ang ilang pagkuha ug kahibalo bahin kanimo, ang bugtong matuod nga Diyos, ug sa usa nga imong gipadala, si Jesu-Kristo.”—Juan 17:3.

Ang Diyos usa lamang.”—Galacia 3:20.

Nganong ang kadaghanang Kristohanong relihiyon nagtudlo nga ang Diyos maoy Trinidad?