Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin Kang Daniel?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin Kang Daniel?

Tubag sa Bibliya

 Si Daniel maoy usa ka maayo kaayong Hudiyo nga propeta nga nabuhi sa ikapito ug ikaunom nga siglo B.C.E. Gihatagan siya sa Diyos ug katakos nga makahubad ug mga damgo ug makakitag mga panan-awon bahin sa umaabot. Gigiyahan sab siya sa Diyos sa pagsulat sa basahon sa Bibliya nga gitawag ug Daniel.—Daniel 1:17; 2:19.

Kinsa si Daniel?

 Si Daniel nagdako sa Juda, usa ka gingharian nga naglakip sa siyudad sa Jerusalem ug sa templo sa mga Hudiyo. Niadtong 617 B.C.E., gibihag sa hari sa Babilonya nga si Nabucodonosor ang Jerusalem ug iyang gidestiyero sa Babilonya “ang mga kadagkoan sa yuta.” (2 Hari 24:15; Daniel 1:1) Si Daniel, nga posibleng tin-edyer adtong panahon, gidala uban nila.

 Si Daniel ug ang ubang batan-ong lalaki (lakip si Sadrak, Mesak, ug Abednego) gidala ngadto sa palasyo sa Babilonya aron makadawat ug espesyal nga pagbansay sa pagserbisyo sa gobyerno. Bisag gipresyur sila sa paghimog mga butang nga nahibalo sila nga sayop, si Daniel ug ang iyang tulo ka higala nagpabiling matinumanon sa ilang Diyos nga si Jehova. (Daniel 1:3-8) Human sa ilang tulo ka tuig nga pagbansay, gidayeg sila ni Haring Nabucodonosor tungod sa ilang kaalam ug kahanas. Miingon ang hari nga sila “10 ka pilo nga mas maayo kay sa tanang salamangkerong saserdote ug diwatahan sa tibuok niyang gingharian.” Iyang gitudlo si Daniel ug ang iyang mga higala nga mag-alagad sa palasyo sa hari.—Daniel 1:18-20.

 Mga dekada sa ulahi, gipatawag sa palasyo si Daniel nga lagmit kapig 90 anyos na. Si Belsazar, nga hari adtong panahona sa Babilonya, mihangyo kang Daniel sa paghatag ug kahulogan sa sinulat sa kamot nga misteryosong mitungha sa bungbong. Pinaagi sa paggiya sa Diyos, gipadayag ni Daniel nga ang Babilonya masakop sa imperyo sa Medo-Persia. Ang Babilonya nabihag adto mismong gabhiona.—Daniel 5:1, 13-31.

 Unya, ubos sa pagmando sa Medo-Persia, gitudlo si Daniel ingong taas nga opisyal ug naghunahuna si Haring Dario nga hatagan siyag mas taas pa nga posisyon. (Daniel 6:1-3) Ang nasina nga mga opisyal nagplano sa pagpatay kang Daniel. Nagplano sila nga ipahulog siya sa bangag nga naay mga leyon, pero giluwas siya ni Jehova. (Daniel 6:4-23) Dihang si Daniel tigulang na kaayo ug hapit nang mamatay, dihay anghel nga nagpakita kaniya ug kaduha siya gipasaligan nga siya “tawong gimahal pag-ayo.”—Daniel 10:11, 19.

 Tan-awa kini nga mga panghitabo diha sa duha ka bahin nga drama sa Bibliya nga Daniel—Pagtuo nga Way Paglubad.