Go long ol haf insaed long hem

Rul Blong Konfidensialiti

Rul Blong Konfidensialiti

Pesonel Infomesen

Ol pesonel infomesen blong yu we yu putum long Websaet ya, Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. nao i yusum, no wan long ol asosiesen we hem i wok wetem speseli taem yu stap putum infomesen blong yu. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. i no stap givim pesonel infomesen blong yu long eniman, nomo sipos yu yu askem blong mekem olsem, no sipos asosiesen ya i askem blong i meksua se i folem loa mo rul, blong mekem se i no gat ol rabis trik we ol man oli stap mekem taem oli yusum kompiuta. Eni pesonel infomesen we yu putum, bambae i no blong salem, jenisim, no rentem.

Imel Adres

Imel adres blong yu we yu putum taem yu openem wan niufala akaon blong yu long Websaet ya, bambae Watchtower i yusum blong sanem ol save i go long yu long saed blong akaon blong yu. Eksampol, sipos yu fogetem user nem blong yu mo paswod blong yu, mo yu wantem blong wan i givhan long yu, bambae i gat wan mesej i kam long imel adres blong yu blong talem infomesen we yu mas putum blong yu save go insaed long akaon blong yu.

Cookies

Ol cookies i blong givhan long man we i yusum (user) blong i rimemba ol samting we hem i bin jusum taem hem i yusum jw.org. Eksampol, lanwis we hem i wantem taem hem i yusum Websaet ya, i stap long wan cookie blong mekem se oltaem we user i go long Websaet ya, bambae i kamaot long lanwis we hem i jusum. I no gat wan pesonel infomesen nating i stap long eni cookies.

Script mo JavaScript

Oli yusum ol Script blong mekem se Websaet ya jw.org i wok gud moa. Hem i givhan blong givim ol save kwiktaem long man we i askem. Wok blong hem i no blong putum wan program long kompiuta blong man we i yusum, no blong tekem ol infomesen blong hem long fasin haed.

Blong mekem se olgeta haf blong Websaet ya i wok gud, Watchtower i mas givim raet long Scrip mo JavaScript blong i wok. Bighaf blong ol man we oli go long Websaet oli letem Scrip mo JavaScript i wok blong blokem no agri long sam samting we i kamaot long sam Websaet blong i kam long kompiuta blong olgeta. Yu mas lukluk help we i stap long kompiuta blong yu taem yu stap long Intenet, blong yu save olsem wanem blong letem ol Script i wok long wan Websaet we yu jusum.

Sipos i gat eni jenis long ol rul ya blong konfidensialiti, bambae mifala i talemaot ol jenis ya long pej ya, blong bambae oltaem yu save long ol infomesen we i stap insaed, mo blong yu save olsem wanem blong yusum.