ol pikinini

KAM FREN BLONG JEHOVA

LUK EVRIWAN

Fasin Stretem i Soemaot Lav

?From wanem Jehova i stretem olgeta we hem i lavem olgeta?

KAM FREN BLONG JEHOVA

LUK EVRIWAN

Lego Samting We Yu Nomo Yu Wantem

Oltaem Jisas i lego samting we hem nomo i wantem blong givhan long narafala. ?Olsem wanem yu save folem eksampol blong hem?