Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Simbag sa mga Hapot sa Bibliya

Simbag sa mga Hapot sa Bibliya

Ano an ngaran nin Diyos?

An gabos na miyembro kan satong pamilya igwa nin personal na ngaran. Dawa an ataman na mga hayop may ngaran! Bako daw na rasonable sanang isipon na igwa nin ngaran an Diyos? Sa Bibliya, an Diyos dakul nin titulo, arog kan Diyos na Makakamhan sa Gabos, Soberanong Kagurangnan, asin Kaglalang, pero igwa man siyang personal na ngaran.—Basahon an Isaias 42:8.

An dakul na traduksiyon kan Bibliya igwa kan personal na ngaran nin Diyos sa Salmo 83:18. Halimbawa, sa Magna Banal na Kasuratan (BIC), sinasabi kan bersikulong iyan: ‘An saimong ngaran iyo si Jehova; ika sana an halangkawon sa ibabaw nin daga.’

Taano ta dapat niyatong gamiton an ngaran nin Diyos?

Gusto nin Diyos na gamiton niyato an personal na ngaran niya. Ginagamit ta an personal na ngaran kun nakikipag-ulay kita sa mga namumutan niyato, arog kan satong dayupot na mga amigo—nangurugna kun gusto nindang apudon ta sinda sa ngaran. Bako daw na arog man dapat kaiyan kun nakikipag-ulay sa Diyos? Apuwera kaini, dinadagka kita ni Jesu-Cristo na gamiton an ngaran nin Diyos.—Basahon an Mateo 6:9; Juan 17:26.

Minsan siring, tanganing magin amigo nin Diyos, kaipuhan tang urog pang makanuod manungod sa saiya, bako sanang maaraman an ngaran niya. Halimbawa, anong klaseng persona an Diyos? Posible daw talagang magin dayupot sa Diyos? Makukua nindo sa Bibliya an simbag sa mga hapot na iyan.