AN TORRENGBANTAYAN Enero 2013 | Dapat Ka daw Matakot sa Katapusan kan Kinaban?

Uyon sa Bibliya, ano an “katapusan kan kinaban”?

Sa mga Parabasa

Puon sa isyung ini, an piling mga tampok na nagluwas na sa samong inimprentang mga publikasyon maluwas na ngunyan online. Basahon an mga dahilan kan mga pagbabagong ini.

TEMA SA COVER

Katapusan kan Kinaban—Pagkatakot, Pag-antisipar, Asin Pagkadisganar

Tibaad mabigla ka sa kun ano an talagang sinasabi kan Bibliya manungod sa katapusan kan kinaban.

RUMANI SA DIYOS

‘Ihinayag Mo Ini sa mga Aking Sadit’

Aramon kun paano mo masasabutan an katotoohan sa Bibliya manungod sa Diyos.

BINAGO KAN BIBLIYA AN SAINDANG BUHAY

“Nanumpungan Ko Na an Tunay na Katalingkasan.”

Aramon kun paano nakatabang an Bibliya sa sarong hoben na lalaki na ipundo an paggamit nin tabako saka an pag-abuso sa droga asin arak.

ARUGON AN SAINDANG PAGTUBOD

‘Siya, Minsan Gadan Na, Nagtataram Pa’

Aramon an tulong dahilan kun taano ta may pagtubod si Abel sa mamumuton na Kaglalang.

Simbag sa mga Hapot sa Bibliya

Ano an pangaran nin Diyos asin taano ta dapat niyatong gamiton iyan?