Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mamibi—Taano?

Mamibi—Taano?

PAMIBI. Pira sanang tema sa Biblia an nakakapukaw nin dakula nanggad na interes asin dakol na hapot. Pag-isipan an pitong bagay na parateng ihinahapot manongod sa pamibi; dangan siyasaton niato an simbag kan Biblia. Ginibo an mga artikulong ini tanganing tabangan ka na mamibi—kun paano poponan an pamibi o gigibohon iyan na mas epektibo.

SA BILOG na kinaban, namimibi an mga tawo ano man an saindang kultura asin relihion. Namimibi sinda nin solo; namimibi man sinda bilang grupo. Namimibi sinda sa mga simbahan, templo, sinagoga, moske, asin altar. Naggagamit sinda nin mga alpombra (rug) na linuluhodan kun namimibi, rosaryo, bumbong (wheel) na may nakasurat na pamibi, ladawan, libro nin pamibi, o pamibi na nasa saradit na tabla na isinasabit sa iba-ibang lugar.

Huli sa pamibi napapalaen an mga tawo sa ibang bagay na may buhay digdi sa daga. Totoo, dakol an pagkakapareho niato sa mga hayop. Arog ninda, kaipuhan niato nin kakanon, aire, asin tubig. Arog man ninda, kita namumundag, nabubuhay, asin nagagadan. (Eclesiastes 3:19) Alagad mga tawo sana an namimibi. Taano?

Tibaad an pinakasimpleng simbag iyo na kaipuhan tang mamibi. Total, an pamibi sa pangkagabsan minamansay na sarong paagi na an mga tawo makakomunikar sa lugar nin mga espiritu, na minamansay ninda na banal, o sagrado, asin daing sagkod. Ipinapaheling kan Biblia na kita linalang na may pagmawot sa siring na mga bagay. (Eclesiastes 3:11) Sinabi kaidto ni Jesu-Cristo: “Maogma an mga nakakamate kan saindang espirituwal na pangangaipo.”—Mateo 5:3.

“Espirituwal na pangangaipo”—ano pa man an dahelan kun taano ta kadakol an edipisyo asin suanoy na bagay na pangrelihion, patin kadakol an oras na ginagamit sa pamimibi? Siempre, may mga tawo na nagdedepende sa saindang sadiri o sa kapwa tanganing mapanigoan an espirituwal na mga pangangaipo ninda. Pero, dai mo daw naririsa na limitado nanggad an kakayahan nin mga tawo na tumabang nin igo? Kita maluya nanggad, halipot an buhay, asin limitado an pagmansay. An makakatao sana kan kaipuhan niato saro na mas madonong nanggad, mas makapangyarihan, mas nagdadanay kisa sa sato. Asin ano man nanggad an espirituwal na mga pangangaipong ini na nagpapahiro sa sato na mamibi?

Isip-isipa: Namatean mo na daw na kaipuhan mong marhay nin paggiya, kadonongan, o simbag sa mga hapot na garo baga dai kayang itao kan kaaraman nin tawo? Namatean mo na man daw na kaipuhan mo nin pagranga kan ika makaeksperyensia nin grabeng kawaran, o nin paggiya kan ika mapaatubang sa depisilon na pagdesisyon, o nin kapatawadan kan ika biyong pangluyahan nin boot huling ika nakokonsensia?

Segun sa Biblia, iyan gabos rasonableng dahelan na mamibi. An Biblia iyo an pinakamasasarigan na libro dapit sa temang ini, asin nakasurat dian an pamibi nin dakol na maimbod na lalaki asin babae. Paagi sa pamibi, sinda naghagad nin pagranga, paggiya, kapatawadan, asin simbag sa pinakadepisil na mga hapot.—Salmo 23:3; 71:21; Daniel 9:4, 5, 19; Habacuc 1:3.

Minsan ngani laen-laen an siring na mga pamibi, may pagkakaagid iyan. Aram kan lambang namibi an sarong bagay na mahalagang marhay sa mapangganang pamimibi, na parateng mayo o binabaliwala sa kinaban ngonyan. Aram ninda kun kiisay dapat mamibi.