Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Sarong “Paradangog nin Pamibi”

Sarong “Paradangog nin Pamibi”

 Rumani sa Dios

Sarong “Paradangog nin Pamibi”

1 CRONICA 4:9, 10

TALAGA daw na sinisimbag ni Jehova Dios an sinserong pamibi nin debotong mga parasamba? An pagkasambit sa Biblia dapit sa daing gayo midbid na tawo na an ngaran Jabez nagpapaheling na si Jehova tunay nanggad na “Paradangog nin pamibi.” (Salmo 65:2) An halipot na pagkasambit na ini maheheling sa sarong garo baga dai linalaoman na lugar—sa tahaw kan lista nin mga pamilyang ginikanan na nasa enot na mga kapitulo kan Enot na Cronica. Pag-adalan niato an 1 Cronica 4:9, 10.

An gabos na aram niato manongod ki Jabez maheheling sa duwang bersikulong ini. Segun sa bersikulo 9, an saiyang ina “an nagngaran sa saiya na Jabez, na nagsasabi: ‘Iminundag ko sia na may kolog.’” * Taano ta pinili nia an ngaran na iyan? Kan iminumundag nia an aking ini, sia daw nakamate nin labi pa sa normal na kolog nin pangangaki? Sia daw tibaad sarong balo, na nagmomondo huling dai maheheling kan saiyang agom an aki ninda? Mayong sinasabi an Biblia. Alagad maabot an panahon na an ina na ini magkakaigwa nin dahelan na nangorognang ipag-orgolyo an aking ini. An mga tugang ni Jabez posibleng matanos man na mga tawo, alagad “si Jabez nagin mas kagalanggalang kisa sa saiyang mga tugang na lalaki.”

Si Jabez pirmeng namimibi nin odok sa puso. Pinonan nia an saiyang pamibi paagi sa pakiolay na logod bendisyonan sia nin Dios. Dangan, may tolong bagay na hinagad sia na nagpaheling na makosog an saiyang pagtubod.

Enot, si Jabez nakiolay sa Dios paagi sa pagsabing: ‘Pahiwason mo an teritoryo ko.’ (Bersikulo 10) An kagalanggalang na tawong ini bakong parakamkam nin daga, na naaara sa rogaring kan saiyang kapwa. An saiyang odok na pakiolay mas posibleng may koneksion sa mga tawo imbes na sa daga. An posibleng hinahagad nia iyo an matoninong na paghiwas kan saiyang teritoryo tanganing mas dakol na nagsasamba sa tunay na Dios an makaistar duman. *

Ikaduwa, si Jabez nakiolay na logod mapasaiya an “kamot” nin Dios. An simbolikong kamot nin Dios iyo an saiyang aktibong puersa, na ginagamit nia sa pagtabang sa mga nagsasamba sa saiya. (1 Cronica 29:12) Tanganing makamtan an mga hinahagad kan saiyang puso, si Jabez naglaom sa Dios na bakong halipot an kamot sa mga nagtutubod sa saiya.—Isaias 59:1.

Ikatolo, si Jabez namibi: ‘Ingatan mo ako sa kapahamakan, tanganing dai ako makolgan kaiyan.’ An ekspresyon na “tanganing dai ako makolgan kaiyan” tibaad nagpaparisa na namibi si Jabez, bako na makalikay sa kapahamakan, kundi na dai magmondo huli sa mga epekto kan karatan o madaog kaiyan.

Ipinapaheling kan pamibi ni Jabez an pagpahalaga nia sa tunay na pagsamba asin an pagtubod saka pagtitiwala nia sa Paradangog nin pamibi. Ano an nagin reaksion ni Jehova? An halipot na pagkasambit na ini sa Biblia nagkongklusyon: “Huli kaiyan, pinangyari nin Dios an hinagad nia.”

Dai nagbabago an Paradangog nin pamibi. Sia naoogmang marhay sa pamibi kan mga nagsasamba sa saiya. An mga nagtutubod asin nagtitiwala sa saiya puedeng magkaigwa kan kompiansang ini: “Minsan ano an satong hagadon segun sa saiyang kabotan, dinadangog nia kita.”—1 Juan 5:14.

[Mga Nota sa Ibaba]

^ par. 2 An ngaran na Jabez hale sa orihinal na termino na puedeng mangahulogan na “kolog.”

^ par. 4 Arog kaini an pagkatradusir kan mga Targum, na pagpakahulogan kan mga Judio sa Sagradong Kasuratan (Sacred Scriptures), sa mga tataramon ni Jabez: “Bendisyonan mo ako nin mga aki, asin pahiwason an mga sagkodan [kan sakong teritoryo] nin mas dakol na disipulo.”