Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Pagpakakan sa Dakul Paagi sa Nagkapira

Pagpakakan sa Dakul Paagi sa Nagkapira

‘Binaranga patin itinao ni Jesus sa mga disipulo an mga tinapay, asin an mga disipulo [itinao iyan] sa kadaklan.’—MAT. 14:19.

1-3. Iladawan kun paano pinakakan ni Jesus an dakulon na tawo harani sa Betsaida. (Hilingon an ritrato sa itaas.)

IMAHINARA an eksena. (Basahon an Mateo 14:14-21.) Madali na kaidto an Paskuwa kan 32 C.E. Mga 5,000 na lalaki, apuwera pa sa mga babayi asin aki, an kaibanan ni Jesus asin kan mga disipulo niya sa sarong puwerang lugar harani sa Betsaida, sarong baryo sa norteng baybayon kan Dagat nin Galilea.

2 Kan mahiling an dakul na tawo, nahirak sainda si Jesus, kaya pinaumayan niya an mga may hilang asin tinukduan sinda nin dakul na bagay manungod sa Kahadian nin Diyos. Kan pabanggi na, sinabihan kan mga disipulo si Jesus na isubol an mga tawo tanganing makabakal nin kakanon sa kataraid na mga baryo. Pero sinabi ni Jesus sa mga disipulo: “Tawan nindo sinda nin makakakan.” Siguradong napangalas sinda kaiyan, ta an yaon sana limang tinapay asin duwang sadit na sira.

3 Huling napahiro nin pagkahirak si Jesus, naggibo siya nin milagro—an solamenteng milagro na pararehong irinekord kan apat na kagsurat nin Ebanghelyo. (Mar. 6:35-44; Luc. 9:10-17; Juan 6:1-13) Sinabi ni Jesus sa mga disipulo na patukawon an mga tawo sa berdeng duot asin maggrupo-grupo nin tigsiringkuwenta asin tigsaranggatos. Pakapamibi, binaraak-baak niya an tinapay asin pinurutol-putol an sira. Dangan, imbes na direktang itao an kakanon sa mga tawo, idinistribwir iyan ni Jesus ‘sa mga disipulo, asin an mga disipulo [itinao iyan] sa kadaklan.’ Sa milagrosong paagi, nakakakan an gabos asin may sobra pa! Isip-isipa: Pinakakan ni Jesus an rinibo paagi sa nagkapira—an saiyang mga disipulo. *

4. (a) Para ki Jesus, anong klaseng kakanon an mas mahalaga, asin taano? (b) Ano an pag-uulayan ta sa artikulong ini asin sa masunod?

 4 Minsan siring, mas mahalaga ki Jesus an pagtao nin espirituwal na kakanon sa mga parasunod niya. Aram niya na an pagkakan nin espirituwal na kakanon, an mga katotoohan na yaon sa Tataramon nin Diyos, minagiya sa buhay na daing katapusan. (Juan 6:26, 27; 17:3) Kun paanong nahirak si Jesus sa mga tawo kaya pinakakan sinda nin tinapay saka sira,  pagkahirak man an nagpahiro saiya na gumamit nin dakul na oras sa pagtukdo sa mga parasunod niya. (Mar. 6:34) Pero, aram ni Jesus na halipot sana an panahon niya digdi sa daga asin mabalik siya sa langit. (Mat. 16:21; Juan 14:12) Pag nasa langit na siya, paano niya mapagdadanay na basog sa espirituwal an mga parasunod niya sa daga? Gagamiton niya an kaagid na paagi—papakakanon niya an dakul paagi sa nagkapira. Pero sairisay an nagkapirang ini? Hilingon ta kun paano ginamit ni Jesus an nagkapirang tawo tanganing pakakanon an dakul na linahidan na parasunod niya kan inot na siglo. Dangan, sa sunod na artikulo, pag-uulayan niyato an hapot na ini na importanteng marhay para sa lambang saro sato: Paano ta mamimidbid an sadit na grupong iyan na ginagamit ni Cristo sa pagpakakan sa sato ngunyan?

Pinakakan an rinibo paagi sa nagkapira

(Hilingon an  parapo 4)

PINILI NI JESUS AN NAGKAPIRA

5, 6. (a) Anong seryosong desisyon an ginibo ni Jesus tanganing masigurado na mapapangatamanan an espirituwalidad kan saiyang mga parasunod pagkagadan niya? (b) Paano inandam ni Jesus an mga apostol niya para sa mahalagang papel pagkagadan niya?

5 An sarong responsableng payo nin pamilya naggigibo nin mga areglo tanganing masigurado na mapapangatamanan an pamilya niya enkaso magadan siya. Kaagid kaiyan, si Jesus—na magigin Payo kan Kristiyanong kongregasyon—naggibo nin mga areglo tanganing masigurado na mapapangatamanan an espirituwalidad kan saiyang mga parasunod pagkagadan niya. (Efe. 1:22) Halimbawa, mga duwang taon bago magadan si Jesus, may ginibo siyang seryosong desisyon. Pinili niya an inot na mga kabilang sa nagkapira na pag-abot nin panahon gagamiton niya para pakakanon an dakul. Estudyari an nangyari.

6 Pagkatapos na mamibi nin magdamlag, tinipon ni Jesus an mga disipulo niya asin nagpili sainda nin 12 apostol. (Luc. 6:12-16) Sa suminunod na duwang taon, nagin dayupot siya sa 12 ini, na tinutukduan sinda paagi sa tataramon saka gibo. Aram niyang dakul sindang dapat manudan; an totoo, padagos sindang inapod na ‘disipulo.’ (Mat. 11:1; 20:17) Tinawan niya sinda nin kapakipakinabang na sadol asin detalyadong pagsasanay sa ministeryo. (Mat. 10:1-42; 20:20-23; Luc. 8:1; 9:52-55) Malinaw na inaandam niya sinda sa mahalagang papel pagkagadan niya asin pagkabalik niya sa langit.

7. Paano si Jesus nagtao nin ideya manungod sa kun ano an magigin panginot na paninimbagan kan mga apostol?

7 Ano an magigin papel kan mga apostol? Mantang nagdadangadang an Pentecostes 33 C.E., nagin malinaw na an mga apostol maglilingkod sa sarong ‘katungdan.’ (Gui. 1:20) Pero ano an magigin panginot nindang paninimbagan? Sa pakikipag-ulay ni Jesus ki apostol Pedro pagkabuhay Niya liwat, nagtao Siya nin ideya kun ano ini. (Basahon an Juan 21:1,2, 15-17.) Mantang kaibanan an iba pang mga apostol, sinabi ni Jesus ki Pedro: ‘Pasabsaba an sakong mga karnero.’ Sa siring, ipinarisa ni Jesus na an mga apostol magigin kabilang sa sadit na grupo na gagamiton niya sa pagtao nin espirituwal na kakanon sa dakul. Iyan saro nanggad na nakakapukaw sa buot asin malinaw na indikasyon kun ano an pagmansay ni Jesus sa ‘mga karnero’ niya! *

PAGPAKAKAN SA DAKUL PUON KAN PENTECOSTES ASIN PAGKATAPOS KAIYAN

8. Kan Pentecostes, paano ipinahiling kan bagong mga nagturubod na malinaw nindang namidbid an pinakapaagihan na ginagamit ni Cristo?

8 Puon kan Pentecostes 33 C.E., ginamit kan binuhay liwat na si Jesus an saiyang mga apostol bilang instrumento sa pagpakakan niya sa iba pang linahidan na mga disipulo. (Basahon an Guibo 2:41, 42.) An pinakapaagihan na iyan malinaw na namidbid kan mga Judio asin proselito na nagin mga Kristiyanong linahidan nin espiritu kan aldaw na iyan. Sinda mayong pagduwa-duwang ‘nagdaranay nin maigot sa katukduan kan mga apostol.’ Sigun sa sarong iskolar, an Griegong verb na trinadusir na “nagdaranay nin maigot” puwedeng mangahulugan na “marigon asin dai nagbuburubagong debosyon sa sarong gibuhon.” An bagong mga nagturubod gutom-gutom sa espirituwal na kakanon, asin aram ninda kun sain  iyan makukua. May kaimbudan nanggad sindang nag-asa na ipapaliwanag kan mga apostol an mga tataramon saka gibo ni Jesus asin itatao an bagong liwanag sa kahulugan kan mga kabtang kan Kasuratan may koneksiyon saiya. *Gui. 2:22-36.

9. Paano ipinahiling kan mga apostol na nakapokus sinda sa paninimbagan nindang pakakanon an mga karnero ni Jesus?

9 Nagpokus an mga apostol sa paninimbagan nindang pakakanon an mga karnero ni Jesus. Halimbawa, mangnuha kun paano ninda inasikaso an sarong sensitibong isyu na naglataw sa bago pa sanang maestablisar na kongregasyon asin na posibleng magkawsa nin pagkabaranga. Garo makangingisi ta an isyu manungod sa kakanon—literal na kakanon. Sa aroaldaw na pagdistribwir nin kakanon, an mga balong nagtataram nin Griego napapabayaan, pero an mga balong nagtataram nin Hebreo dai. Paano rinesolberan kan mga apostol an sensitibong isyung ini? An dose nagnombra nin pitong kuwalipikadong tugang na lalaki tanganing panginutan an mahalagang gibuhon na pagdistribwir nin kakanon. An kadaklan sa mga apostol siguradong nakaeksperyensiyang magdistribwir nin kakanon sa kadakul na tawo na milagrosong pinakakan ni Jesus, pero narealisar ninda na mas importanteng magpokus sinda sa espirituwal na pagpakakan. Kaya, nagkonsentrar sinda sa “paghulit kan tataramon.”—Gui. 6:1-6.

10. Paano ginamit ni Cristo an mga apostol asin kamagurangan sa Jerusalem?

10 Pag-abot kan 49 C.E., an buhay pang mga apostol may kaiba nang nagkapirang kuwalipikadong magurang na lalaki. (Basahon an Guibo 15:1, 2.) An ‘mga apostol asin kamagurangan sa Jerusalem’ naglingkod bilang sarong namamahalang grupo. Bilang Payo kan kongregasyon, ginamit ni Jesus an sadit na grupong ini nin kuwalipikadong mga lalaki tanganing resolberan an mga isyung may koneksiyon sa doktrina asin direhiran an paghuhulit saka pagtutukdo kan maugmang bareta kan Kahadian.—Gui. 15:6-29; 21:17-19; Col. 1:18.

11, 12. (a) Ano an nagpapahiling na binendisyunan ni Jehova an areglo ni Jesus sa pagpakakan sa mga kongregasyon kan inot na siglo? (b) Paano malinaw na nahiling an pinakapaagihan na ginamit ni Cristo sa espirituwal na pagpakakan?

11 Binendisyunan daw ni Jehova an areglong ginamit kan saiyang Aki sa pagpakakan sa mga kongregasyon kan inot na siglo? Iyo nanggad! Paano ta masisigurado? Uni an sabi sa libro nin Guibo: ‘Asin sa paglakaw [ni Pablo asin kan kairiba niya] sa mga banwa, itinao ninda sainda an mga kasuguan tanganing utubon, na ipinagbuot kan mga apostol asin kan mga magurang na nasa Jerusalem. Kaya an mga [kongregasyon] nagkurusog sa pagtubod, asin nagdagdag an bilang aroaldaw.’ (Gui. 16:4, 5) Mangnuha na nag-uswag  an mga kongregasyon huli sa maimbod nindang pagsuportar sa namamahalang grupo sa Jerusalem. Bako daw na pruweba iyan na binendisyunan ni Jehova an areglo ni Jesus sa pagpakakan sa mga kongregasyon? Tandaan niyato na an pagigin mauswag sa espirituwal posible sana kun yaon an abundang bendisyon ni Jehova.—Tal. 10:22; 1 Cor. 3:6, 7.

 12 Sagkod sa puntong ini, nahiling ta na may sinusunod si Jesus na paagi nin pagpakakan sa mga parasunod niya: Pinapakakan niya an dakul paagi sa nagkapira. An pinakapaagihan na ginamit sa espirituwal na pagpakakan malinaw na nahiling. Tutal, mahihiling sa mga apostol—na orihinal na mga miyembro kan namamahalang grupo—an ebidensiya kan suporta nin Diyos. ‘Balakid na tanda asin ngangalasan an nagibo sa mga tawo kan mga kamot kan mga apostol,’ an sabi sa Guibo 5:12. * Kun siring, mayong dahilan an mga nagin Kristiyano na maghapot, ‘Sairisay man nanggad an ginagamit ni Cristo tanganing pakakanon an mga karnero niya?’ Pero sa katapusan kan inot na siglo, nabago an sitwasyon.

Kan inot na siglo, may malinaw na ebidensiya kun sairisay an ginagamit ni Jesus sa pagpakakan sa kongregasyon

(Hilingon an  parapo 12)

KAN DAKUL AN DUOT ASIN DIIT AN TRIGO

13, 14. (a) Nagpatanid si Jesus manungod sa anong pag-atake, asin kasuarin nagpuon na magkatotoo an sinabi niya? (b) Ano an duwang paghahalian kan pag-atake? (Hilingon an nota.)

13 Ihinula ni Jesus na aatakehon an Kristiyanong kongregasyon. Girumduma na sa propetikong ilustrasyon dapit sa trigo asin duot, nagpatanid si Jesus na an sarong uma na bago pa sanang sabwagan nin trigo (linahidan na mga Kristiyano) sasabwagan man nin duot (imitasyon na mga Kristiyano). Sabi niya, an duwang grupo papabayaan na sabay na magtalubo—dai papakiaraman sagkod sa panahon nin pag-ani, na mangyayari sa “katapusan nin kinaban.” (Mat. 13:24-30, 36-43) Dai naghaloy, nagpuon na magkatotoo an sinabi ni Jesus. *

14 Kan inot na siglo, an apostasya nakakalaog na sa Kristiyanong kongregasyon, pero an maimbod na mga apostol ni Jesus nagserbing ‘ulang,’ na pinupugulan an maraot na impluwensiya kan palsong mga katukduan. (2 Tes. 2:3, 6, 7) Alagad kan magadan an huring apostol, an apostasya nakagamot na asin naglakop durante kan panahon nin pagtalubo na naglawig nin dakul na siglo. Saro pa, kan panahon na iyan, nagdakul an duot asin nagkapira sana an trigo. Mayo nin dagos-dagos asin organisadong pinakapaagihan kan espirituwal na kakanon. Mababago man giraray an kamugtakan na iyan. Pero an hapot, Nuarin?

PANAHON NIN PAG-ANI—SIISAY AN MAPAKAKAN?

15, 16. Ano an resulta kan maigot na pag-adal sa Kasuratan kan mga Estudyante sa Bibliya, asin anong hapot an minalataw?

15 Miyentras na patapos na an panahon nin pagtalubo, dakul an nagin interesadong marhay sa katotoohan na yaon sa Bibliya. Girumduma na kan dekada nin 1870, sarong sadit na grupo nin sinserong mga naghahanap kan katotoohan an nag-iribanan asin nagbilog nin mga klase tanganing pag-adalan an Bibliya na dai kaibanan an mga duot—imitasyon na mga Kristiyano na yaon sa mga iglesya asin sekta nin Kakristiyanuhan. Inapod kan sinserong grupong idto an saindang sadiri na mga Estudyante sa Bibliya. Maingat asin may pamimibing siniyasat ninda an Kasuratan, na may mapakumbabang puso asin bukas na isip.—Mat. 11:25.

16 An maigot na pag-adal sa Kasuratan kan mga Estudyante sa Bibliya nagkaigwa nin marahayon na mga resulta. Ibinuyagyag kan maimbod na mga lalaki asin babaying idto an palsong mga doktrina asin pinalakop an espirituwal na mga katotoohan paagi sa pagpublikar saka pagdistribwir nin mga babasahon sa Bibliya sa dakul na lugar. An saindang gibuhon nakakumbinsir sa isip asin puso nin dakul na gutom asin paha sa espirituwal na katotoohan. Kaya sarong interesanteng hapot an minalataw: An grupo daw na idto nin mga Estudyante sa Bibliya bago kan 1914 iyo an ninombrahan na pinakapaagihan na  ginamit ni Jesus sa pagpakakan sa mga karnero niya? Bako. Nasa panahon pa sinda nin pagtalubo, asin an areglo para sa pinakapaagihan nin espirituwal na kakanon nabibilog pa sana kaidto. Bako pang panahon na isiblag sa arog-trigong tunay na mga Kristiyano an arog-duot na mga imitasyon na Kristiyano.

17. Anong importanteng mga bagay an nangyari puon kan 1914?

17 Arog kan nanudan niyato sa sinundan na artikulo, an panahon nin pag-ani nagpuon kan 1914. Nagkaigwa nin nagkapirang importanteng pangyayari puon kan taon na iyan. Pinatukaw sa trono si Jesus bilang Hadi, asin nagpuon an huring mga aldaw. (Kap. 11:15) Puon 1914 sagkod sa inot na kabtang kan 1919, inibanan ni Jesus sa espirituwal na templo an saiyang Ama tanganing isagibo an kaipuhan na marhay na pagsisiyasat asin paglilinig. * (Mal. 3:1-4) Dangan, puon 1919, panahon na para punan an pagtipon kan trigo. Iyo na daw iyan an panahon tanganing nombrahan ni Cristo an sarong organisadong pinakapaagihan nin espirituwal na kakanon? Iyo nanggad!

18. Anong pagnombra an ihinula ni Jesus, asin ano an importanteng hapot mantang minapuon pa sana an huring mga aldaw?

18 Sa saiyang hula manungod sa panahon kan katapusan, sinabi ni Jesus na manombra siya nin sarong pinakapaagihan na matao nin espirituwal na “kakanon sa [tamang] panahon.” (Mat. 24:45-47) Arin na pinakapaagihan an gagamiton niya? Arog kan ginibo niya kan inot na siglo, papakakanon giraray ni Jesus an dakul paagi sa nagkapira. Pero mantang minapuon pa sana an huring mga aldaw, an importanteng hapot, Siisay an nagkapirang iyan? Ini asin an iba pang mga hapot may koneksiyon sa hula ni Jesus tutukaron sa sunod na artikulo.

 

^ par. 3 Parapo 3: Sa saro pang pangyayari, kan milagrosong pakakanon ni Jesus an 4,000 na lalaki, apuwera pa sa mga babayi asin aki, sa giraray ‘itinao niya sa mga disipulo an mga tinapay, asin an mga disipulo [itinao iyan] sa kadaklan.’—Mat. 15:32-38.

^ par. 7 Parapo 7: Sa bilog na buhay ni Pedro kaidto, an gabos na ‘karnero’ na papakakanon may paglaom na mabuhay sa langit.

^ par. 8 Parapo 8: An bagay na an bagong nagturubod ‘nagdaranay nin maigot sa katukduan kan mga apostol’ nagpaparisa na regular na nagtutukdo an mga apostol. An nagkapira sa mga itinukdo ninda permanenteng irinekord sa ipinasabong na mga libro na kabtang ngunyan kan Kristiyanong Griegong Kasuratan.

^ par. 12 Parapo 12: Minsan ngani apuwera sa mga apostol may iba pang nag-ako nin milagrosong mga balaog kan espiritu, minalataw na sa kadaklan na kamugtakan, an milagrosong mga balaog direktang ipinasa sa sainda nin sarong apostol o inako ninda iyan sa presensiya nin sarong apostol.—Gui. 8:14-18; 10:44, 45.

^ par. 13 Parapo 13: Ipinapahiling kan mga tataramon ni apostol Pablo sa Guibo 20:29, 30 na may duwang paghahalian an pag-atake. Inot, an tunay na mga Kristiyano ‘lalaugon’ nin imitasyon na mga Kristiyano (‘mga duot’). Ikaduwa, hali ‘sa pag-iriba’ nin tunay na mga Kristiyano, igwa nin mga mag-aapostata, na magtataram nin ‘mga bagay na maraot.’

^ par. 17 Parapo 17: Hilingon an artikulong ‘Uya! Ako Kaiba Nindo sa Gabos na Aldaw,’ sa isyung ini, pahina 11, parapo 6.