Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

“Uya! Ako Kaiba Nindo sa Gabos na Aldaw”

“Uya! Ako Kaiba Nindo sa Gabos na Aldaw”

“Uya! ako kaiba nindo sa gabos na aldaw sagkod sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay.”—MAT. 28:20, NW.

1. (a) Sumaryuhon an ilustrasyon dapit sa trigo asin mga duot. (b) Paano ipinaliwanag ni Jesus an kahulugan kaiyan?

SA SARO sa mga ilustrasyon ni Jesus manungod sa Kahadian, sinambit niya an sarong parauma na nagsabwag nin marahay na banhi nin trigo asin an sarong kaiwal na nagsabwag nin mga duot, o awot, sa pinagsabwagan kan marahay na banhi. An mga duot mas duminakul kisa sa mga trigo, pero pinagbutan kan parauma an mga uripon niya na ‘pabayaan iyan na magkaibang magtalubo sagkod sa pag-ani.’ Kan panahon na nin pag-ani, an mga duot sinurulo asin an mga trigo tiniripon. Ipinaliwanag mismo ni Jesus an ilustrasyon. (Basahon an Mateo 13:24-30, 37-43.) Ano an ihinahayag kan parabolang ini? (Hilingon an tsart na  “An Trigo Asin an mga Duot.”)

2. (a) Ano an ilinaladawan kan mga pangyayari sa daga kan parauma? (b) Sa anong kabtang kan parabola kita makonsentrar?

2 Iiniilustrar kan mga pangyayaring iyan sa daga kan parauma kun paano asin nuarin titipunon ni Jesus hali sa katawuhan an gabos na kabilang sa grupong trigo—an linahidan na mga Kristiyano na mamamahala kaiba niya sa saiyang Kahadian. An pagsabwag nagpuon kan Pentecostes 33 C.E. Matatapos an pagtipon pag an mga linahidan na buhay pa digdi sa daga sa katapusan kan sistemang ini nin mga bagay mag-ako na kan pangultimong pagtatak sa sainda dangan darahon na sa langit. (Mat. 24:31; Kap. 7:1-4) Kun sisiyasaton niyato an parabolang ini, magkakaigwa kita nin mahiwas na pakasabot manungod sa mga pangyayari sa laog nin mga 2,000 na taon, na garo baga yaon kita sa halangkaw na lugar asin mahiwas an satuyang nahihiling sa palibot. Sa satuyang pagsiyasat sa parabolang ini, anong mga pangyayari may koneksiyon sa Kahadian an satong nasasabutan? Ilinaladawan kan parabola an panahon nin pagsabwag, pagtalubo, asin pag-ani. An artikulong ini makonsentrar sa panahon nin pag-ani. *

ININGATAN NA MARHAY NI JESUS

3. (a) Ano an nangyari pakatapos kan inot na siglo? (b) Sa Mateo 13:28, anong hapot an ibinangon, asin niisay? (Hilingon man an nota.)

3 Sa kapinunan kan ikaduwang siglo C.E., ‘tuminunga an mga duot’ kan maglataw sa kinaban an imitasyon na mga Kristiyano. (Mat. 13:26) Pag-abot kan ikaapat na siglo, dakulon na  an arog-duot na Kristiyano kun ikukumparar sa linahidan na mga Kristiyano. Girumdumon na sa parabola, an mga uripon naghagad nin permiso sa saindang kagurangnan na gabuton an mga duot. * (Mat. 13:28) Ano an simbag kan kagurangnan?

4. (a) Ano an ipinaparisa kan simbag kan Kagurangnan, na iyo si Jesus? (b) Kasuarin nagin risa kun sairisay an arog-trigong mga Kristiyano?

4 Manungod sa trigo asin mga duot, sinabi ni Jesus: ‘Pabayaan nindo sinda na magkaibang magtalubo sagkod sa pag-ani.’ Ipinaparisa kan pagbuot na ini na puon kan inot na siglo sagkod ngunyan, igwa pirmi nin linahidan na arog-trigong mga Kristiyano digdi sa daga. An kongklusyon na iyan kinukumpirmar kan sinabi ni Jesus kan huri sa saiyang mga disipulo: “Ako kaiba nindo sa gabos na aldaw sagkod sa pagtatapos kan sistema nin mga bagay.” (Mat. 28:20, NW) Kaya an linahidan na mga Kristiyano poprotektaran ni Jesus sa gabos na aldaw sagkod sa panahon kan katapusan. Minsan siring, huling an arog-duot na Kristiyano mas duminakul kisa sainda, dai niyato masiyerto kun sairisay an kabilang sa grupong trigo durante kan halawig na panahon na iyan. Pero, mga pirang dekada bago magpuon an panahon nin pag-ani, nagin risa kun siisay an grupong trigo. Paano iyan nangyari?

‘NAG-ANDAM NIN DALAN’ AN SARONG MENSAHERO

5. Paano nautob kan inot na siglo an hula ni Malaquias?

5 Nagkapirang siglo bago itao ni Jesus an ilustrasyon dapit sa trigo asin mga duot, pinasabngan ni Jehova an saiyang propetang si Malaquias na ihula an mga pangyayaring ilinaladawan sa ilustrasyon ni Jesus. (Basahon an Malaquias 3:1, 3.) *  An ‘suruguon [o mensahero] na nag-andam kan dalan’ iyo si Juan na Bautisador. (Mat. 11:10, 11) Kan dumatong siya kan 29 C.E., harani na an panahon nin paghukom sa nasyon nin Israel. An ikaduwang nasambit na mensahero iyo si Jesus. Duwang beses niyang lininig an templo sa Jerusalem—inot, sa kapinunan kan saiyang ministeryo asin ikaduwa, kan patapos na iyan. (Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17) Kaya, an paglilinig na ginibo ni Jesus nangyari sa sarong peryodo nin panahon.

6. (a) Ano an mas dakulang kautuban kan hula ni Malaquias? (b) Sa laog kan anong peryodo nin panahon siniyasat ni Jesus an espirituwal na templo? (Hilingon man an nota.)

6 Ano an mas dakulang kautuban kan hula ni Malaquias? Sa laog kan pirang dekada bago an 1914 sagkod na umabot an taon na iyan, ginibo ni C. T. Russell asin kan saiyang dayupot na kairiba an sarong gibuhon na arog kan ki Juan na Bautisador. Kalabot sa mahalagang gibuhon na iyan an pagbabalik kan mga katotoohan na yaon sa Bibliya. Itinukdo kan Mga Estudyante sa Bibliya an tunay na kahulugan kan atang na pantubos ni Cristo, ibinuyagyag na bakong totoo an nagkakalayong impiyerno, asin ihinayag an nagdadangadang na katapusan kan Mga Panahon kan mga Hentil. Pero, dakul na grupo nin relihiyon kaidto an naghihingakong mga parasunod ni Cristo. Kaya, kaipuhan masimbag an importanteng hapot na ini: Siisay sa sainda an grupong trigo? Tanganing masimbag iyan, pinunan ni Jesus na siyasaton an espirituwal na templo kan 1914. An pagsisiyasat asin paglilinig na iyan ginibo sa sarong peryodo nin panahon—puon 1914 sagkod sa kapinunan kan 1919. *

MGA TAON NIN PAGSISIYASAT ASIN PAGLILINIG

7. Kan punan ni Jesus an saiyang pagsisiyasat kan 1914, ano an nanumpungan niya?

7 Kan punan ni Jesus an saiyang pagsisiyasat, ano an nanumpungan niya? Nanumpungan niya an sarong sadit na grupo nin maigot na Mga Estudyante sa Bibliya na labi nang 30 taon na  ginagamit an saindang kusog asin materyal na mga rugaring para sa porsegidong paghuhulit. * Siguradong naggaya-gaya nanggad si Jesus asin an mga anghel na manumpungan na dai napuot kan mga duot ni Satanas an medyo dikit alagad pusog na mga trigong idto! Pero, kinaipuhan pa man giraray na ‘linigan an mga aking lalaki ni Levi,’ an mga linahidan. (Mal. 3:2, 3; 1 Ped. 4:17) Taano?

8. Ano an mga nangyari pakatapos kan 1914?

8 Sa huring kabtang kan 1914, igwa nin mga Estudyante sa Bibliya na pinangluyahan nin buot huling dai sinda nagsakat sa langit. Kan 1915 asin 1916, nagluya an gibuhon na paghuhulit huli sa pagkontra hali sa luwas kan organisasyon. An mas grabe pa, pagkagadan ni Brother Russell kan Oktubre 1916, nagkaigwa nin pagkontra hali sa laog kan organisasyon. An apat sa pitong direktor kan Watch Tower Bible and Tract Society nagrebelde sa desisyon na si Brother Rutherford an manginot. Pinagmaigutan nindang magkaigwa nin pagkabaranga sa mga tugang, pero kan Agosto 1917, huminali sinda sa Bethel—sarong paglilinig nanggad! Igwa man nin mga Estudyante sa Bibliya na nagpadara sa pagkatakot sa tawo. Pero, sa kabilugan, gikan sa buot nindang inako an ginigibong paglilinig ni Jesus asin ginibo ninda an kinakaipuhan na mga pagbabago. Huli kaini, ibinilang sinda ni Jesus na tunay na Kristiyanong trigo, pero isinikwal niya an gabos na imitasyon na Kristiyano, kaiba na an gabos na kabilang sa mga relihiyon kan Kakristiyanuhan. (Mal. 3:5; 2 Tim. 2:19) Ano an sunod na nangyari? Tanganing maaraman, balikan niyato an parabola dapit sa trigo asin mga duot.

ANO AN MGA MANGYAYARI PAG NAGPUON NA AN PANAHON NIN PAG-ANI?

9, 10. (a) Ano an pag-uulayan ta ngunyan manungod sa panahon nin pag-ani? (b) Ano an inot na nangyari sa panahon nin pag-ani?

9 “An pag-ani pagtatapos nin sarong sistema nin mga bagay,” an sabi ni Jesus. (Mat. 13:39, NW) An panahon na iyan nin pag-ani nagpuon kan 1914. Pag-ulayan niyato an limang bagay na ihinula ni Jesus na mangyayari sa panahon na iyan.

 10 Inot, an pagtipon sa mga duot. Sinabi ni Jesus: ‘Sa tig-anihan, sasabihan ko an mga paraani, Tipunon nguna nindo an duot asin guyguyon nindo.’ Pakatapos kan 1914, pinunan kan mga anghel na ‘tipunon’ an arog-duot na mga Kristiyano paagi sa pagsuway sa sainda sa linahidan na ‘mga aki kan kahadian.’—Mat. 13:30, 38, 41.

11. Sagkod ngunyan, ano an nagpapamidbid kun siisay an tunay na mga Kristiyano asin siisay an imitasyon sana?

11 Mantang nagpapadagos an pagtipon sa mga duot, nagin mas malinaw pa an pagkakalain kan duwang grupo. (Kap. 18:1, 4) Pag-abot kan 1919, nagin risang-risa na buminagsak na an Dakulang Babilonya. Anong bagay an nangurugnang nagpamidbid kun siisay an tunay na mga Kristiyano asin siisay an imitasyon sana? An gibuhon na paghuhulit. Pinunan na iduon kan mga nanginginot sa Mga Estudyante sa Bibliya an kahalagahan kan pakikikabtang personalmente sa paghuhulit kan Kahadian. Halimbawa, sa buklet na To Whom the Work Is Entrusted na ipinublikar kan 1919, an gabos na linahidan na Kristiyano dinagka na maghulit sa harong-harong. Iyan nagsabi: “Minalataw na an gibuhon dakulaon, pero iyan gibuhon kan Kagurangnan, asin paagi sa saiyang kusog gigibuhon niyato iyan. Igwa kamo kan pribilehiyo na makikabtang diyan.” Ano an nagin resulta? Puon kaidto, sigun sa The Watch Tower kan 1922, urog pang dinagdagan kan Mga Estudyante sa Bibliya an saindang aktibidad sa paghuhulit. Dai naghaloy, an paghuhulit sa harong-harong nagin sarong tatak kan maimbod na mga Kristiyanong idto—na iyo pa man giraray sagkod ngunyan.

12. Kasuarin nagpuon an pagtipon sa grupong trigo?

 12 Ikaduwa, an pagtipon sa trigo. Pinagbutan ni Jesus an saiyang mga anghel: ‘An trigo tipunon nindo sa sakong tambubong.’ (Mat. 13:30) Puon kan 1919, an mga linahidan tinitipon na sa Kristiyanong kongregasyon na ibinalik sa dati, o lininig. Para sa linahidan na mga Kristiyano na buhay pa digdi sa daga sa katapusan kan sistemang ini nin mga bagay, an pangultimong pagtipon mangyayari pag nag-ako na sinda kan saindang langitnon na balos.—Dan. 7:18, 22, 27.

13. Ano an sinasabi kan Kapahayagan 18:7 manungod sa sabuot ngunyan kan patutot, o Dakulang Babilonya, kabilang na an Kakristiyanuhan?

  13 Ikatulo, an pagtangis asin pagragot nin mga ngipon. Pagkatapos na guyguyon kan mga anghel an mga duot, ano an mangyayari? Manungod sa kamugtakan kan grupong duot, sinabi ni Jesus: ‘Diyan an pagtangis asin pagragot kan saindang mga ngipon.’ (Mat. 13:42) Nangyayari na daw iyan ngunyan? Dai pa. Ngunyan, an Kakristiyanuhan, na kabtang kan patutot, nagsasabi pa manungod sa saiyang sadiri: ‘Ako nagtutukaw na [reyna], asin bako akong balo, patin sa ano man na paagi dai ako makakahiling nin kamunduan.’ (Kap. 18:7) Iyo, an pagmati kan Kakristiyanuhan kontrolado niyang marhay an mga bagay-bagay, na nag-iisip pa ngani na siya ‘nagtutukaw bilang reyna’ na mas nakakalangkaw sa mga lider sa pulitika. Sa ngunyan, an mga irinerepresentar kan mga duot nag-oorgulyo, o naghahambog, dai nagtatangis. Pero, madali nang mabago iyan.

Madali nang matapos an haraning koneksiyon kan Kakristiyanuhan sa mga lider sa pulitika

(Hilingon an  parapo 13)

14. (a) Nuarin asin taano ta ‘maragot an mga ngipon’ kan imitasyon na mga Kristiyano? (b) Paanong an satong liniwat na pakasabot dapit sa Mateo 13:42 minauyon sa sinasabi sa Salmo 112:10? (Hilingon an nota.)

14 Sa panahon kan dakulang kahurasaan, pagkatapos na laglagon an gabos na organisadong palsong relihiyon, an dating mga parasunod kaiyan mahanap nin pailihan pero dai sinda makakakua nin ligtas na matataguan. (Luc. 23:30; Kap. 6:15-17) Dangan, sa pakarealisar na dai sinda makakalikay sa kalaglagan, matangis sinda huli sa kawaran nin paglaom asin ‘maragot an saindang mga ngipon’ huli sa kaanggutan. Arog kan ihinula ni Jesus manungod sa dakulang kahurasaan, sa oras na iyan na yaon na an kalaglagan, sinda ‘magmumurundo’ nin grabe. *Mat. 24:30; Kap. 1:7.

15. Ano an gigibuhon sa mga duot, asin nuarin iyan mangyayari?

 15 Ikaapat, an pagsugba sa hurno. Ano an mangyayari sa mga guygoy nin duot? ‘Isusugba sinda kan mga anghel sa hurno nin kalayo.’ (Mateo 13:42) An buot sabihon kaiyan biyong kalaglagan. Kaya, an dating mga parasunod kan palsong relihiyosong mga organisasyon lalaglagon sa huring kabtang kan dakulang kahurasaan, an Armagedon.—Mal. 4:1.

16, 17. (a) Ano an ultimong pangyayari na sinambit ni Jesus sa saiyang ilustrasyon? (b) Taano ta nagkongklusyon kita na sa ngapit pa iyan mauutob?

 16 Ikalima, an pagsirang nin maliwanag. Tinapos ni Jesus an saiyang hula paagi sa pagsabi: “Sa panahon na iyan an mga matanos masirang na siring kaliwanag kan saldang sa kahadian kan saindang Ama.” (Mat. 13:43, NW) Nuarin asin sain iyan mangyayari? Mauutob iyan sa ngapit pa. An ihinula ni Jesus bakong sarong bagay na nangyayari ngunyan digdi sa daga kundi sarong bagay na mangyayari sa maabot pang panahon sa langit. * Estudyari an duwang dahilan kan kongklusyon na iyan.

17 Inot, an hapot na “nuarin?” Sinabi ni Jesus: “Sa panahon na iyan an mga matanos masirang.” An pananaram na “sa panahon na iyan”  malinaw na nanunungod sa pangyayari na sinambit pa sana ni Jesus—an ‘pagsugba kan mga duot sa hurno nin kalayo.’ Iyan mangyayari sa huring kabtang kan dakulang kahurasaan. Kaya, an ‘pagsirang nin maliwanag’ kan mga linahidan siguradong mangyayari sa maabot man na panahon na iyan. Ikaduwa, an hapot na “sain?” Sinabi ni Jesus na an mga matanos ‘masirang sa kahadian.’ Ano an buot sabihon kaiyan? Pakatapos kan inot na kabtang kan dakulang kahurasaan, an gabos na maimbod na linahidan na yaon pa digdi sa daga nag-ako na kan pangultimong pagtatak sa sainda. Dangan, arog kan sinabi ni Jesus sa saiyang hula manungod sa dakulang kahurasaan, sinda titipunon sa langit. (Mat. 24:31) Duman sinda masirang “sa kahadian kan saindang Ama,” asin pagkatapos tulos kan ralaban nin Armagedon, makikikabtang sinda sa ‘kasal kan Kordero’ bilang kabtang kan maugmahon na nobya ni Jesus.—Kap. 19:6-9.

KUN PAANO KITA NAKIKINABANG

18, 19. Sa anong mga paagi kita nakikinabang personalmente huli sa pakasabot sa parabola ni Jesus manungod sa trigo asin mga duot?

18 Paano kita nakikinabang personalmente sa mahiwas na pakasabot na itinatao kan parabolang ini? Konsideraron niyato an tulong paagi. Inot, pinapararom kaiyan an satuyang pakarurop. Ihinahayag kan parabola an sarong mahalagang dahilan kun taano ta tinutugutan ni Jehova an karatan. Siya ‘nagtagal sa dakulang pagtios sa mga lalagan nin kaanggutan’ tanganing iandam an ‘mga lalagan nin pagkahirak’—an grupong trigo. * (Roma 9:22-24) Ikaduwa, pinapakusog kaiyan an satuyang kumpiyansa. Mantang naghaharani an katapusan, an satuyang mga kaiwal urog pang makikilaban sa sato, pero ‘dai kita ninda madadaog.’ (Basahon an Jeremias 1:19.) Kun paanong prinotektaran ni Jehova an grupong trigo sa nag-aging mga panahon, an satuyang langitnon na Ama, paagi ki Jesus asin sa mga anghel, makakaibanan man niyato ‘sa gabos na aldaw’ na maabot.—Mat. 28:20, NW.

19 Ikatulo, tinatabangan kita kan parabola na mamidbid kun siisay an grupong trigo. Taano ta mahalagang marhay iyan? Kaipuhan na midbid niyato kun siisay an arog-trigong mga Kristiyano tangani na satuyang maaraman an simbag sa hapot na pinalataw ni Jesus sa saiyang detalyadong hula manungod sa huring mga aldaw. Siya naghapot: “Siisay man nanggad an maimbod asin mapagmansay na uripon?” (Mat. 24:45, NW) Matao nin nakakakontentong simbag an sunod na duwang artikulo.

 

^ par. 2 Parapo 2: Tanganing marepaso an kahulugan kan iba pang kabtang kan parabola, dinadagka niyamo kamo na basahon an artikulong “An mga Matanos Masirang na Siring Kaliwanag kan Saldang” sa An Torrengbantayan na Marso 15, 2010.

^ par. 3 Parapo 3: Mantang an mga apostol ni Jesus gadan na asin an natatadang mga linahidan digdi sa daga irinerepresentar bako kan mga uripon kundi kan trigo, an mga uripon na ini angay na naglaladawan sa mga anghel. Sa huring kabtang kan ilustrasyon, sinasambit na an mga nagtitipon kan mga duot iyo an mga anghel.—Mat. 13:39.

^ par. 5 Malaquias 3:1, 3 (NW): “‘Uya! Isusugo ko an sakuyang mensahero, asin siya maandam nin dalan sa inutan ko. Asin biglang maabot sa Saiyang templo an tunay na Kagurangnan, na saindong pighahanap, asin an mensahero kan tipan na nawiwilihan nindo. Uya! Siya maabot nanggad,’ an sabi ni Jehova nin mga hukbo. ‘Asin siya matukaw bilang paradalisay asin paralinig nin plata asin lilinigan niya an mga aking lalaki ni Levi; asin dadalisayon niya sinda siring sa bulawan asin siring sa plata, asin ki Jehova sinda magigin nanggad banwaan na nagtatao nin dulot na regalo nin may katanusan.’”

^ par. 6 Parapo 6: Ini sarong pagliliwat sa satuyang pakasabot. Iniisip niyato kaidto na an pagsisiyasat ni Jesus nangyari kan 1918.

^ par. 7 Parapo 7: Puon 1910 sagkod 1914, an Mga Estudyante sa Bibliya nakapagdistribwir nin haros 4,000,000 na libro asin labing 200,000,000 na tract asin pulyeto.

^ par. 14 Parapo 14: Ini sarong pagliliwat sa satuyang pakasabot sa Mateo 13:42. Sinasabi kaidto sa satong mga publikasyon na an imitasyon na mga Kristiyano pirang dekada nang ‘nagtatangis asin nagraragot an mga ngipon,’ na nag-aagrangay huling ibinuyagyag kan ‘mga aki kan kahadian’ kun ano man nanggad sinda—‘mga aki [kan saro na] maraot.’ (Mat. 13:38) Pero, maninigong mangnuhon na an ideyang ipinapahayag kan pagragot nin mga ngipon konektado sa kalaglagan.—Sal. 112:10.

^ par. 16 Parapo 16: An Daniel 12:3 (NW) nagsasabi na “an mga igwa nin pakarurop [linahidan na mga Kristiyano] masirang na siring sa kaliwanagan kan kahiwasan.” Mantang yaon pa digdi sa daga, ginigibo ninda ini paagi sa pakikikabtang sa paghuhulit. Pero, an sinasabi sa Mateo 13:43 nanunungod sa panahon na sinda masirang nin maliwanag sa Kahadian sa langit. Iniisip niyato kaidto na an duwang tekstong iyan nanunungod sa saro sanang gibuhon—an paghuhulit.

^ par. 18 Parapo 18: Hilingon an librong Rumani ki Jehova, pahina 288-289.