Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

“Panahon Para sa Pagsilensio”

“Panahon Para sa Pagsilensio”

 “Panahon Para sa Pagsilensio”

“AN PAGTARAM plata, an pagsilensio bulawan.” Arog kaiyan an pagkasabi kan daan nang talinhaga na sinasabing hale sa Sirangan. Segun sa Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable, an katumbas kaiyan sa Hebreo iyo an: “Kun an sarong tataramon magkakakantidad nin sarong siklo, an kantidad nin pagsilensio duwa.” Asin an madonong na si Hadeng Salomon kan suanoy na Israel nagsurat: “Sa gabos na bagay may kapanahonan, asin sa gabos na gibohon sa sirong nin langit may panahon . . . panahon para sa pagsilensio asin panahon para sa pagtaram.”—Ecl. 3:1, 7, The New English Bible.

Pero, noarin angay na dai maggirong imbes na magtaram? An mga tataramon na ‘silensio’ asin ‘pagsilensio’ parateng nasasambitan sa Biblia. Ihinahayag kan konteksto, na dian ginamit an mga tataramon na ini, na angay na magdanay na silensio sa kisiera tolong aspekto nin buhay. Siyasaton niato nin orog pa an pagsilensio bilang sarong tanda nin paggalang, bilang ebidensia nin pakamansay asin pakabatid, asin bilang sarong tabang sa paghorophorop.

Sarong Tanda nin Paggalang

An pagsilensio sarong tanda nin paggalang o pagtao nin onra. Si propeta Habacuc nagsabi: “Si Jehova yaon sa saiyang banal na templo. Magsilensio ka sa atubangan nia, bilog na daga!” (Hab. 2:20) An tunay na mga parasamba dapat na “maghalat, nin silensio, sa pagliligtas ni Jehova.” (Lam. 3:26) An salmista nag-awit: “Magsilensio ka sa atubangan ni Jehova asin maghalat ka na may paghidaw sa saiya. Dai ka mag-init sa saro na nagigin mapanggana sa saiyang dalan.”—Sal. 37:7.

Maoomaw daw niato si Jehova na dai kita naggagamit nin mga tataramon? Bueno, bako daw na kun minsan mayo kitang masabi huli sa sobrang paghanga niato kun hineheling an kagayonan nin mga linalang? Bako daw na an paghorophorop sa siring na pagigin kahangahanga sarong paagi nin pag-omaw sa Kaglalang sa satong puso? Pinonan kan salmistang si David an saro sa saiyang mga melodiya paagi sa pagsabing: “Para sa saimo may kaomawan—pagsilensio—, O Dios, sa Sion; asin sa saimo ootobon an promesa.”—Sal. 65:1.

Kun paanong si Jehova mismo maninigo na  igalang niato, iyo man an saiyang mga tataramon. Halimbawa, kan ipahayag ni Moises, na propeta nin Dios, an saiyang pamamaaram sa nasyon nin Israel, sinadol nia asin kan mga saserdote an gabos na presente, na nagsasabi: “Magsilensio ka . . . , asin dapat na maghinanyog ka sa tingog ni Jehova na saimong Dios.” Kahagadan dawa sa mga aking Israelita an atentong paghinanyog kun nagtitiripon an mga aki ni Israel tanganing magbasa kan Ley nin Dios. “Tiponon mo an banwaan,” an sabi ni Moises, “an mga lalaki asin an mga babae asin an saradit . . . tanganing sinda makanood.”—Deut. 27:9, 10; 31:11, 12.

Angay nanggad na an mga parasamba ki Jehova sa presenteng panahon magalang na maghinanyog sa mga instruksion na inaako ninda sa Kristianong mga pagtiripon, pati na sa darakulang kombension! Kun ipinapaliwanag sa plataporma an mahalagang marhay na mga katotoohan sa Biblia, bako daw na kadaihan nin paggalang sa Tataramon nin Dios asin sa saiyang organisasyon kun kita nag-eerestoryahan na dai man kaipuhan? Durante kan mga sesyon, panahon iyan na magsilensio asin maghinanyog.

Dawa kun duwa sana kamong nag-oolay, an pagigin marahay na parahinanyog sarong tanda nin paggalang. Halimbawa, sinabihan kan patriarkang si Job an mga nagsahot sa saiya: “Tokdoi nindo ako, asin ako man masilensio.” Andam si Job na maghinanyog nin silensio kan sinda nagtataram. Asin kan sia na man an magtataram, nakiolay sia: “Magsilensio kamo sa atubangan ko, tanganing makataram ako.”—Job 6:24; 13:13.

Ebidensia nin Pakamansay Asin Pakabatid

An Biblia nagsasabi: “An nagpupugol kan saiyang mga ngabil naghihirong may pakamansay.” “An tawo na may mahiwas na pakabatid saro na nagdadanay na silensio.” (Tal. 10:19; 11:12) Isip-isipa kun gurano karahay na ipinaheling ni Jesus an pakamansay asin pakabatid paagi sa pagsilensio. Kan mabatid nia na magigin daing saysay na makipag-olay sa saiyang mga kaiwal, “si Jesus dai naggirong.” (Mat. 26:63) Kan huri, kan binibista sia sa atubangan ni Pilato, si Jesus ‘dai suminimbag.’ Mapagmansay na pinabayaan nia na an pakamidbid sa saiya kan publiko iyo mismo an magtaram para sa saiya.—Mat. 27:11-14.

Madonong man na pugolan niato an satong mga ngabil, lalo na kun kita napupukaw na maanggot. “An maluway sa pagkaanggot abunda sa pakabatid,” an sabi nin sarong talinhaga, “alagad an daing pasensia inoomaw an kalolongan.” (Tal. 14:29) An pabiglabiglang pagsimbag sa masakit na situwasyon puedeng magresulta sa daing ingat na pananaram na pinagbabasolan sa huri. Sa siring na mga kamugtakan, tibaad makapagtaram kita na siring sa lolong, asin huli kaiyan tibaad mawara an satong katoninongan nin isip.

Sarong tanda nin pakamansay an pagigin maingat niato sa satong sinasabi kun kaiba ta an maraot na mga tawo. Kun napapaatubang sa mga paraolog-olog sa satong ministeryo, an pagsilensio tibaad iyo nanggad an tamang reaksion. Dugang pa, bako daw na kun minsan madonong na magdanay na silensio kun an satong mga kaeskuela o katrabaho nagsusuba nin bastos o naggagamit nin bulgar na pananaram, tanganing dai ninda isipon na minaoyon kita dian? (Efe. 5:3) “Mabugtak ako nin busal bilang bantay sa sako mismong ngoso,” an isinurat kan salmista, “sagkod na may siisay man na maraot sa atubangan ko.”—Sal. 39:1.

An tawo na may “mahiwas na pakabatid” dai magbubuyagyag nin kompidensial na bagay. (Tal.  11:12) Seseguradohon nin sarong tunay na Kristiano na dai maghayag nin kompidensial na mga bagay. An Kristianong kamagurangan partikular nang dapat na magin maingat sa bagay na ini tanganing mapagdanay ninda an pagtitiwala sa sainda kan mga miembro kan kongregasyon.

Minsan ngani an pagsilensio mayong sinasabing tataramon, iyan puedeng magkaigwa nin positibong epekto. Mapadapit sa saro sa saiyang mga katemporanyo, an Ingles na parasurat kan ika-19 siglo na si Sydney Smith nagsurat: “Nagsisilensio sia paminsanminsan, na huli kaiyan nagigin nakakaogmang marhay an saiyang pakikipag-olay.” Tunay nanggad, sa aroaldaw na pag-oolay nin duwang magkatood, maninigo na togotan ninda na magtaram an kada saro. An marahay na parakomunikar dapat na marahay na parahinanyog.

“Sa kadakolan nin tataramon dai nawawaran nin kalapasan,” an patanid ni Salomon, “alagad an nagpupugol kan saiyang mga ngabil naghihirong may pakamansay.” (Tal. 10:19) Huli kaini, mientras na mas dikit an itinataram, mas dikit man an posibilidad na makataram na daing pakamansay. Sa katunayan, “dawa an siisay man na mangmang, kun nagdadanay na silensio, sasabihon na madonong; an siisay man na nagtitikom kan saiyang mga ngabil, sasabihon na may pakasabot.” (Tal. 17:28) Kun siring, logod na mapagngayongayo kitang makiolay ki Jehova na ‘bugtakan nin bantay an pinto kan satuyang mga ngabil.’—Sal. 141:3.

Sarong Tabang sa Paghorophorop

Mapadapit sa tawong nagsusunod sa dalan nin katanosan, sinasabi sa sato kan Kasuratan na ‘sa ley nin Dios sia nagbabasa nin pahinghing aldaw asin banggi.’ (Sal. 1:2) An The Amplified Bible nagsasabi: “Sa Saiyang pagboot . . . kaugalean niang maghorophorop . . . sa aldaw asin sa banggi.” Sa anong kamugtakan pinakaangay na gibohon an siring na paghorophorop?

Si Isaac, na aki kan patriarkang si Abraham, “nasa luwas na naglalakawlakaw tanganing maghorophorop sa oma kan nag-aagaw-diklom na.” (Gen. 24:63) Puminili sia nin toninong na panahon asin lugar tanganing maghorophorop. Naghorophorop si Hadeng David durante kan toninong na mga oras nin pagbantay sa banggi. (Sal. 63:6) An sangkap na tawong si Jesus naghingoang marhay tanganing mapanigoan an saiyang pangangaipo na magsolo asin maghorophorop, na harayo sa maribok na kadaklan—sa puerang mga kabukidan, desierto, asin iba pang lugar na dikiton an tawo.—Mat. 14:23; Luc. 4:42; 5:16.

An pagsilensio igwa talaga nin nakakatabang na mga epekto. An pagsilensio puedeng magresulta sa kamugtakan na marahay para sa pagsiyasat sa sadiri—sarong mahalagang kahagadan tanganing mapaoswag an sadiri. Nakakatabang an pagsilensio na magkaigwa nin katoninongan nin isip. An paghorophorop durante nin toninong na mga panahon makakatabang na mapatalubo niato an kababaan nin boot asin kapakumbabaan saka makakapaoswag iyan sa satong apresasyon sa talagang mahalagang mga bagay sa buhay.

Minsan ngani marahay an pagsilensio, igwa man nin “panahon para sa pagtaram.” (Ecl. 3:7) An tunay na mga parasamba ngonyan sibot sa paghuhulit kan maogmang bareta kan Kahadean nin Dios “sa bilog na ineerokan na daga.” (Mat. 24:14) An resulta kaiyan na magayagayang mga tingog pakosog nang pakosog na nadadangog mantang nagdadakol sinda. (Miq. 2:12) Tunay nanggad, logod na magin kabilang kita sa mga maigot na naghahayag kan maogmang bareta kan Kahadean asin nagtataram manongod sa makangangalas na mga gibo nin Dios. Mantang nakikikabtang kita sa mahalagang gibohon na ini, logod na ipinapabanaag man kan satong pamumuhay na aram niato na an pagsilensio, kun minsan, bulawan.

[Ritrato sa pahina 3]

Durante kan satong Kristianong mga pagtiripon, maninigo kitang maghinanyog asin makanood

[Ritrato sa pahina 4]

An pagsilensio tibaad iyo an tamang reaksion sa mapang-insultong pagtaram sa satong ministeryo

[Ritrato sa pahina 5]

An toninong na kamugtakan nakakatabang sa paghorophorop