Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Iniingatan ni Jehova an mga Naglalaom sa Saiya

Iniingatan ni Jehova an mga Naglalaom sa Saiya

 Iniingatan ni Jehova an mga Naglalaom sa Saiya

“An saimong mamomoton na kabootan asin an saimong kaimbodan sa katotoohan logod pirmeng mag-ingat sa sako.”​—SALMO 40:11.

1. Ano an hinagad ni Hadeng David ki Jehova, asin paano itinatao ngonyan an kahagadan na iyan?

SI HADENG David kan suanoy na Israel “odok na naglaom ki Jehova” asin napahirong magsabi na ‘ikiniling ni Jehova sa saiya an saiyang talinga asin dinangog an saiyang paghagad nin tabang.’ (Salmo 40:1) Paorootro niang naheling mismo kun paano iningatan ni Jehova an mga namomoot sa Saiya. Kun siring, puedeng hagadon ni David na logod pirmeng ingatan sia ni Jehova. (Salmo 40:11) Ibinilang na kabale sa maimbod na mga lalaki asin babae na pinanugaan nin “mas marahay na pagkabuhay liwat,” si David segurado na ngonyan na yaon sa memorya ni Jehova bilang saro na maako kan balos na iyan. (Hebreo 11:32-35) Sa siring, biyo nang segurado an saiyang ngapit. An saiyang ngaran nakasurat sa “libro nin girumdoman” ni Jehova.​—Malaquias 3:16.

2. Paano kita tinatabangan kan Kasuratan na masabotan kun ano an kahulogan kan pagigin iniingatan ni Jehova?

2 Minsan ngani an mga maimbod na nasambitan sa Hebreo kapitulo 11 nabuhay bago napadigdi sa daga si Jesu-Cristo, namuhay pa man giraray sinda kaoyon kan itinokdo ni Jesus kan sia magsabi: “An namomoot sa saiyang kalag minalaglag kaiyan, alagad an naoongis sa saiyang kalag sa kinaban na ini mag-iingat kaiyan para sa buhay na daing katapusan.” (Juan 12:25) Sa siring, an pagigin iniingatan ni Jehova dai nangangahulogan na dai kita maagi nin pagdusa o paglamag. Nangangahulogan nanggad iyan na an saro protektado sa espirituwal na paagi tangani na mapagdanay an marahay na kamugtakan sa atubangan nin Dios.

3. Ano an ebidensia niato na iningatan ni Jehova si Cristo Jesus, asin ano an nagin resulta?

3 Si Jesus mismo maringis na pinaglamag asin pinag-olog-olog, asin sa katapustapusi nagin mapanggana an saiyang mga kaiwal na ikapagadan sia sa makasusupog na marhay asin makologon na paagi. Pero, dai boot sabihon kaini na dai inotob nin Dios an saiyang panuga na ingatan an Mesiyas. (Isaias 42:1-6) An pagkabuhay liwat ni Jesus sa ikatolong aldaw pakalihis kan saiyang makasusupog na kagadanan nagpapatunay na dinangog ni Jehova an saiyang paghagad nin tabang​—kun paanong dinangog ni Jehova si David. Bilang simbag, tinawan ni Jehova si Jesus kan kosog tanganing mapagdanay an integridad. (Mateo 26:39) Huling iningatan, nagkamit si Jesus nin inmortalidad sa kalangitan, asin minilyon na tawo na nagtutubod sa pantubos an nagkaigwa nin paglaom na mabuhay na daing katapusan.

4. Anong garantiya an itinatao sa linahidan na mga Kristiano asin sa “ibang karnero”?

4 Makakakompiar kita na andam man si Jehova  asin kaya niang ingatan an saiyang mga lingkod ngonyan arog kan ginibo nia kaidtong kaaldawan ni David asin ni Jesus. (Santiago 1:17) An medyo dikit na sanang nawawalat na linahidan na mga tugang ni Jesus na yaon pa digdi sa daga makakasarig sa panuga ni Jehova: “Dai nalalapa asin daing digta patin dai napaparang mana [an] nakatagama sa kalangitan para sa saindo, na iniingatan kan kapangyarihan nin Dios paagi sa pagtubod para sa kaligtasan na andam na ipahayag sa huring panahon.” (1 Pedro 1:​4, 5) An “ibang karnero,” na may daganon na paglaom, makakapagtiwala man sa Dios asin sa saiyang panuga paagi sa salmista: “O kamotan nindo si Jehova, kamo gabos na maimbod sa saiya. An mga maimbod iniingatan ni Jehova.”​—Juan 10:16; Salmo 31:23.

Iniingatan sa Espirituwal na Paagi

5, 6. (a) Paano iniingatan an banwaan nin Dios sa presenteng panahon? (b) May anong relasyon ki Jehova an mga linahidan, asin kumusta man an mga may daganon na paglaom?

5 Sa presenteng panahon, naggibo si Jehova nin mga probisyon para sa pag-iingat sa saiyang banwaan sa espirituwal na paagi. Minsan ngani dai sinda linilipodan sa paglamag o sa mga problema asin trahedya na ordinaryo na sana sa buhay, maimbod niang itinatao sa sainda an tabang asin motibasyon na kaipuhan tanganing ingatan an saindang dayupot na relasyon sa saiya. An pundasyon na pinasikadan ninda kan relasyon na ini iyo an saindang pagtubod sa mamomoton na probisyon nin Dios na pantubos. An nagkapira sa maimbod na mga Kristianong ini linahidan kan espiritu nin Dios na magin kairibang namamahala ni Cristo sa langit. Ipinahayag sindang matanos bilang espirituwal na mga aki nin Dios, asin sa sainda aplikado an mga tataramon na ini: “Ilinigtas nia kita hale sa autoridad kan kadikloman asin ibinalyo kita sa kahadean kan Aki nin saiyang pagkamoot, na paagi sa saiya kita nabutasan huli sa pantubos, an kapatawadan kan satong mga kasalan.”​—Colosas 1:​13, 14.

6 An minilyon na iba pang maimbod na Kristiano makakasierto na sinda makikinabang man sa probisyon nin Dios na pantubos. Mababasa niato: “An Aki nin tawo nagdigdi, bakong tanganing paglingkodan, kundi tanganing maglingkod asin itao an saiyang kalag na pantubos karibay kan dakol.” (Marcos 10:45) An mga Kristianong iyan naghahalat na makamtan sa itinalaan na panahon an “mamuraway na katalingkasan kan mga aki nin Dios.” (Roma 8:21) Mientras tanto, pinapahalagahan nindang marhay an saindang personal na pakikikatood sa Dios asin odok na nagmamaigot na pakosogon an relasyon na iyan.

7. Paagi sa ano iniingatan ni Jehova ngonyan an espirituwal na kapakanan kan saiyang banwaan?

7 An sarong paagi na iniingatan ni Jehova an espirituwal na kapakanan kan saiyang banwaan iyo an pagtao nin programa nin progresibong pagsasanay. Nagpapangyari ini sa sainda na magkaigwa nin paorog nang paorog na tamang kaaraman sa katotoohan. Nagtatao man si Jehova nin nagpapadagos na giya paagi sa saiyang Tataramon, saiyang organisasyon, asin saiyang banal na espiritu. Sa paggiya kan “maimbod asin mapagmansay na oripon,” an banwaan nin Dios sa bilog na kinaban nagigin siring sa sarong internasyonal na pamilya. Inaasikaso kan grupong oripon an espirituwal na mga pangangaipo asin kun kinakaipuhan pati an  pisikal na mga pangangaipo kan pamilya nin mga lingkod ni Jehova​—ano man an saindang nasyon o kamugtakan sa buhay.​—Mateo 24:45.

8. Anong pagkompiar an itinatao ni Jehova sa mga maimbod sa saiya, na naggagarantiya sa sainda nin ano?

8 Kun paanong si Jesus dai linipodan ni Jehova sa pisikal na paagi laban sa mga pagsalakay kan saiyang mga kaiwal, dai man Nia linilipodan an mga Kristiano sa siring na paagi ngonyan. Alagad bako ining indikasyon nin pagkaanggot nin Dios. Dai nanggad! Imbes, idinodoon kaiyan an saiyang pagkompiar na makampi sinda sa saiya sa dakulang unibersal na isyu. (Job 1:8-12; Talinhaga 27:11) Nungkang babayaan ni Jehova an mga maimbod sa saiya, “huli ta si Jehova mamomoton sa hustisya, asin dai nia papabayaan an saiyang mga maimbod. Sagkod sa panahon na daing talaan sinda babantayan nanggad.”​—Salmo 37:28.

Iniingatan kan Mamomoton na Kabootan Asin Kaimbodan sa Katotoohan

9, 10. (a) Paano iniingatan kan kaimbodan ni Jehova sa katotoohan an saiyang banwaan? (b) Paano ipinapaheling kan Biblia na iniingatan ni Jehova an mga maimbod sa saiya paagi sa saiyang mamomoton na kabootan?

9 Sa saiyang pamibi na nakasurat sa Salmo 40, hinagad ni David na ingatan sia kan mamomoton na kabootan asin kaimbodan ni Jehova sa katotoohan. An kaimbodan ni Jehova sa katotoohan asin an saiyang pagkamoot sa katanosan naghahagad na sabihon nia nin malinaw kun ano an saiyang mga pamantayan. An mga namumuhay sono sa mga pamantayan na ini naiingatan na marhay sa mga kapurisawan, takot, asin problema na naeeksperyensiahan kan mga nag-iignoro kaiyan. Halimbawa, maiingatan niato an satong sadiri asin an satong mga namomotan sa dakol na makamomondong marhay na problema kun lilikayan niato an pagdodroga asin pag-abuso sa inomon na de alkohol, pakikidorog minsan kiisay, asin madahas na pamumuhay. Asin maski an mga napaparayo sa dalan nin kaimbodan ni Jehova sa katotoohan​—siring kan may mga beses na ginibo ni David​—igwa nin asegurasyon na an Dios “taguan” pa man giraray para sa nagsosolsol na mga paragibo nin maraot. Sinda magayagayang makakakurahaw: “Iingatan mo ako sa kasakitan mismo.” (Salmo 32:7) Kanigoan na kapahayagan kan mamomoton na kabootan nin Dios!

10 An saro pang halimbawa kan mamomoton na kabootan nin Dios iyo na pinapatanidan nin Dios an saiyang mga lingkod na magdanay na siblag sa maraot na kinaban, na madali na niang laglagon. Mababasa niato: “Dai kamo mamoot sa kinaban o sa mga bagay kan kinaban. Kun an siisay man namomoot sa kinaban, an pagkamoot kan Ama mayo sa saiya; huli ta an gabos na nasa kinaban​—an mawot kan laman asin an mawot kan mga mata asin an pagpaabaw-abaw kan kaya sa buhay​—bakong gikan sa Ama, kundi gikan sa kinaban.” Paagi sa paghimate sa patanid na ini asin paghiro kaoyon kaiyan, literal na maiingatan niato an satong buhay sa bilog na panahon na daing sagkod, huli ta an teksto nagpapadagos: “Apuera kaini, an kinaban maagi sana asin siring man an mawot kaiyan, alagad an naggigibo kan kabotan nin Dios magdadanay sagkod lamang.”​—1 Juan 2:15-17.

Iniingatan kan Kakayahan sa Pag-iisip, Pakamansay, Asin Kadonongan

11, 12. Ipaliwanag kun paano kita iniingatan kan kakayahan nin pag-iisip, pakamansay, asin kadonongan.

11 Para sa mga naglalaom na makamtan an  pag-oyon nin Dios, an aki ni David na si Salomon pinasabngan na sumurat: “An mismong kakayahan sa pag-iisip magbabantay sa saimo, an pakamansay mismo mag-iingat sa saimo.” Nagsadol man sia: “Magkua ka nin kadonongan . . . Dai mo iyan pagbayaan, asin aatamanon ka kaiyan. Mamotan mo iyan, asin iingatan ka kaiyan.”​—Talinhaga 2:11; 4:​5, 6.

12 Naggagamit kita nin kakayahan sa pag-iisip kun hinohorophorop niato an satong nanonodan sa Tataramon nin Dios. An paggibo kaiyan nagpapangyari sa sato na magkaigwa nin orog na pakamansay tanganing makagibo kita nin tamang mga prioridad. Mahalagang marhay ini, huling aram niato gabos​—posibleng paagi sa personal na eksperyensia​—na minalataw an mga problema kun an mga tawo naggigibo nin bakong madonong na mga prioridad, tinutuyo man o dai. An ilinalaag kan kinaban ni Satanas sa atubangan niato bilang mga pasohan iyo an materyal na mga kayamanan, pagkaprominente, asin kapangyarihan, mantang an idinodoon ni Jehova iyo an mas mahalagang espirituwal na mga pamantayan. An pagtao nin prioridad sa materyal na kayamanan, pagkaprominente, asin kapangyarihan imbes na sa espirituwal na mga pamantayan puedeng magin dahelan nin pagkasuruhay nin mga pamilya, pagkaraot nin mga pagkakatood, asin pagkawara nin espirituwal na mga pasohan. Bilang resulta, an solamenteng aanihon nin saro iyo an mamondong katunayan na ipinaparisa kan mga tataramon ni Jesus: “Ano an kapakinabangan para sa sarong tawo na makamtan an bilog na kinaban asin mawara an saiyang kalag?” (Marcos 8:36) An kadonongan nagsasabi na himateon niato an hatol ni Jesus: “Kun siring, padagos na hanapon nguna an kahadean asin an saiyang katanosan, asin ini gabos na ibang bagay idadagdag na sana sa saindo.”​—Mateo 6:33.

An Peligro nin Pagigin Sadiri Sana an Iniintindi

13, 14. Ano an boot sabihon nin pagigin sadiri sana an iniintindi, asin taano ta bakong madonong na magin siring kaiyan?

13 Natural na sa mga tawo na magin interesado sa sadiri. Minsan siring, kun an personal na mga kamawotan asin intereses an nagigin pangenot sa buhay, mga problema an ibinubunga. Kun siring, tanganing maingatan an satong pakikikatood sa saiya, tinotokdoan kita ni Jehova na likayan na magin sadiri sana an iniintindi. An terminong ini nangangahulogan nin “pag-isip sana kan sadiring mga kamawotan, pangangaipo, o intereses nin saro.” Bako daw na eksaktong arog kaiyan an dakol na tawo ngonyan? Makahulogan nanggad, ihinuhula kan Biblia na “sa huring mga aldaw” kan maraot na sistema ni Satanas, “an mga tawo magigin mga mamomoton sa sainda man sana,” o magigin sadiri sana an iniintindi.​—2 Timoteo 3:​1, 2.

14 Nasasabotan kan mga Kristiano an kadonongan nin pagsunod sa pagboot kan Biblia na magpaheling nin interes sa iba, na kamotan sinda siring  sa pagkamoot nin saro sa saiya man sana. (Lucas 10:27; Filipos 2:4) Tibaad impraktikal ini sa pagheling kan kadaklan na tawo, pero mahalagang marhay ini tanganing magin mapanggana an satong relasyon bilang mag-agom, magin maogma an relasyon sa pamilya, asin magin nakakakontento an pagkakatood. Sa siring, dapat na nungkang togotan nin sarong tunay na lingkod ni Jehova an natural na interes sa sadiri na mangibabaw sa saiyang buhay kaya ipinupuera na an mas importanteng intereses. An pinakamahalaga, nangangahulogan ini kan intereses ni Jehova, an Dios na saiyang sinasamba.

15, 16. (a) Puedeng magbunga nin ano an pagigin sadiri sana an iniintindi, siring kan ipinaheling sa halimbawa niisay? (b) An totoo, ano an ginigibo nin saro kun sia marikas sa paghokom sa iba?

15 An pagigin sadiri sana an iniintindi puedeng magbunga nin pagpapakangmatanos nin saro, na puede man na magpangyari sa saro na magin hayakpit an isip, pangahas. An Biblia angay na nagsasabi: “Dai ka nin sarahotan, O tawo, siisay ka man, kun ika naghohokom; huli ta sa bagay na ika naghohokom sa iba, kinokondenar mo an saimong sadiri, huli ta ika na naghohokom naggigibo nin siring man sana.” (Roma 2:1; 14:​4, 10) An mga namomoon sa relihion kan kaaldawan ni Jesus nagin kombensidong marhay na sinda matanos kaya nagsaboot sinda na kualipikado sindang kondenaron si Jesus asin an saiyang mga parasunod. Sa paggibo kaiyan, ginibo nindang hokom an saindang sadiri. Huling buta sa saindang sadiring mga pagkukulang, an totoo an sadiri man sana ninda an kinondenar ninda.

16 Tinogotan ni Judas, an parasunod ni Jesus na nagpasaloib sa saiya, na sia magin sarong tawo na naghohokom sa iba. Sa pangyayari sa Betania kan si Jesus lahidan nin ungguento ni Maria, na tugang ni Lazaro, makosog na nagkontra si Judas. Itinaram nia an saiyang grabeng kaanggotan paagi sa pagtao nin argumento: “Tadaw ta dai ipinabakal an ungguentong ini nin tolong gatos na denario asin itinao sa mga tawong dukha?” Alagad an pagkasaysay padagos na nagpapaliwanag: “Pero, ini isinabi nia, bakong huli ta nagmamakolog sia sa mga dukha, kundi huli ta sia parahabon asin yaon sa saiya an kahon nin kuarta patin kinukua nia an kuarta na ilinalaog dian.” (Juan 12:1-6) Nungka kitang magin arog ki Judas o kan mga namomoon sa relihion, na marikas sa paghokom sa iba, alagad ta sadiri man sana an kinokondenar ninda.

17. Iilustrar an peligro na katambay nin pagigin mapagpasikat sa sadiri o sa sobrang kompiansa sa sadiri.

17 Makamomondo, an nagkapirang enot na Kristiano, baga man bako sindang mga parahabon arog ni Judas, talagang nagin biktima nin kapalangkawan, na nagin mapagpasikat sa sadiri. Dapit sa sainda, si Santiago nagsurat: “Kamo nag-oorgolyo sa saindong nagpapasikat sa sadiring mga pananagsag.” Dangan idinagdag nia: “An gabos na siring na pag-oorgolyo maraot.” (Santiago 4:16) An paghahambog kan mga nagibo niato o kan satong mga pribilehio sa paglilingkod ki Jehova minasudya sa katuyohan kaiyan. (Talinhaga 14:16) Natatandaan niato an nangyari ki apostol Pedro, na nanagsag huli sa sobrang kompiansa sa sadiri: “Minsan an gabos na iba pa magkasiringkog mapadapit sa saimo, nungka akong masisingkog! . . . Maski pa kun ako kaipuhan na magadan sa kaibanan mo, dai ko nanggad ika papaindahan.” An totoo, mayo kita nin dapat na ipaghambog sa satong sadiri. Nagkaigwa kita kan gabos na yaon sa sato huli sana sa mamomoton na kabootan ni Jehova. An paggirumdom kaini matabang sa sato na dai magin mapagpasikat sa sadiri.​—Mateo 26:33-35, 69-75.

18. Ano an saboot ni Jehova dapit sa kapalangkawan?

18 “An kapalangkawan naeenot sa kapahamakan, asin an espiritu nin kapaabaw-abawan naeenot sa pagkapukan,” an sabi sa sato. Taano? Si Jehova minasimbag: “An pagpamuraway sa sadiri asin kapalangkawan . . . sakuyang ikinaongis.” (Talinhaga 8:13; 16:18) Bakong makangangalas na grabe an pagkaanggot ni Jehova sa “kaabhawan kan puso kan hade kan Asiria asin huli sa pagpaimportante  kan pagkaharohalangkawon kan saiyang mga mata”! (Isaias 10:12) Kinastigo sia ni Jehova. Dai na mahahaloy, kakastigohon man an enterong kinaban ni Satanas, kabale an mapalangkaw asin mapagpaimportanteng mga namomoon kaiyan, naheheling asin dai naheheling. Logod na nungka niatong pag-arogon an katagasan nin payo kan mga kaiwal ni Jehova!

19. Sa anong paagi nag-oorgolyo alagad ta mapakumbaba an banwaan nin Dios?

19 An tunay na mga Kristiano igwa nanggad nin dahelan na ipag-orgolyo an saindang pagigin mga lingkod ni Jehova. (Jeremias 9:24) Kadungan kaiyan, igwa nanggad sinda nin dahelan na magdanay na mapakumbaba. Taano? Huli ta “an gabos nagkasala asin nagkulang sa kamurawayan nin Dios.” (Roma 3:23) Kaya tanganing maingatan an satong katongdan bilang mga lingkod ni Jehova, dapat na magkaigwa kita kan aktitud ni apostol Pablo, na nagsabi na “si Cristo Jesus napadigdi sa kinaban tanganing magligtas nin mga parakasala,” dangan idinagdag nia: “Sa sainda ako an nangongorog.”​—1 Timoteo 1:15.

20. Paano iniingatan ni Jehova an saiyang banwaan ngonyan, asin paano nia sinda iingatan sa ngapit?

20 Huling may kaogmahan na ipinapagilid kan banwaan ni Jehova an saindang personal na intereses tanganing ipaorog an intereses nin Dios, makakasierto kita na padagos sindang iingatan ni Jehova sa espirituwal na paagi. Makakasierto man kita na kun dumatong na an dakulang kahorasaan, iingatan ni Jehova an saiyang banwaan bako sanang sa espirituwal kundi pati sa pisikal na paagi. Paglaog sa bagong kinaban nin Dios, makakakurahaw sinda: “Uya! Ini an satong Dios. Kita naglalaom sa saiya, asin ililigtas nia kita. Ini si Jehova. Kita naglalaom sa saiya. Maggayagaya asin mag-orogma kita sa pagliligtas nia.”​—Isaias 25:9.

Nagigirumdoman daw Nindo?

• Paano iningatan si Hadeng David asin si Jesu-Cristo?

• Paano iniingatan ngonyan an banwaan ni Jehova?

• Taano ta maninigo niatong likayan an labi-labing pagpaimportante sa sadiri?

• Taano ta makakapag-orgolyo kita alagad ta mapakumbaba?

[Mga Hapot Para sa Pag-adal]

[Mga Ritrato sa pahina 9]

Paano iningatan ni Jehova si David asin si Jesus?

[Mga Ritrato sa pahina 10, 11]

Sa anong mga paagi iniingatan sa espirituwal an banwaan nin Dios ngonyan?

[Mga Ritrato sa pahina 12]

Minsan ngani ipinag-oorgolyo niato an paglilingkod ki Jehova, dapat na pirme kitang magdanay na mapakumbaba