Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Introduksion

Introduksion
  • May saro daw kamong namomotan na nagtorog na sa kagadanan?

  • Kamo daw nagmomondo pa sagkod ngonyan?

  • Nangangaipo daw kamo nin tabang sa pag-atubang sa saindong kamondoan?

  • Igwa daw nin paglaom para sa mga gadan?

  • Kun igwa, ano iyan?

  • Paano kita makasisierto?

Sa brochure na ini, an siring na mga hapot tatawan nin nakararangang mga simbag hale sa Biblia. Inaagda niamo kamo na basahon iyan nin maingat.