Kun Magadan an Sarong Namomotan

Nagadanan ka na daw nin mahal sa buhay? Kaipuhan mo daw nin tabang tanganing makayanan mo an saimong kamunduan?

Introduksion

An publikasyon na ini nagtatao sa mga nagmumundo nin karangahan hali sa Kasuratan.

“Bakong Totoo Iyan!”

Nangyayari an dai inaasahan na mga trahedya sa mga pamilya sa bilog na kinaban aroaldaw.

Normal daw na Makamate nin Arog Kaini?

Kun magadanan ka nin sarong mahal sa buhay, sala daw na magmundo?

Paano Ko Makakaya an Sakong Kamondoan?

Dapat daw na pugulan ko iyan o dai?

Paano Puwedeng Makatabang an Iba?

An mapagrisang mga amigo puwedeng gumibo nin inisyatiba tanganing epektibong maranga an mga nagadanan

Sarong Seguradong Paglaom Para sa mga Gadan

An pag-isip na nungka na niyatong makakaulay, makakangisihan, o makukugos an satong mga namumutan puwedeng magin masakiton. Pero may itinataong paglaom an Bibliya.