Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Sarong Seguradong Paglaom Para sa mga Gadan

Sarong Seguradong Paglaom Para sa mga Gadan

AN SARONG 25-anyos na daraga nagsurat: “Kan 1981 nagadan sa kanser an sakong kag-ampon na ina. An saiyang pagkagadan masakiton para sa sako asin sa nagin tugang kong lalaki huli sa pag-ampon sako. Desisiete anyos ako, asin an sakong tugang 11 anyos. Napungaw akong marhay sa saiya. Mantang tinokdoan ako na sia daa nasa langit, bueno, gusto ko nang maghugot tanganing makaibanan nia. Sia an sakong pinakamarahay na katood.”

Garo baga bakong makatanosan na an kagadanan igwa nin kapangyarihan na kuanon an saro na saindong namomotan. Asin kun iyan mangyari, an pag-isip na nungka giraray na makakaolay, makakangisihan, o makukugos an saindong namomotan puwedeng magin pinakamasakit na tioson. An kolog na iyan dai basta-basta napapara paagi sa pagsabi saindo na an saindong namomotan yaon duman sa langit.

Alagad, an Biblia nagtatao nin laen na marhay na paglaom. Siring sa naenot na niamong sinabi, an Kasuratan nagsasabi na posible na makaibahan giraray an saindong namomotan na nagadan sa harani nang ngapit, bakong sa dai midbid na langit kundi digdi mismo sa daga sa irarom nin matoninong, matanos na mga kamugtakan. Asin sa panahon na iyan an mga tawo magkakaigwa kan paglaom na magkamit nin sangkap na salud, asin dai na sinda noarin man magagadan. ‘Pero iyan bako nanggad na realistikong kaisipan!’ tibaad sabihon nin iba.

Ano an kaipuhan tanganing makombensir kamo na ini sarong seguradong paglaom? Tanganing maniwala sa sarong panuga, kaipuhan nindong makasierto na an saro na naggigibo kan panuga kapwa andam asin kayang otobon iyan. Siisay, kun siring, an nanunuga na an mga gadan mabubuhay liwat?

Kan tigsoli nin 31 C.E., si Jesu-Cristo mapusong nanuga: “Kun paanong an Ama minabangon kan mga gadan asin binubuhay sinda, binubuhay man kan Aki an mga boot niang buhayon. Dai kamo magngalas kaini, huli ta an oras maabot na an gabos na nasa mga lolobngan nin girumdoman makadadangog kan saiyang [ni Jesus] tingog asin maruluwas.” (Juan 5:21, 28, 29) Iyo, si Jesu-Cristo nanuga na an minilyon na gadan ngonyan mabubuhay liwat sa dagang ini asin magkakaigwa kan paglaom na magdanay dian sagkod lamang sa irarom nin matoninong, paraisong mga kamugtakan. (Lucas 23:43; Juan 3:16; 17:3; ikomparar an Salmo 37:29 asin Mateo 5:5.) Huling ginibo ni Jesus an panuga, puwede niatong ipamugtak na sia  andam na otobon iyan. Alagad kaya daw niang gibohon iyan?

Mayo pang duwang taon pakagiboha kan panugang iyan, ipinaheling ni Jesus sa mapangyaring paagi na kapwa andam asin kaya niang gibohon an pagbuhay liwat.

“Lazaro, Lumuwas Ka!”

Idto makamomondong eksena. Grabe an kamatean ni Lazaro. An duwa niang tugang, si Maria asin Marta, nagpatogon ki Jesus, na nasa ibong kan Salog nin Jordan: “Kagurangnan, uya! an namomotan mo naghehelang.” (Juan 11:3) Aram ninda na namomotan ni Jesus si Lazaro. Bako daw na mamawoton ni Jesus na maheling an saiyang naghehelang na katood? Sa dai linalaoman, imbes na magduman tolos sa Betania, si Jesus nagdanay duman sa laog kan suminunod na duwang aldaw.—Juan 11:5, 6.

Nagadan si Lazaro dai nahaloy pakapadara kan mensahe manongod sa saiyang paghelang. Aram ni Jesus kun kasuarin nagadan si Lazaro, asin may katuyohan siang gibohon manongod kaiyan. Kan oras na sa katapustapusi nag-abot si Jesus sa Betania, an saiyang namomotan na katood apat na aldaw nang gadan. (Juan 11:17, 39) Mabubuhay pa daw liwat ni Jesus an saro na siring na kaiyan kahaloy na gadan?

Kan mabaretaan na nagdadangadang si Jesus, si Marta, sarong babaeng aktibo, nagdalagan paluwas sa pagsabat saiya. (Ikomparar an Lucas 10:38-42.) Napahiro an boot sa saiyang kamondoan, inasegurar sia ni Jesus: “An saimong tugang mabubuhay liwat.” Kan sabihon nia an saiyang pagtubod sa maabot na pagkabuhay liwat, si Jesus malinaw na nagsabi saiya: “Ako iyo an pagkabuhay liwat asin an buhay. An naggigibo nin pagtubod sa sako, minsan pa sia magadan, mabubuhay.”—Juan 11:20-25.

Pag-abot sa lolobngan, ipinagboot ni Jesus na haleon an gapong nakapipinto dian. Dangan, pakapamibi nin makosog, sia nagboot: “Lazaro, lumuwas ka!”—Juan 11:38-43.

 An gabos nakatorohok sa lolobngan. Dangan, hale sa kadikloman, may sarong luminuwas. An saiyang mga bitis asin kamot nagagapos nin henerong sa gadan, asin an saiyang lalauogon napapatos nin podong. “Hubadi sia nindo asin palakawa,” an ipinagboot ni Jesus. An ultimong hinubad na benda naholog sa daga. Iyo, si Lazaro idto, an tawong apat na aldaw nang gadan!—Juan 11:44.

Talaga daw na Nangyari Iyan?

An tala dapit sa pagbuhay liwat ki Lazaro iinaatubang sa Ebanghelyo ni Juan bilang makasaysayan na katunayan. Buhay na marhay an mga detalye tanganing sabihon na iyan saro sanang talinhaga. An pagkustion sa pagkamakasaysayan kaiyan pagkustion sa gabos na milagro sa Biblia, pati na an pagkabuhay liwat ni Jesu-Cristo mismo. Asin an pagpainda sa pagkabuhay liwat ni Jesus pagpainda sa Kristianong pagtubod sa kabilogan.—1 Corinto 15:13-15.

Sa aktuwal, kun inaako nindo an pag-eksister nin Dios, dai kamo maninigong magkaigwa nin problema na tumubod sa pagkabuhay liwat. Sa pag-ilustrar: An saro puwedeng irekord sa videotape an saiyang huring testamento, asin pagkagadan nia, garo man sana sia naheheling asin nadadangog kan saiyang mga paryentes asin katood mantang ipinaliliwanag nia kun paano aasikasohon an saiyang mga pagsadiri. Kaidtong sanggatos na taon na an nakaagi, an siring na bagay dai man lamang mahohonahona. Asin para sa ibang tawo na nag-iistar ngonyan sa puwerang mga lugar sa kinaban, an teknolohiya nin pagrekord sa video dai nanggad nasasabotan kaya garo baga iyan milagroso. Kun an sientipikong mga prinsipyo na inestablisar kan Kaglalang puwedeng gamiton kan mga tawo sa pagpaluwas liwat nin siring na naheheling asin nadadangog na eksena, dai daw kaya kan Kaglalang na gumibo nin orog pa kaiyan? Bako daw makatanosan, kun siring, na an Saro na naglalang kan buhay may kakayahan na lalangon liwat iyan?

An milagro sa pagkabuhay liwat ni Lazaro nakapaoorog sa pagtubod ki Jesus asin sa pagkabuhay liwat. (Juan 11:41, 42; 12:9-11, 17-19) Sa nakapahihirong paagi, ihinahayag man kaiyan an pagkaandam asin kamawotan ni Jehova asin kan saiyang Aki na gibohon an pagbuhay liwat.

‘An Dios Magkakaigwa nin Pagkapungaw’

An reaksion ni Jesus sa pagkagadan ni Lazaro naghahayag kan kabootan nanggad kan Aki nin Dios. An saiyang odok na mga pagmate sa okasyon na ini malinaw na nagpaparisa kan saiyang makosog na kamawotan na buhayon liwat an mga gadan. Satong mababasa: “Si Maria ngani, kan pagdatong nia sa namumugtakan ni Jesus asin naheling sia, naglaob sa saiyang pamitisan, na nagsasabi sa saiya: ‘Kagurangnan, kun uya ka digdi, dai kutana nagadan an sakong tugang.’ Kaya, si Jesus, kan maheling nia siang nananangis asin an mga Judiong kairiba nia nagtatarangis, nag-agrangay sa espiritu asin napurisaw; asin sia nagsabi: ‘Saen sia nindo ibinugtak?’ Sinda nagsarabi sa saiya: ‘Kagurangnan, madia asin helinga.’ Si Jesus naghibi. Kaya an mga Judio nagsarabi: ‘Helinga, kun gurano an pagkamoot nia saiya!’”—Juan 11:32-36.

An odok sa pusong pagkaherak ni Jesus ipinaririsa digdi nin tolong termino: “nag-agrangay,” “napurisaw,” asin “naghibi.” An mga tataramon sa orihinal na lenguahe na ginamit sa pagsurat sa nakatataros sa boot na eksenang ini nagpaparisa na si Jesus naapektaran na marhay kan pagkagadan kan saiyang namomotan na katood na si Lazaro asin kan pakaheling sa tugang ni Lazaro na nananangis kaya an Saiyang mga mata napaluha. *

An pambihirang gayo iyo na may duwa nang binuhay liwat si Jesus. Asin lubos an saiyang intension na  gibohon man iyan ki Lazaro. (Juan 11:11, 23, 25) Pero, sia “naghibi.” An pagbuhay liwat sa mga tawo, kun siring, bako sanang sarong trabaho para ki Jesus. An saiyang maboot asin odok na pagmate na naheling sa okasyon na ini malinaw na nagpapaheling kan saiyang makosog na kamawotan na paraon an mga danyos nin kagadanan.

An kabootan ni Jesus kan binubuhay liwat si Lazaro nagpabanaag kan saiyang makosog na kamawotan na paraon an mga danyos nin kagadanan

Mantang si Jesus an ‘eksaktong representasyon kan mismong naturalesa ni Jehova Dios,’ siring man sana an satong tamang laoman sa satong langitnon na Ama. (Hebreo 1:3) Dapit sa pagigin andam ni Jehova mismo na gibohon an pagbuhay liwat, an maimbod na tawong si Job nagsabi: “Kun an makosog na tawo magadan puwede pa daw siang mabuhay giraray? . . . Ika maapod, asin ako masimbag sa saimo. Para sa ginibo kan saimong mga kamot ika magkakaigwa nin pagkapungaw.” (Job 14:14, 15) Digdi an tataramon sa orihinal na lenguahe na trinadusir na “ika magkakaigwa nin pagkapungaw” nangangahulogan kan odok na paghidaw asin pagmawot nin Dios. (Genesis 31:30; Salmo 84:2) Malinaw nanggad, sierto na galagang hinahalat ni Jehova an pagbuhay liwat.

Talaga daw na puwede niatong tubodon an panuga na pagkabuhay liwat? Iyo, mayong duwa-duwa na si Jehova asin an saiyang Aki parehong andam asin kayang otobon iyan. Ano an kahulogan kaini para sa saindo? Kamo may paglaom na makaibahan giraray an gadan nang mga namomotan digdi mismo sa daga pero sa irarom nin laen na gayong mga kamugtakan!

Si Jehova Dios, na sa kapinonan ibinugtak an katawohan sa sarong magayon na tatamnan, nanuga na ibabalik an Paraiso sa dagang ini sa irarom kan pamamahala kan Saiyang langitnon na Kahadean sa mga kamot kan pinamuraway na ngonyan na si Jesu-Cristo. (Genesis 2:7-9; Mateo 6:10; Lucas 23:42, 43) Sa ibinalik na Paraisong iyan, an pamilya nin tawo magkakaigwa kan paglaom na magkamit nin buhay na daing katapusan, na talingkas sa gabos na kamatean asin helang. (Kapahayagan 21:1-4; ikomparar an Job 33:25; Isaias 35:5-7.) Mawawara na man an gabos na pagkaongis, pagpalaenlaen nin rasa, kadahasan nin mga nasyon, asin pan-aapi sa ekonomiya. Sa lininig na dagang iyan na bubuhayon liwat ni Jehova Dios an mga gadan paagi ki Jesu-Cristo.

An pagkabuhay liwat, basado sa pantubos na atang ni Cristo Jesus, magtatao nin kagayagayahan sa gabos na nasyon

Iyan ngonyan an paglaom kan Kristianang nasambitan sa kapinonan kan kabtang na ini. Nagkapirang taon pagkagadan kan saiyang ina, tinabangan sia kan mga Saksi ni Jehova na gumibo nin maingat na pag-adal sa Biblia. Nagigirumdoman nia: “Pakatapos na manodan an manongod sa paglaom na pagkabuhay liwat, naghibi ako. Makaoogmang maaraman na maheheling ko liwat an sakong ina.”

Kun an saindong puso naghihidaw man na maheling liwat an sarong namomotan, an mga Saksi ni Jehova maogmang magtatabang saindo na manodan kun paano nindo mismo isasapuso an seguradong paglaom na ini. Taano ta dai makipaghelingan sainda sa Kingdom Hall na harani saindo, o sumurat sa pinakaharaning adres na nalilista sa pahina 32.

^ par. 20 An tataramon sa Griego na trinadusir na “nag-agrangay” hale sa sarong berbo (em·bri·maʹo·mai) na nagpaparisa na an saro makolog, o odok, na napahiro. An sarong iskolar sa Biblia nagsabi: “Digdi nangangahulogan sana iyan na an hararomon na emosyon nakapahiro ki Jesus kaya an dai mapogolan na pag-agrangay naggikan sa Saiyang puso.” An terminong trinadusir na “napurisaw” hale sa Griegong tataramon (ta·rasʹso) na nagpaparisa nin karibokan. Sono sa sarong leksikograpo, iyan nangangahulogan na “magcausa nin karibokan sa boot, . . . tawan nin grabeng kolog o kamondoan.” An terminong “naghibi” hale sa Griegong berbo (da·kryʹo) na an kahulogan “lumuha, tumangis nin silensio.”