Huechequeche

PU HUECHEQUECHE ÑI RAMTUQUEEL

Curehuen-ngenole epu che, ¿huesangepei mai ñi conal fillque cudumuhun dungu meu?

¿Trürümngeafui tati sexo oral tati cudumuhun mu?