Amual ti dungu

Fillque papel ca lifru ñi chillcatuam Biblia

Mangeluhuayiñ tami entual lifru ca papel tami quelluaeteu chillcatuafiel fillque dungu Biblia mu. Fentren quehun dungu mu müleyelu allcütupeyüm lifru ca video ñi peam, ca mülei video ñi peam tati pu allcüquenolu.

Cheu feipilei “pengelal” dullinge quiñe quehun dungu, ca pütafnge “Quintual” peam tati papel ca ti entupeyüm müleyelu feichi quehun dungu mu. Huirintucunge quiñe troquiñ tati üi, tami peal ti müleyechi dungu.

 

PEAL

Tüfachi dungu ñi pengelngen mülelu digital meu caqueungei (caquerumei) quiñeque dungu huelu pengengelai huirintuculelu mu.