Amual ti dungu

Fillque quellun tami chillcatual ti Biblia

Tüfachi biblioteca mu, peaimi fillque quellun cofrangequenolu tami doi cüme chillcatual Biblia. Tüfa quelluaimu tami doi cüme adümafiel ca cüme quimafiel Chau Dios ñi dungu. Eimi papeltuafuimi Biblia internet meu, cofrangequelai. Tüfa mu mülei fillque quellu tami doi cüme loncontucuafiel. Internet meu quisu chillcatuafuimi ti Biblia, ayüumayaimi tami doi cüme quimafiel. Ngüneduamafuimi fillque video, peaimi fillque lifru, mapas, quiñe diccionario reque mülei, ca peafuimi caquelu quellu cofrangequenolu.

Fillque video tami chillcatual Biblia

Doi quimafiyiñ Biblia ñi lifru mu

Doi duamfalchi dungu Biblia ñi lifru mu ca caquelu dungu nüucülelu ñi huirintucungen mu.

Falinque quimeltun Biblia mu tripalu

Tüfachi pichique video huiñoldunguquei falinque ramtun Biblia meu: ¿Chumngelu Chau Ngünechen deumai ti Mapu? ¿Chumlequetui pu layelu? ¿Chumngelu Ngünechen petu catrütulafi ñi mülehuenoal cutrancahun?

Fillque quellu ñi chillcatual Biblia

Fütra lifru niei fentren quimün Biblia mu

Ti lifru Perspicacia para comprender las Escrituras rume cüme quimeltuquei fillque dungu Biblia mu tuulu. Quiñeque tüfa: pu che, fillque mapu, fillque anümca, fillque culliñ, falinque dungu ñi rupan ca chem pin quiñeque dungu ñi feipin Biblia. Descargalmi ti lifru peaimi fillque mapa, adentun, foto ca huifcülechi dungu pengelquelu fentren texto ca caquelu dungu Biblia mu.

Falinque dungu tripalu Biblia mu

Tati folleto Tati Biblia ka tañi werkün dungu pingelu pengeli doi falinque dungu tripalu Biblia mu, femngechi pengeli com quiñeucülei ñi feipin.

Fillque mapa Biblia mu

Ti folleto Veamos “la buena tierra” niei fillque mapa pengelquelu fillque mapu, huaria ca lof tripalu Biblia mu. Doi mai pengelquei ti Feipicünuelchi Mapu fillque tripantu meu.

Fill antü peafuimi quiñe versiculo Biblia mu

Ti folleto Fill antü ngüneduamaiñ tati Biblia pingelu niei quiñe versiculo fill antü ñi pengeal ca niei quiñe quimeltun.

¿Chumngechi adcünuafuimi tami papeltufiel Biblia?

¿Ayüafuimi tami nieal quiñe adcünu dungu tami papeltuafiel Biblia? ¿Quiñe tripantu mu cüpa papeltupefimi? Cam, ¿hue eluuqueimi chi tami papeltuafiel? Tüfachi papel quelluaimu tati.

Fillque ramtun Biblia mu

Quimnge chem huiñoldungun eluquei tati Biblia Chau Ngünechen mu, Jesus, familia, chumngelu cutrancauqueiñ, ca fillque caquelu.

Internet Müleyechi Lifru (peafiel quiñe hue pestaña mu)

Inaduamafuimi Biblia ñi dungu fillque papel mu deumalu pu Dunguquelu Ineingen Jehová.

Quisu chillcatulelngeafuimi Biblia

¿Chem am tati chillcatun Biblia?

Tami chillcatual pu testigo engün püneafuimi chem Biblia rume. Cafei mangelafuimi tami pu familia ca hueni tamün quiñentrür chillcatual Biblia.

Huirintucunge tami pemengeal

Ngüneduamnge quiñe ramtun Biblia mu, cam doi quimafuimi pu Dunguquelu Ineingen Jehová.