ˈNaⁿ na xco

2024-07-17

CANCIONES ORIGINALES

«Ñˈoom Xco na ya» (Cantsiom cwentaaˈ jomta tˈmaⁿ 2024)

Xjeⁿ siglo najndyee hasta jeˈcheⁿ, nnˈaⁿ chaˈwaa tsjoomnancue cwilˈaana cwii tsˈiaaⁿ na jeeⁿ cajnda na meiⁿjom tyooluii: na cwileineiiⁿ Ñˈoom Xco na ya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Jesús wjajndyee naquiiˈ tsˈiaaⁿwaa ndoˈ mati angele cwiteijndeiina.

2024-06-26

TSOM LA ATALAYA (ʼNAANʼ ESTUDIO)

Mayo 2024

Este número contiene los artículos de estudio para el siguiente periodo: 8 de julio a 11 de agosto de 2024.

2024-06-26

CANCIONES ORIGINALES

Nncueˈntyjo̱ xuee ˈñeeⁿ (Cantsiom cwentaaˈ jomta tˈmaⁿ 2023)

Cantsˈo̱o̱ndyo̱ nnˈaaⁿya na tyeⁿ cwilaˈyuuˈ ndoˈ cwindo̱ˈa na Jiowa nntseinda̱ ñˈoom ˈnaaⁿˈaⁿ.