Cjaʼ yuu na tooʼ

Música na ntseitˈmaaⁿˈndyuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom

Candiˈ oo catsequioˈ cantsiom na ntseitˈmaaⁿˈndyuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈnaaⁿya, Jiowa. Niomnaˈ ñequio coro, orquesta ndoˈ na cweˈ tomti nntjo̱ˈ.