Cjaʼ yuu na tooʼ

Música na ntseitˈmaaⁿˈndyuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom

Candiˈ oo catsequioˈ cantsiom na ntseitˈmaaⁿˈndyuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈnaaⁿya, Jiowa. Niomnaˈ ñequio coro, orquesta ndoˈ na cweˈ tomti nntjo̱ˈ.

 

“Sing Out Joyfully” to Jehovah

Original Songs