Cjaʼ yuu na tooʼ

2023

Xuee na cwicañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na tueꞌ Cristo

¿Chiuu waa nnteijndeiinaꞌ ꞌu na tueꞌ Cristo?

Cwilacandiiyâ ꞌu cha na nncjaꞌ we jomtameiiⁿ na cweꞌyu:

  • Ñꞌoomꞌ Biblia na nncwineiⁿjndyee «Tincꞌoomꞌ na nquiaꞌ xuee na quia ndyo»

  • Xuee na cwicañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na tueꞌ Cristo

Xuee na cwicañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na tueꞌ Cristo

martye 4 chiꞌ abril chu 2023

Ticwii chu, nnꞌaⁿ na cwitjeiꞌyuuꞌndye cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jiowa cwitjomndyena na nncjaañjoomꞌ nꞌomna na tueꞌ Cristo, chaꞌxjeⁿ na jom sa̱ꞌntjom. Luaa tsoom: «Calꞌaꞌyoꞌ na luaa na nncjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ja» (Lucas 22:19).

Yuu nncuaa jomta cwentaaꞌ Xuee na cwicañjoomꞌnꞌo̱o̱ⁿya

ÑꞌOOMꞌ BIBLIA NA NNCWINEIᴺJNDYEE

Tincꞌoomꞌ na nquiaꞌ xuee na quia ndyo

Ñꞌoomwaa nnleineiⁿnaꞌ cwii saroꞌ oo neiⁿncoꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na nncueeꞌ Xuee na cwicañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na tueꞌ Cristo. Jomtawaa nntseijndaaꞌñenaꞌ nda̱a̱ya na nnda̱a̱ ncꞌo̱o̱ⁿya na tinquiaaya xuee na quia ndyo xeⁿ na ya ñꞌoom jaa ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ cantyja na tueꞌ Jesús cwentaaya joꞌ na nnda̱a̱ ncwiya ñꞌoom jaa ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom.

Manndyo mawaxꞌeendyuꞌ ñꞌoommeiiⁿ

¿Cwanti bio nncuaa jomta?

Chaꞌ na cwii hora.

¿Yuu nncuaanaꞌ?

Cwaxꞌeendyuꞌ nnom cwii tsꞌaⁿ na macwjiꞌyuuꞌñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jiowa yuu na ꞌu mꞌaⁿꞌ, ndoꞌ jom ntsoom njomꞌ yuu nncuaanaꞌ.

¿Aa nntiomlꞌuaꞌ na ncjaquieꞌ?

Tjaꞌnaⁿ.

¿Aa nntaⁿna sꞌom njomꞌ?

Tjaꞌnaⁿ, naquiiꞌ jomta ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwitjeiꞌyuuꞌndye cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jiowa xocataⁿna sꞌom njomꞌ.

¿Ljoꞌ liaa macaⁿnaꞌ na nlcweꞌ?

Nnda̱a̱ nlcweꞌ liaa na ꞌu maxjeⁿ quicweꞌ, ticaⁿnaꞌ na jndaaꞌya cwii nnom liaa na nlcweꞌ, sa̱a̱ nnꞌaⁿ na cwitjeiꞌyuuꞌndye cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jiowa cwilꞌaayâ cwii jndyaaꞌ na nlcweeyâ liaa chaꞌxjeⁿ na matso ljeii ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. (1 Timoteo 2:9). Ticaⁿnaꞌ liaa na jeeⁿ jnda oo liaa na jeeⁿ chjoom.

¿Ljoꞌ ꞌnaⁿ cwiluii naquiiꞌ jomta Xuee na cwicañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na tueꞌ Cristo?

Quia na nnaⁿnaꞌ jomta, cwitana cwii cantsiom, ndoꞌ cwii tsꞌaⁿ na macwjiꞌyuuꞌñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jiowa nntsꞌaaⁿ cwii tyꞌoo. Jnda̱nquiaa jeꞌ, cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na macwjiꞌyuuꞌñe ntseineiiⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ꞌnaⁿ na sꞌaa Jiowa ndoꞌ Jesús cwentaaya ndoꞌ chiuu tsꞌiaaⁿꞌ na jeeⁿ cajnda na tueꞌ Jesús. Na cwimanda̱, nntana cwiicheⁿ cantsiom ndoꞌ nnlꞌana cwiicheⁿ tyꞌoo.

Cha na nljeiꞌtiꞌ, cantyꞌiaꞌ videomeiiⁿ.

Cjañjoomꞌnꞌo̱o̱ⁿya na tueꞌ Cristo

Cantyꞌiaꞌ chaꞌtso naya na nntoꞌño̱o̱ⁿya xuee na quiandyo quialꞌuaaꞌ na tueꞌ Jesús cwentaaya.

¿Ljoꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na tueꞌ Jesús?

Manndyo ꞌu jnda̱ ñejndiꞌ na Jesús tueꞌ cwentaaya. Sa̱a̱, ¿aa nnda̱a̱ na ñecwii tsꞌaⁿ ncueꞌ ndoꞌ ncwjeiꞌnꞌmaaⁿꞌñe meiⁿyomcheⁿ nnꞌaⁿ?

Nnda̱a̱ ntseiquioꞌ tsomwaa ndoꞌ ncwjiꞌtsjaaⁿꞌndyuꞌnaꞌ.