Cjaʼ yuu na tooʼ

Na ncjañjoomˈnˈo̱o̱ⁿya na tueˈ Cristo

Cwii ndiiˈ na cwii chu, chaˈwaa tsjoomnancue, nnˈaⁿ na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ Jiowa cwicjañjoomˈ nˈo̱o̱ⁿyâ na tueˈ Cristo. Quia na jom sa̱ˈntjom na cwitˈmaaⁿˈ xuee waa, tsoom: «Luaa ntsalˈaˈyoˈ na cwicañjomˈ nˈomˈyoˈ ja» (Lucas 22:19).