Cjaʼ yuu na tooʼ

Caⁿʼ na nntseiʼnaⁿʼ Biblia

¿Aa neiⁿnco tsʼomʼ na nncwajnaⁿʼtiʼ Biblia ndoʼ cantyja ʼnaaⁿ nnʼaⁿ na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaaⁿʼ Jiowa? Catseitoʼ tsomwaa chana nlcaⁿʼ na cwii tsʼaⁿ na macwjeiʼyuuʼñe ncjaa yuu na mʼaⁿʼ.

Nleilʼueeʼndyô̱ ñʼoom na seiljeiʼ cweʼ tomti na nnda̱a̱ nnlʼaayâ ʼnaⁿ na ʼu macaⁿʼ chaʼxjeⁿ na maqueⁿtyeⁿ Política global de tratamiento de datos personales.