Cjaʼ yuu na tooʼ

ˈNaⁿ na cwiluiˈ naquiiˈ Internet

Ljoo nnljeiˈ ñˈoom na cwilaˈneiⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Biblia, ñˈoomya na tseixmaⁿnaˈ ndoˈ ˈnaⁿ na cwilˈa nnˈaⁿ na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ Jiowa. Cwjiiˈndyuˈ cwii nnom ñˈoom cha na nntyˈiaˈ ljoˈ ñˈoom nnda̱a̱ ntseiˈnaⁿˈ.

 

Catsitʼman tsʼomʼ. Naʼwaa dicwan tjaʼnan candiiʼnaʼ naquiiʼ internet ñequio ñʼoom na ʼu matseineinʼ.

Cwichen pagina tooʼ ñʼoom ñequio ñʼoom waa: