Cjaʼ yuu na tooʼ

Guía de actividades para la reunión Vida y Ministerio Cristianos

Guía de actividades matseixmaⁿnaˈ programa na nlaˈnaaⁿya Biblia ticwii smana ndoˈ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ jomta Vida y Ministerio Cristianos ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ Jiowa na comˈaaⁿ ticwii smana.

 

Catsitʼman tsʼomʼ. Naʼwaa dicwan tjaʼnan candiiʼnaʼ naquiiʼ internet ñequio ñʼoom na ʼu matseineinʼ.

Cwichen pagina tooʼ ñʼoom ñequio ñʼoom waa: