Cjaʼ yuu na tooʼ

Candiˈ ˈnaⁿ na teinom chaˈxjeⁿ na mˈaⁿˈ yujoˈ

Na ndiˈnaˈ nteijndeiinaˈ ˈu na nntyˈiaˈ ˈnaⁿ na jnda̱ teinom na matseineiⁿ Biblia. Chaˈtso joonaˈ ndiˈ na cˈuaa música ndoˈ ntˈomcheⁿ nnom ˈnaⁿ ndoˈ mati cwiluenaˈ ˈnaⁿ na cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ nnda̱a̱ya. Mati nnda̱a̱ nntyˈiaˈ ndoˈ ntseiquioˈ video cwentaa nnˈaⁿ na cantaa.

Cwjiiˈndyuˈ cwaaⁿ nnom ñˈoom ñeˈcantyˈiaˈ ndoˈ catsaˈ clic yuu na matsonaˈ «Calˈueˈ» cha na nntyˈiaˈ ˈnaⁿ na niom ñequio ñˈoomwaˈ. Nnda̱a̱ ntseiljeiˈ cwii ˈndyoo ñˈoom cwentaaˈ ñˈoom na malˈueˈ.

 

CATSIJDYONDYUʼ CWIICHEN NNOM