Cjaʼ yuu na tooʼ

Ñˈoom cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ Jiowa

Mantyˈiaˈ jâ quia na cwilana̱a̱ⁿyâ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Manndyo jnda̱ seiˈnaⁿˈ oo jnda̱ ñejndiˈ cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwitjeiˈyuuˈndye. Sa̱a̱, ¿aa mayuuˈ na wajnaⁿˈyaˈ jâ? Catseiˈnaⁿˈ artículo: ¿Qué creen los testigos de Jehová?

Free Bible Study Program

¿Chiuu ts’iaaⁿʼ na nla’naaⁿ Biblia?

Meinlloncheⁿ nnʼaⁿ na mʼaⁿ nnom tsjoomnancue jnda̱ jnliuuna ʼnaⁿ na mawʼo̱ Biblia cantyja ʼnaaⁿ chaʼtso ñʼoom na jeeⁿ cajnda. ¿ʼU aa neinco tsʼomʼ na nnljeiiʼnaʼ mati?

¿Chiuu waa cwit’mo̱o̱ⁿyâ cantyja ’naaⁿ’ Biblia?

Nn’an na cwitjei’yuu’ndye cantyja ’naan’ Jehová cha’waa ntyjaa’ tsjoomnancue ta’jnaan nn’an joona na cwit’moonna cantyja ’naan’ Biblia cwe’yu. Canty’ia’ chiuu waa cwit’moonna.

Caⁿʼ na cwii tsʼaⁿ na macwjeiʼyuuʼñe cjaa waʼ

Catseineiⁿʼ cwii ñʼoom cantyja ʼnaaⁿʼ Biblia ñequio cwii tsʼaⁿ na macwjeiʼyuuʼñe cantyja ʼnaaⁿʼ Jiowa, oo cantyʼiaʼ chiuu waa nntseiʼnaⁿ Biblia na cweʼyu

Meetings and Events

¿Chiuu waa cwiluii jomta ’naaⁿyâ?

Cja’ yuu na cwiluii jomta ’naaⁿyâ cha na nnty’ia’ ’niiⁿ ‘naⁿ cwil’aayâ jo’ jo’.

Jomta ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ Jiowa

Cwajnaⁿˈ yuu cwiluii jomta ˈnaaⁿyâ ndoˈ chiuu waa cwiluiinaˈ. Meiⁿnquia tsˈaⁿ wanaaⁿ na ncjaa jomta ndoˈ chaˈtso joonaˈ cweˈyu.

Xuee na cwicañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na tueꞌ Cristo

Chuwaa, nncjaañjoomꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na tueꞌ Cristo xuee 4 chiꞌ abril. Cwilacandiiyâ ꞌu na ndyoꞌntyjaꞌ jâ cha na nljeiꞌ chiuu waa na tueꞌ Jesús nnda̱a̱ nteijndeiinaꞌ ꞌu.

ʼNaⁿ na cwiluii: chaʼwaa tsjomnancue

  • Ndyuaa ndoʼ njoom yuu na mʼaⁿ nnʼaⁿ na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaaⁿʼ Jehová: 239

  • Nnʼaⁿ na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaaⁿʼ Jehová: 8.699.048

  • Nnʼaⁿ na jlaʼnaaⁿ Biblia na cweʼyu: 5.666.996

  • Nnʼaⁿ na tyʼee xuee na cwicjañjomʼnʼo̱o̱ⁿyâ na tueʼ Jesús: 19.721.672

  • Ntmaaⁿʼ ʼnaaⁿyâ: 117.960