Cjaʼ yuu na tooʼ

“Chaʼwaa tsjoomnancue nncʼoo nnʼan na nñeʼquiana ñʼoom nayawaañe cantyja na matsa̱ʼntjom Tyʼo̱o̱tsʼom.” (Mateo 24:14)

Cantyˈiaˈ video, música, noticia ndoˈ ˈnaⁿ na xcoti.

Cantyˈiaˈ ˈnaⁿ na xco

Caⁿʼ na cwii tsʼaⁿ na macwjeiʼyuuʼñe cjaa waʼ

Catseineiⁿʼ cwii ñʼoom cantyja ʼnaaⁿʼ Biblia ñequio cwii tsʼaⁿ na macwjeiʼyuuʼñe cantyja ʼnaaⁿʼ Jiowa, oo cantyʼiaʼ chiuu waa nntseiʼnaⁿ Biblia na cweʼyu

Jomta ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ Jiowa

Cwajnaⁿˈ yuu cwiluii jomta ˈnaaⁿyâ ndoˈ chiuu waa cwiluiinaˈ. Meiⁿnquia tsˈaⁿ wanaaⁿ na ncjaa jomta ndoˈ chaˈtso joonaˈ cweˈyu.

¿ˈÑeeⁿ nnˈaⁿ jâ na cwitjeiˈyuuˈndyô̱ cantyja ˈnaaⁿˈ Jiowa?

Cwiluiindyô̱ nnˈaⁿ na jndyee nnom ndyuaa, na ticwii cwii nnom na tjachuiiˈndyô̱ ndoˈ na tjachuiiˈ nnom ñˈoom na cwilana̱a̱ⁿyâ, sa̱a̱ ñecwii ñˈomtiuu cwitsantyjo̱o̱yâ. Ndoˈ na xcweya, chaˈtsondyô̱ ñecalaˈtˈmaaⁿˈndyô̱ Jiowa, tsˈaⁿ na sˈaa Biblia ndoˈ tsjo̱ˈluee. Mati cwilˈaayâ jndyaaˈ na ntsantyjo̱o̱yâ ˈnaaⁿ ncˈee Jesucristo ndoˈ jeeⁿcheⁿ yanquiuuyâ na matseicajndyunaˈ jâ nnˈaⁿ ˈnaaⁿˈ Cristo. Cwii ndoˈ cwii jâ macwjiˈ tiaⁿmpo na mateijndeii nnˈaⁿ na nntaˈjnaaⁿtina cantyja ˈnaaⁿˈ Biblia ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee na cwilana̱a̱ⁿyâ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom Jiowa ndoˈ Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ, cwitaˈjnaaⁿˈ nnˈaⁿ jâ chaˈxjeⁿ nnˈaⁿ na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ Jiowa.

Cantyˈiaˈ ntˈomcheⁿ ˈnaⁿ naquiiˈ sitio ˈnaaⁿyâ. Catseiˈnaⁿˈ Biblia naquiiˈ Internet oo cwajnaⁿˈtiˈ cantyja ˈnaaⁿyâ ndoˈ ˈnaⁿ na cwilaˈyuuˈâ.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.