Cjaʼ yuu na tooʼ

Candiˈ ˈnaⁿ na jnda̱ teinom

Catseiquioˈ ˈnaⁿ na jnda̱ teinom na matseineiⁿ Biblia ndoˈ cwajnaⁿˈyaˈ cantyja ˈnaaⁿ we ndyee nnˈaⁿ ndoˈ ˈnaⁿ na teinomna na matseineiⁿ Biblia.

 

Catsitʼman tsʼomʼ. Naʼwaa dicwan tjaʼnan candiiʼnaʼ naquiiʼ internet ñequio ñʼoom na ʼu matseineinʼ.

Cwichen pagina tooʼ ñʼoom ñequio ñʼoom waa: