Cjaʼ yuu na tooʼ

Jomta ntˈmaⁿ ˈnaaⁿyâ na cwiluii ticwii chu

Chaˈtso ndyu, nnˈaⁿ na cwitjeiˈyuuˈndye cantyja ˈnaaⁿˈ Jiowa, cwilˈana jomta ntˈmaⁿ na ndyee xuee. Naquiiˈ joonaˈ cwiwineiⁿ ndoˈ cwiwitquiooˈ video cantyja ˈnaaⁿˈ chiuu waa ntseicanda̱ tsˈaⁿ ˈnaⁿ na matso Biblia. Cwitaˈxˈeena nnda̱a̱ ntˈom nnˈaⁿ ndoˈ mati cwitˈmo̱o̱ⁿna cha na nntyˈiaˈ chiuu waa nnda̱a̱ ntseicanda̱ˈ ñˈoomˈ Biblia naquiiˈ na wandoˈ. Meiⁿnquia tsˈaⁿ wanaaⁿ na ncjaa. Chaˈtso joonaˈ cweˈyu.

Cal'ue' cwaaⁿna' na nncja' (opens new window)