Pfukelani kha mafhungo

Zwi Amba Mini U Vha Mukhethwa?

Zwi Amba Mini U Vha Mukhethwa?

Bivhili I A Fhindula

U vha mukhethwa zwi amba u vha kule na zwithu zwi songo kunaho. Ipfi ḽa Luheberu ḽo ṱalutshedzelwaho nga uri “mukhethwa” ḽi bva kha mubulo une wa amba u “ḓifhambanya.” Nga zwenezwo, tshithu tshikhethwa ndi tshithu tshi sa shumiswi nga nḓila yo ḓoweleaho kana tshine tsha fhambanywa na zwiṅwe ngauri tsho kuna nahone a tshi na tshilavhi.

Mudzimu ndi mukhethwa nga nḓila khulwane. Bivhili i ri a hu na “Mukhethwa ane a nga Yehova.” * (1 Samuele 2:2) Ngauralo, Mudzimu ndi ene o fanelwaho nga u amba uri zwikhethwa ndi zwifhio.

Ipfi “mukhethwa” ḽi nga ambela kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshi tshimbidzanaho na Mudzimu, zwihuluhulu zwithu zwo ṋekedzwaho u itela u mu gwadamela. Sa tsumbo, Bivhili i amba nga ha:

  • Fhethu hukhethwa: Musi Mushe o ima tsini na tshiṱaka tshi dugaho, Mudzimu o mu vhudza uri: “Fhethu afho hune wa ima ndi shango ḽikhethwa.”​—Ekisodo 3:2-5.

  • Vhuṱambo vhukhethwa: Vhaisiraele vha kale vho vha vha tshi kuvhangana vha fara “miṱangano mikhethwa” u itela u rabela Yehova.​—Levitiko 23:37.

  • Thundu khethwa: Thundu dze dza vha dzi tshi shumiswa kha vhurabeli ha Mudzimu thembeleni ya kale ngei Yerusalema, dzo vha dzi tshi vhidzwa “thundu khethwa.” (1 Dzikhosi 8:4) Dzenedzo thundu khethwa dzo vha dzi tshi fanela u ṱhonifhiwa vhukuma, naho dzo vha dzi sa gwadamelwi. *

Naa ri nga vha vhakhethwa naho ro mamela tshivhi?

Ee. Mudzimu o laya Vhakriste uri: “Ni tea u vha vhakhethwa, ngauri nṋe ndi mukhethwa.” (1 Petro 1:16) Ndi ngoho uri vhathu vho mamelaho tshivhi vha nga si kone u vha vhakhethwa u fana na Mudzimu. Fhedzi vhathu vhane vha tshila nga milayo ya Mudzimu vha nga dzhiiwa vhe ‘vhakhethwa na u ṱanganedzwa nga Mudzimu.’ (Vharoma 12:1) Muthu ane a lwela u vha mukhethwa u vhonala nga zwine a zwi amba na u zwi ita. Sa tsumbo, onoyo muthu u tevhela zwine Bivhili ya zwi amba i tshi ri ‘ni fanela u vha vhakhethwa ni iledze vhupombwe’ nahone “ivhani vhakhethwa inwi vhaṋe kha vhuḓifari haṋu hoṱhe.”​—1 Vhathesalonika 4:3; 1 Petro 1:15.

Naa zwi a konadzea uri muthu a si tsha vha mukhethwa?

Ee. Arali muthu a litsha u tshila nga milayo ya Mudzimu, Mudzimu ha tsha ḓo dzhia onoyo muthu e mukhethwa. Sa tsumbo, bugu ya Vhaheberu yo livhiswaho kha tshigwada tsha “vhakhethwa,” i vha sevha uri vha nga vha “na mbilu mmbi i si na lutendo nga u ṱutshela Mudzimu a tshilaho.”​—Vhaheberu 3:1, 12.

Mazwifhi nga ha u vha mukhethwa

Mazwifhi: Uri muthu a vhe mukhethwa u fanela u ḓidzima zwithu.

Ngoho: Bivhili i amba uri “u tambudza muvhili” kana u ḓidzima zwithu nga ho kalulaho “a zwi thusi” kha Mudzimu. (Vhakolosa 2:23) Nṱhani hazwo, Mudzimu u ṱoḓa ri tshi ḓiphiṋa nga zwithu zwavhuḓi. Bivhili i ri: “Ndi tshifhiwa tsha Mudzimu muthu a tshi ḽa a tshi nwa, a tshi vhona zwivhuya nga mishumo yawe yoṱhe.”​—Muhuweleli 3:13.

Mazwifhi: U sa vha mbinganoni zwi ita uri muthu a vhe mukhethwa nga ho engedzeaho.

Ngoho: Naho Mukriste a tshi nga nanga u sa vha mbinganoni, u sa vha mbinganoni a zwi iti uri ni vhe mukhethwa phanḓa ha Mudzimu. Ndi ngoho uri vhane vha khetha u sa vha mbinganoni vha na tshifhinga tshinzhi tsha u shumela Mudzimu. (1 Vhakorinta 7:32-34) Naho zwo ralo, Bivhili i sumbedza uri na vha re mbinganoni vha nga vha vhakhethwa. Ngoho ndi ya uri na Petro muapostola wa Yesu o vha o vhinga.​—Mateo 8:14; 1 Vhakorinta 9:5.

^ phar. 4 Dzina ḽa Mudzimu ndi Yehova. Ndimana nnzhi dzi ṱumanya dzina ḽawe na maipfi “mukhethwa” na “vhukhethwa.”

^ phar. 8 Bivhili a i imi na u gwadamela zwithu zwa vhurabeli.​—1 Vhakorinta 10:14.