Pfukelani kha mafhungo

‘LUFUNO LU NGA SI FHELE’!

Buthano Ḽa 2019 Ḽa Ṱhanzi Dza Yehova

Ri khou ni ramba uri ni ḓe kha buthano ḽa uno ṅwaha ḽa Ṱhanzi Dza Yehova ḽa maḓuvha mararu.

ZWINE ZWA ḒO ITEA BUTHANONI

  • Ḽavhuṱanu: Ni ḓo guda uri zwi amba mini uri lufuno lu nga si fhele. Ni ḓo dovha na guda nḓila ine na nga bvela ngayo phanḓa ni tshi sumbedza lufuno hu sa londwi u aluswa nga nḓila i si yavhuḓi, vhulwadze vhu sa fholi na vhushai. Ni ḓo vhona nḓila ine Yehova a ri funa ngayo kha vidio dzine dza sumbedza zwithu zwa mupo.

  • Mugivhela: Vhonani nḓila ine Bivhili ya khou thusa ngayo vhanna, vhafumakadzi na vhana uri vha dzule vha tshi sumbedzana lufuno.

  • Swondaha: Nyambo ya khagala yo thewaho Bivhilini i re na tshiṱoho tshine tsha ri: “Samusi Ḽino Shango Ḽo Ḓala Vengo, Lufuno Lwa Vhukuma Ni Nga Lu Wana Ngafhi?” i ḓo sumbedza uri lufuno lu khou thusa hani vhathu vha dzimiḽioni shangoni ḽoṱhe uri vha sa vhe na tshiṱalula na vengo.

  • Muvi: Yosia mubvumbedzwa a re Bivhilini o alutshela fhethu hu re na ṱhuṱhuwedzo mmbi. Fhedzi u ḓivhelwa “zwivhuya zwawe.” (2 Koronika 35:26) Nga Mugivhela na nga Swondaha, hu ḓo vha na muvi u re na zwipiḓa zwivhili une wa ri: Mafhungo A Yosia: Funani Yehova; Ni Vhenge Vhuvhi.

  • Vhaeni Vho Khetheaho: Vhunzhi ha mabuthano a ḓo vha na vhaeni na vharumiwa vha bvaho kha maṅwe mashango. Ni ḓo vhona nḓila ine lufuno lwa thusa ngayo uri ri si ṱalule vhathu nga lukanda, nga hune vha bva hone na u sa vha ṱalula nga nṱhani ha mafhungo a zwa politiki.

HU DZHENWA MAHALA

A HU NA KOḼEKE

Sedzani mbekanyamushumo ya buthano, ni dovhe ni ṱalele na vidio i ambaho nga mabuthano ashu.

Wanani Fhethu Tsini Na Inwi