Pfukelani kha mafhungo

Pfukelani kha menyu wa vhuvhili

Ṱhanzi dza Yehova

Luvenda

Zwishumiswa Zwa U Guda Bivhili

Zwenezwi zwi shumiswa zwa u guda Bivhili zwi nga ni thusa u guda Bivhili nga nḓila i bvelelaho ine ya fusha na i ṱuṱuwedzaho.

Gudani Na Muṅwe Muthu

Ndi Ngani ni Tshi Fanela u Guda Bivhili?

Bivhili i khou thusa vhathu vha dzimilioni shangoni ḽoṱhe uri vha wane phindulo dza mbudziso dza ndeme vhutshiloni. Naa ni nga takalela u vha muṅwe wavho?

Pfunzo ya Bivhili I Farwa Hani?

Shangoni ḽothe, Ṱhanzi dza Yehova vha ḓivhelwa mbekanyamushumo ya mahala ya pfunzo ya Bivhili. Vhonani nḓila ine ya farwa ngayo.

Humbelani Pfunzo ya Bivhili

Ni nga wana ngudo dza Bivhili dza mahala nga tshifhinga na fhethu zwo ni teaho.

Shumisani Zwishumiswa Zwashu Zwa U Guda Bivhili Zwa Mahala

Bugupfarwa

Mafhungo Maḓifha A Bvaho Ha Mudzimu!

Ndi afhio mafhungo maḓifha a bvaho ha Mudzimu? Ndi ngani ri tshi nga a tenda? Heyi bugwana i fhindula mbudziso dzo ḓoweleaho dza Bivhili.

Bivhili I Funza Mini zwa Vhukuma?

Hetshi tshishumiswa tsha u guda Bivhili tsho itelwa u ni thusa uri ni gude zwine Bivhili ya zwi amba nga ha thero dzo fhamba-fhambanaho, dzi katelaho ine ya ri ndi ngani ri tshi shengela, hu itea mini musi ri tshi fa, na nḓila ine ra nga vha ngayo na vhutshilo vhu takadzaho ha muṱa na dziṅwe.

Gudani Musi Ni Miṱanganoni Yashu

Miṱangano ya Tshivhidzo ya Ṱhanzi dza Yehova

Wanani hune ra ṱanganela hone na nḓila ine vha ita ngayo vhurabeli.

Hu Itwa Mini Holoni ya Muvhuso?

Sedzani ngomu ni vhone nga aṋu.

Zwiṅwe Zwiko Zwa Mafhungo

Laiburari kha Inthanethe

Setshani thero dza Bivhili kha Inthanethe ni tshi shumisa khandiso dza Ṱhanzi dza Yehova.