Pfukelani kha mafhungo

Nga ha Ṱhanzi dza Yehova

Arali ni tshi ṱoḓa u ri kwama, u ḓa kha muṅwe wa miṱangano yashu, u humbela pfunzo ya Bivhili ya mahala kana u guda zwo engedzeaho nga ha riṋe, hetshi tshipiḓa tshi ḓo ni thusa. Ri ni ramba uri ni ḓe ni ri vhone ri tshi khou ita mushumo washu nga u tandula iṅwe ya ofisi dzashu.

Zwine Ra Zwi Tenda Na Mishumo Yashu

Mbudziso Dzine dza Anzela u Vhudziswa nga ha Ṱhanzi dza Yehova

Wanani phindulo dzo livhaho dza mbudziso dzo ḓowelaho dzine vhathu vha dzi vhudzisa.

Mishumo ya Ṱhanzi dza Yehova

Ri wanala mashangoni a fhiraho 230 nahone ri bva kha tshaka na mvelele nnzhi. Ni nga kha ḓi vha ni tshi ḓivha mushumo washu wa u huwelela, fhedzi ri dovha ra thusa vhathu vha hune ra dzula hone nga dziṅwe nḓila dza ndeme.

Ṱhanzi dza Yehova u Mona na Shango

Gudani nga ha vhurathu na vhukomana hashu ha shango ḽoṱhe.

Pfunzo Ya Bivhili Ya Mahala

Ndi Ngani ni Tshi Fanela u Guda Bivhili?

Bivhili i khou thusa vhathu vha dzimilioni shangoni ḽoṱhe uri vha wane phindulo dza mbudziso dza ndeme vhutshiloni. Naa ni nga takalela u vha muṅwe wavho?

Pfunzo ya Bivhili I Farwa Hani?

Shangoni ḽothe, Ṱhanzi dza Yehova vha ḓivhelwa mbekanyamushumo ya mahala ya pfunzo ya Bivhili. Vhonani nḓila ine ya farwa ngayo.

Humbelani Pfunzo ya Bivhili

Ni nga wana ngudo dza Bivhili dza mahala nga tshifhinga na fhethu zwo ni teaho.

Miṱangano na Zwiitea

Hu Itwa Mini Holoni ya Muvhuso?

Sedzani ngomu ni vhone nga aṋu.

Miṱangano ya Tshivhidzo ya Ṱhanzi dza Yehova

Wanani hune ra ṱanganela hone na nḓila ine vha ita ngayo vhurabeli.

Tshihumbudzo tsha Lufu lwa Yesu

Ṅwaha muṅwe na muṅwe vhathu vha dzimilioni vha a kuvhangana u itela u humbula lufu lwa Yesu. Ni a rambiwa u itela u guda nḓila ine tshenetshi tshiitea tsha ndeme tsha ni kwama ngayo.

Ofisi Dza Davhi

Kwamani Ṱhanzi dza Yehova

Sedzani zwidodombedzwa zwa vhukwamani zwa ofisi dzashu shangoni ḽoṱhe.

Ofisi na Mafhungo a u Tandula

Wanani ofisi i re tsini na hune na dzula hone. Wanani zwifhinga zwa u tandula.

Mushumo wa Ṱhanzi dza Yehova u Tikedzwa Hani nga zwa Dzitshelede?

Vhalani uri mushumo wa u huwelela shangoni ḽoṱhe u bvela hani phanḓa u tshi aluwa, hu sa itwi kose-kose kana u bvisa tshafumi.

Ndi Vhafhio Vhane Vha Khou Ita Zwi Funwaho Nga Yehova Ṋamusi?

Ṱhanzi dza Yehova vha wanala shangoni ḽoṱhe nahone vha bva kha matsinde na mvelele dzoṱhe. Ndi mini zwo ṱanganyaho tshenetshi tshigwada tsho fhamba-fhambanaho?

Mbuno Khulwane—Shango Ḽoṱhe

  • 240—Mashango ane Ṱhanzi dza Yehova vha ita hone vhurabeli havho

  • 8 579 909—Ṱhanzi dza Yehova

  • 10 079 709—Pfunzo dza Bivhili dza mahala dzine dza farwa

  • 20 329 317—Tshivhalo tsha vhe vha vha hone Tshihumbudzoni tsha ṅwaha muṅwe na muṅwe tsha lufu lwa Kristo

  • 119 954—Zwivhidzo