Pfukelani kha mafhungo

Pfunzo Dza Bivhili

Bivhili i ṋea nyeletshedzo yavhuḓi ine ya thusa u piringulula mbudziso dzi konḓaho vhukuma vhutshiloni. Zwo vhonala u bva kale uri ndi ya ndeme. Kha hetshi tshipiḓa, ni ḓo vhona nḓila ine Bivhili ya shuma ngayo.—2 Timotheo 3:16, 17.

 

Zwi Re Hone

MBUDZISO DZA BIVHILI DZO FHINDULWA

Ndi Mini Zwine Bivhili Ya Zwi Amba Nga Ha U Ṋea?

Ndi lini hune u ṋea zwa takadza Mudzimu?

MBUDZISO DZA BIVHILI DZO FHINDULWA

Ndi Mini Zwine Bivhili Ya Zwi Amba Nga Ha U Ṋea?

Ndi lini hune u ṋea zwa takadza Mudzimu?

Bivhili i ri Mini?

Mbudziso Dza Bivhili Dzo Fhindulwa

Vhalani phindulo dza Bivhili nga ha Mudzimu, Yesu, muṱa, tshengelo na zwiṅwe.

Zwishumiswa Zwa U Guda Bivhili

Khethani zwishumiswa zwa u guda Bivhili zwine zwa ita uri u guda hanu Bivhili zwi vhe zwi fushaho na zwi ṱuṱuwedzaho

Bivhili I Funza Mini zwa Vhukuma?

Hetshi tshishumiswa tsha u guda Bivhili tsho itelwa u ni thusa uri ni gude zwine Bivhili ya zwi amba nga ha thero dzo fhamba-fhambanaho, dzi katelaho ine ya ri ndi ngani ri tshi shengela, hu itea mini musi ri tshi fa, na nḓila ine ra nga vha ngayo na vhutshilo vhu takadzaho ha muṱa na dziṅwe.

Gudani Bivhili Na Ṱhanzi Dza Yehova

Ndi Ngani ni Tshi Fanela u Guda Bivhili?

Bivhili i khou thusa vhathu vha dzimilioni shangoni ḽoṱhe uri vha wane phindulo dza mbudziso dza ndeme vhutshiloni. Naa ni nga takalela u vha muṅwe wavho?

Pfunzo ya Bivhili I Farwa Hani?

Shangoni ḽothe, Ṱhanzi dza Yehova vha ḓivhelwa mbekanyamushumo ya mahala ya pfunzo ya Bivhili. Vhonani nḓila ine ya farwa ngayo.

Humbelani Pfunzo ya Bivhili

Ni nga wana ngudo dza Bivhili dza mahala nga tshifhinga na fhethu zwo ni teaho.