agumaior

MBAMPIN MBA AGUMAIOR A PIN LA

Me Fatyô u Hemban Aeren Am A Kpeegh la Nena?

Ashighe agen ishima ka i doo agumaior ker, kpa ashighe agen di yô, i doo ve ga, man kwagh ne ka na agumaior a faan kwagh u a er ga. Loho u dedoo u u lu yô, u fatyô u henen fan u nôngon a ishima i ka i lu ker dang ashighe agen la.

IKYATAKERADA I HENEN KWAGH A MI SHA CI U AGUMAIOR

U Pase Kwagh u Bibilo I̱ Tese sha Ieren i Nomso Yaven a Nomso shin Kasev Yaven a Kasev la Nena?

Ashighe agen ka i taver u lamen a ior sha atineakaa a ior ve gbe anyiman sha mi kpishi yô. Kpa kwatakerada u henen kwagh a mi ne ua wase u nan mbamlumun sha mbampin mba ior kpishi ve pinen la sha kwaghfan.

UKATUN MBA I LU KPERAN AVE YÔ

Me Lam a Mbamaren Av Nan Jim Ve a Doo?

Ati a ior mbagenev mba i ter mkaanem vev hen vegher ne la, ka ati ve kpôô kpôô ga.