Skip to content

Skip to table of contents

Saida mak Maromak nia Ukun?

Saida mak Maromak nia Ukun?

Bainhira Jesus iha rai, nia haklaken liuliu kona-ba Maromak nia Reinu, ka Ukun. Saida mak Maromak nia Ukun? Neʼe lori benefísiu saida ba Ita?