Saida mak foun?

2020-10-22

ESPERIÉNSIA

Fahe lia-loos iha tempu dezastre

Depois udan boot, aldeia balu iha rai-Nikarágua hetan ajuda husi ema neʼebé sira la espera.

2020-10-22

ESPERIÉNSIA

Maromak hatán orasaun husi feto neʼebé defisiente matan

Mingjie halo orasaun atu hetan adorasaun neʼebé loos. Oinsá Mingjie hatene katak Maromak ajuda nia atu hetan adorasaun neʼebé loos?

2020-10-21

SAI JEOVÁ NIA BELUN ATIVIDADE SIRA

Sai Jeová nia Belun—Tema ba knananuk

Ita bele hanoin hetan lisaun balu neʼebé Caleb no Sofia aprende ka lae?

2020-10-20

PERGUNTA KONA-BA BÍBLIA

Jesus kaben ka lae? Jesus iha alin sira ka lae?

Bíblia la temi kona-ba Jesus kaben ka lae, entaun oinsá ita bele hatene se nia kaben ka lae?

2020-10-20

PERGUNTA KONA-BA BÍBLIA

Tanbasá ema mate?

Bíblia nia resposta bele fó kmaan no esperansa mai ita.

2020-10-20

PERGUNTA KONA-BA BÍBLIA

Livru Apokalipse signifika saida?

Livru Apokalipse hatete katak ema neʼebé lee, komprende no halo tuir livru neʼe sei kontente.

2020-10-20

PERGUNTA KONA-BA BÍBLIA

Oinsá mundu bele iha dame?

Buka-hatene kona-ba Maromak nia promesa atu lori dame ba mundu liuhusi ninia Ukun.

2020-10-20

LIVRU HAKLAKEN—ESTUDU NIAN

Janeiru 2021

Revista neʼe iha lisaun sira atu estuda husi 1 Marsu–4 Abríl 2021.

2020-10-19

KNANANUK HUSI BROADCASTING

Fó perdua ho laran

Ema ruma hakanek ita ka lae? Ita rai hirus nafatin ka lae? Buka hatene oinsá ita bele fó perdua ho laran.

2020-10-11

LIVRU HAKLAKEN

Agostu 2014

2020-10-05

PERGUNTA KONA-BA BÍBLIA

Oinsá Ita bele hakbesik ba Maromak?

Hakat hitu neʼebé bele ajuda Ita atu haburas relasaun diʼak ho Maromak.

2020-10-02

ITA-NIA KONTRIBUISAUN UZA BA SAIDA

Ema neʼebé iha barak bele taka fali buat neʼebé ema seluk falta

Oinsá ami halaʼo ami-nia atividade sira iha nasaun neʼebé ladún iha osan?

2020-09-30

MORIS KABEN NIAN NO FAMÍLIA

Oinsá atu moris ho osan uitoan deʼit?

Maski Ita sente estrese bainhira Ita lakon serbisu, maibé matenek husi Bíblia bele ajuda Ita atu moris ho osan uitoan deʼit.

2020-09-29

LIVRU HAKLAKEN

Tanbasá halo orasaun?

Dala ruma Ita sente katak Maromak la hatán Ita-nia orasaun ka lae? Ema barak sente hanesan neʼe.

2020-09-29

MORIS KRISTAUN NO HAKLAKEN PROGRAMA NO NOTA

Dezembru 2020

2020-09-25

MORIS KABEN NIAN NO FAMÍLIA

Oinsá atu uza teknolojia iha dalan neʼebé diʼak?

Dalan neʼebé Ita uza teknolojia bele lori benefísiu ba Ita-nia moris kaben nian ka bele estraga Ita-nia moris kaben nian. Oinsá neʼe afeta Ita-nia moris kaben nian ka lae?