Skip to content

Esplikasaun kona-ba eskritura

Buka-hatene signifikadu husi eskritura sira neʼebé famozu. Nuʼudar Ita lee eskritura sira-neʼe tuir kontestu, Ita sei hatene ho loloos eskritura sira-neʼe nia signifikadu. Aumenta liután Ita-nia koñesimentu kona-ba eskritura sira hodi uza esplikasaun husi nota-rodapé no referénsia marjinál.

Esplikasaun kona-ba Éxodo 20:12​—“Hatudu respeitu ba imi-nia inan-aman”

Bainhira Maromak fó ukun-fuan neʼe, nia mós promete katak ema neʼebé halo tuir sei moris naruk iha rai.

Esplikasaun kona-ba Isaias 41:10​—​“Keta taʼuk, tanba haʼu hamutuk ho ó”

Jeová uza fraze tolu atu hametin ideia ida deʼit katak nia sei fó duni ajuda ba ninia povu.

Esplikasaun kona-ba Mateus 6:34—“Keta hanoin resin kona-ba loron aban”

Jesus la dehan katak ita labele hanoin kona-ba loron aban ka halo planu.

Esplikasaun kona-ba Marcos 1:15​—“Maromak nia reinu besik ona”

Jesus nia liafuan neʼe hatudu katak Maromak nia Ukun hahú ona ukun ka lae?

Esplikasaun kona-ba Roma 10:13—“Bolu Naʼi nia naran”

Maromak fó oportunidade ba ema hotu atu hetan salvasaun no hetan moris ba nafatin, la depende ba sira-nia nasionalidade, rasa ka pozisaun.