Skip to content

Kona-ba Testemuña ba Jeová

Karik Ita haree ami kuandu ami haklaken. Karik Ita lee kona-ba ami iha jornál ka rona kona-ba ami husi ema seluk. Maibé, tuir loloos Testemuña ba Jeová mak ema oinsá?

Haree mós: Testemuña ba Jeová fiar saida?

Fiar no atividade

Pergunta sira neʼebé baibain ema husu kona-ba Testemuña ba Jeová

Buka-hetan resposta ba pergunta sira neʼebé karik Ita husu kona-ba ami.

Esperiénsia husi Testemuña ba Jeová

Lee esperiénsia husi Testemuña ba Jeová, no buka-hatene oinsá mak sira hakaʼas an halo tuir Bíblia nia matadalan no troka sira-nia hanoin, liafuan no hahalok.

Testemuña ba Jeová nia atividade sira

Ami hela iha nasaun no rai 230 liu no husi situasaun moris nian oioin. Karik Ita hatene kona-ba ami-nia serbisu haklaken, maibé ami mós ajuda ami-nia komunidade iha dalan importante seluk tan.

Testemuña ba Jeová iha mundu tomak

Aprende kona-ba ami-nia família espirituál iha mundu tomak.

Programa estudu Bíblia neʼebé gratuitu

Tanbasá Estuda Bíblia?

Bíblia ajuda ona ema rihun ba rihun iha mundu tomak hodi hatán ba sira-nia pergunta kona-ba moris. Ita mós hakarak hetan resposta ka lae?

Oinsá mak ami halaʼo estuda Bíblia ho ema?

Iha mundu tomak, Testemuña ba Jeová iha programa hodi estudu Bíblia no la husu osan ba programa neʼe. Haree oinsá sira halo ida-neʼe.

Husu atu hetan vizita

Halo diskusaun kona-ba Ita-nia pergunta ruma neʼebé liga ho Bíblia, ka aprende liután kona-ba Testemuña ba Jeová.

Reuniaun no eventu

Oinsá mak ami halaʼo reuniaun sira?

Mai haree rasik ami-nia Reuniaun-Fatin.

Tuir reuniaun sira

Buka-hatene kona-ba ami-nia reuniaun sira. Buka reuniaun-fatin besik Ita-nia área.

Komemora Jesus nia mate

Tinan-tinan, ema millaun ba millaun halibur hamutuk hodi komemora Jesus Kristu nia mate. Ami konvida Ita atu buka-hatene oinsá komemorasaun importante neʼe afeta Ita rasik nia moris.

Sukursál

Kontaktu Testemuña ba Jeová

Diresaun no númeru kontaktu ba ami-nia eskritóriu sira iha mundu tomak.

Vizita Betel

Buka-hatene oinsá Ita bele vizita sukursál neʼebé besik Ita-nia área.

Sé mak Halo Jeová nia Hakarak Ohin Loron?

Ita bele hetan Testemuña ba Jeová iha mundu tomak, sira mai husi nasaun no rai oioin. Oinsá mak ema husi nasaun oioin bele sai ida deʼit?

Informasaun kona-ba Testemuña ba Jeová iha mundu tomak

  • Rai neʼebé Testemuña ba Jeová iha—240

  • Testemuña ba Jeová—8.695.808

  • Estudu Bíblia neʼebé la selu—7.705.765

  • Ema neʼebé tuir Memoriál kona-ba Kristu nia mate—17.844.773

  • Kongregasaun—120.387