Skip to content

Biblioteka

Haree ami-nia biblioteka neʼebé iha publikasaun sira kona-ba Bíblia. Lee ka download edisaun foun liu husi Livru Haklaken no Matan-moris bá! no publikasaun seluk neʼebé bele haree iha kraik. Rona áudio husi livru sira iha língua oioin. Haree ka download vídeo sira iha língua barak, inklui língua liman oioin.

 

Revista sira

LIVRU HAKLAKEN

LIVRU HAKLAKEN—ESTUDU NIAN

MATAN-MORIS BÁ!

Livru & Broxura

Buat neʼebé ami troka iha livru sira iha internét karik seidauk bele haree iha livru sira neʼebé print.

Buat foun husi Reuniaun Boot ba Loron Tolu

Klik link ka download saida mak foun ba loron ida-idak iha reuniaun boot neʼe.

Haree buat foun

Informasaun seluk

JW Library

Lee no estuda Bíblia hodi uza Tradusaun Mundu Foun. Uza tradusaun Bíblia seluk hodi kompara.

Biblioteka online

Buka-hatene tópiku sira online liuhusi livru no vídeo sira husi Testemuña ba Jeová.