Ren tillbedjan av Jehova – äntligen återställd!

Hesekiels bibelbok innehåller många profetior om återställelsen av ren tillbedjan. Hur berör de oss?

Ett brev från den styrande kretsen

Det är vår innerliga önskan att den här boken ska hjälpa dig att ge Jehova den rena tillbedjan som han med rätta förtjänar.

Olika inslag förklarade

Informationsrutor och tidslinjer innehåller ytterligare information som bidrar till en djupare förståelse.

KAPITEL 1

”Det är Jehova, din Gud, du ska tillbe”

När Satan satte i gång upproret i Eden ifrågasatte han Jehovas rätt att styra, och dessutom riktade han ett angrepp mot ren tillbedjan.

KAPITEL 2

”Gud godkände” deras gåvor

Det mönster trogna män gav visar att det finns fyra huvudkriterier för ren tillbedjan.

KAPITEL 3

”Jag fick se syner från Gud”

Hesekiel blev helt tagen av sin första syn från Gud. Det han fick se betyder mycket för alla som troget tjänar Jehova i dag.

KAPITEL 4

Vilka är ”de levande varelserna med fyra ansikten”?

De syner Jehova gav Hesekiel hjälper oss att förstå verkligheter som vi annars inte skulle kunna ta till oss.

KAPITEL 5

”Se allt det onda och avskyvärda de gör”

Hesekiel ser chockerande scener som återspeglar nationens andliga förfall.

KAPITEL 6

”Nu är slutet över dig”

Hesekiels profetiska iscensättningar visar hur Jehova ska visa sin vrede mot Jerusalem.

KAPITEL 7

Nationerna ska ”inse att jag är Jehova”

De nationer som skymfade Jehovas namn och förföljde eller fördärvade hans folk skulle inte komma undan konsekvenserna av sina handlingar. Vad kan vi lära oss av israeliternas kontakter med dessa nationer?

KAPITEL 8

”Jag ska sätta en enda herde över dem”

Gud låter Hesekiel profetera om Messias, den framtida härskaren och herden över Jehovas folk och den som en gång för alla ska återställa ren tillbedjan.

KAPITEL 9

En återställelse som leder till enhet

Har de profetior som riktades till de trogna judarna i Babylon någon innebörd för oss i dag?

KAPITEL 10

”Ni ska få liv”

I en syn får Hesekiel se en dalslätt som är full av förtorkade ben som får liv. Vad betyder det?

KAPITEL 11

”Jag har utsett dig till väktare”

Vilka ansvarsuppgifter har den här väktaren? Vilket varningsbudskap ska han förkunna?

KAPITEL 12

”Jag ska göra dem till en enda nation”

Jehova lovar att förena sitt folk.

KAPITEL 13

”Beskriv templet”

Vad är innebörden i det tempel som Hesekiel fick se i en syn?

KAPITEL 14

”Detta är lagen om templet”

Vad kan judarna på Hesekiels tid ha lärt sig av hans tempelsyn? Och vad innebär synen för oss i dag?

KAPITEL 15

”Jag ska sätta stopp för din prostitution”

Vad kan vi lära oss av avsnitten om de prostituerade kvinnorna i Hesekiel och i Uppenbarelseboken?

KAPITEL 16

”Sätt ett märke på pannan”

Hur fick de trogna på Hesekiels tid ett märke som visade att de skulle få överleva, och vad innebär det för oss?

KAPITEL 17

”Jag kommer emot dig, Gog”

Vem är Gog i Magog, och vilket land invaderar han?

KAPITEL 18

”Min våldsamma vrede [ska] flamma upp”

Gogs angrepp väcker Jehovas vrede, och Jehova försvarar sitt folk.

KAPITEL 19

”Där floden flyter fram ska allt leva”

Varför kan vi säga att Hesekiels syn av en flod som flöt från templet har uppfyllts, håller på att uppfyllas och kommer att uppfyllas i framtiden?

KAPITEL 20

Fördela ”landet som egendom”

I en syn ger Gud Hesekiel och hans landsmän i uppdrag att fördela det utlovade landet till Israels stammar.

KAPITEL 21

”Staden [ska] heta ’Jehova är där’”

Vad kan vi lära oss av staden i Hesekiels syn? Och vad betyder stadens namn?

KAPITEL 22

”Tillbe Gud!”

Den här boken hjälper oss att stärka vårt beslut att tillbe Jehova och ingen annan.

Sammanfattning av nya förståelser

Varför har vår förståelse av en del profetior i Hesekiels bok ändrats?

RUTA 1A

Vad är tillbedjan?

Hur kan tillbedjan definieras? Vad visar Hesekiels bibelbok om ren tillbedjan? Vad ingår i ren tillbedjan?

RUTA 1B

En översikt över Hesekiels bok

Boken kan delas upp både kronologiskt och ämnesvis.

RUTA 2A

Hjälp att förstå Hesekiels profetior

Boken innehåller syner, bildspråk, liknelser och iscensättningar – många av dem var inspirerade budskap om sådant som skulle hända i framtiden.

RUTA 2B

Hesekiels liv

Det fanns andra profeter som var samtida med Hesekiel. Under hans livstid inträffade många viktiga händelser i folkets historia.

RUTA 3A

Den långa resan till Babylonien

Vilken färdväg kan judarna ha tagit från Juda till Babylon?

RUTA 4A

”Jag betraktade de levande varelserna”

Vad skilde de fyra varelser som Hesekiel såg i en syn från de stora statyer som fanns i det forntida Assyrien och Babylonien?

RUTA 5A

”Människoson, ser du det här?”

Hesekiel ser fyra avskyvärda scener i templet och på dess förgård.

RUTA 6A

”Raka av dig håret och skägget”

Jehova låter Hesekiel agera i profetiska iscensättningar som visar vad som snart ska hända i Jerusalem.

RUTA 7A

Nationerna som omgav Jerusalem

Juda och de omkringliggande länderna var skådeplatsen för många maktkamper.

RUTA 7B

Återkommande uttryck i Hesekiels bok

En del karakteristiska uttryck återkommer många gånger genom hela den här profetiska boken.

RUTA 8A

Den majestätiska cedern – en profetia om Messias

Vad betyder gåtan i kapitel 17 i Hesekiels bok?

RUTA 8B

Tre profetior om Messias

Hesekiel förutsade att den framtida ledaren för Guds folk skulle vara en arvinge till kung David och förtjäna vår tillit.

RUTA 9A

Jehova håller sina löften – Forntid

Gud inspirerar Hesekiel att framföra fem profetior om befrielse och återställelse.

RUTA 9B

Varför 1919?

Varför säger vi att Guds folk befriades från det stora Babylon 1919?

RUTA 9C

Jehova håller sina löften – Nutid

Hur har en del av Guds löften fått två uppfyllelser?

RUTA 9D

Profetior om fångenskap och återställelse

Profetior om judarnas fångenskap i det forntida Babylon och återställandet av den rena tillbedjan fick en större uppfyllelse när den kristna församlingen hamnade i fångenskap under det stora Babylon och den sanna tillbedjan senare återställdes.

RUTA 9E

”Tiden ... för att återställa allt” (Apostlagärningarna 3:21)

Petrus blev inspirerad att förutsäga en period som skulle börja när Kristus blev insatt som kung och fortsätta till slutet av tusenårsriket.

RUTA 10A

Ren tillbedjan successivt återställd

Vilken utveckling banade väg för vårt nutida predikoarbete?

RUTA 10B

”Förtorkade ben” och ”två vittnen” – vilket samband har de?

Hur har de här profetiorna uppfyllts i modern tid?

RUTA 10C

Hjälp att komma på fötter

När vi känner oss problemtyngda och slitna kan vi få hjälp av att tänka på synen med de förtorkade benen som fick liv.

RUTA 11A

Några trogna väktare

De mötte motstånd men var lojala mot Jehova, och de förkunnade såväl varningsbudskap som goda nyheter.

RUTA 12A

De två stavarna förs samman

Vad representerade de två stavarna i forntid, och vad representerar de i nutid?

RUTA 13A

Olika tempel, olika lärdomar

Hur skilde sig det tempel som Hesekiel fick se från det som aposteln Paulus beskrev?

RUTA 14A

Lärdomar från Hesekiels tempelsyn

Vilka lärdomar från Hesekiels tempelsyn kan du själv tillämpa i din tillbedjan?

RUTA 15A

De prostituerade systrarna

Jehovas beskrivning av Ohola och Oholiba hjälper oss att förstå hur han ser på dem som vanärar hans heliga namn och hans normer för ren tillbedjan.

RUTA 16A

Är kristenheten en motbild till Jerusalem?

Varför har vi justerat vår förståelse?

RUTA 16B

Suckande och stönande, märkning, tillintetgörelse – när och hur?

Synen i Hesekiel, kapitel 9, kan hjälpa oss att känna tillförsikt inför slutet på den här världsordningen.

RUTA 18A

Jehova varnar för det kommande stora kriget

Bibeln förutsäger ett avgörande krig där Gud ska krossa alla sina motståndare.

RUTA 19A

Strömmar av välsignelser från Jehova

Flera bibelskribenter har använt samma bildspråk för att beskriva Jehovas välsignelser.

RUTA 19B

En liten rännil blir en stor flod!

Vad representerar vattnet som rinner från Guds helgedom?

RUTA 20A

Fördelningen av landet

Hesekiels syn av fördelningen av landet var till uppmuntran för judarna i Babylon men kan även uppmuntra Guds folk i vår tid.

RUTA 21A

”Det landområde som ni ger som bidrag”

Vilka fem områden ingick i den del av landet som Gud avskilde? Och vad var syftet med dem?

RUTA 22A

Ett sista prov

Vad kan de som klarar det sista provet se fram emot?