Prejsť na článok

Podmienky používania

Podmienky používania

Vitajte,

táto webová stránka vám má pomôcť dozvedieť sa viac o Bohu, Biblii a Jehovových svedkoch. To, čo vás zaujíma, si môžete pozrieť, prečítať alebo stiahnuť. Prajeme si, aby sa k materiálu na tejto stránke dostalo čo najviac ľudí, ale prosíme vás, aby ste ho neumiestňovali na iné webové stránky a nepoužívali ho v iných aplikáciách. Na to, čo ste sa z tejto stránky dozvedeli, môžete iných upozorniť spôsobom, ktorý je opísaný ďalej v časti „Podmienky používania“.

 Autorské práva

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Všetky práva vyhradené.

Túto stránku uverejňuje a udržiava Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (ďalej len „spoločnosť Watchtower“). Ak nie je uvedené inak, celý text a ostatné informácie na tejto webovej stránke sú duševným vlastníctvom spoločnosti Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (ďalej len „spoločnosť Watch Tower“).

 Ochranné známky

Adobe, logo Adobe, Acrobat a logo Acrobat sú registrované ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated. Apple, iTunes a iPod sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc. Microsoft, logo Microsoft, ako aj názvy ďalšieho softvéru a produktov Microsoft vrátane Microsoft Office a Microsoft Office 365, sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Inc. Android je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Google LLC. Robot Android je reprodukciou alebo upravenou verziou loga, ktoré vytvorila a poskytla spoločnosť Google, a používa sa v súlade s podmienkami uvedenými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/). Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom ich majiteľov.

 Podmienky používania a licencia na používanie stránky

Tieto podmienky používania upravujú, akým spôsobom môžete používať túto stránku. Používaním tejto stránky vyjadrujete úplný súhlas s podmienkami používania a s Dodatočnými podmienkami používania (ďalej nazývané len „podmienky používania“) uvedenými na tejto stránke. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami používania alebo s niektorou ich časťou, potom nesmiete používať tieto stránky.

Čo sa rozumie pod pojmom správne používanie? Dodržiavať nasledujúce pokyny. Je dovolené:

  • Prezeranie, sťahovanie a tlačenie obrázkov, elektronických publikácií, hudby, fotografií, textov a videí chránených autorským právom spoločnosti Watch Tower na čisto nekomerčné, osobné účely.

  • Kopírovanie publikácií, videí alebo audio súborov, ktoré sú na tejto stránke určené na sťahovanie, alebo odosielanie odkazov na ne.

Dovolené nie je:

  • Publikovať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, videá alebo články z tejto stránky na internete (na ľubovoľnej webovej stránke, na stránkach na zdieľanie súborov, na stránkach na zdieľanie videí či na sociálnej sieti).

  • Poskytovať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text alebo videá z tejto stránky prostredníctvom softvérovej aplikácie alebo ako súčasť softvérovej aplikácie (ani nahrávať takéto materiály na server, aby sa dali využiť pomocou softvérovej aplikácie).

  • Reprodukovať, rozmnožovať, kopírovať, rozširovať alebo inak používať obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text alebo videá z tejto stránky na komerčné účely alebo za peniaze (aj keď to nezahŕňa zisk).

  • Vytvárať a šíriť akékoľvek softvérové aplikácie, nástroje alebo techniky na zber, kopírovanie, sťahovanie, extrahovanie [extraction], zhromažďovanie [harvesting] a scrapovanie [scraping] dát, HTML stránok, obrázkov alebo textu z tejto webovej stránky. (Netýka sa to voľne šíriteľných, nekomerčných aplikácií určených na sťahovanie elektronických súborov, ako sú EPUB, PDF, MP3 a MP4, z verejnej časti tejto stránky.)

  • Zneužívať stránky alebo ich funkcie, ako napríklad narušovať dostupnosť stránok alebo pristupovať na stránky či používať ich funkcie využitím metód, ktoré nie sú priamo poskytnuté na stránkach.

  • Používať tieto stránky spôsobom, ktorý stránky poškodí alebo by mohol spôsobiť ich poškodenie, narušenie ich dostupnosti alebo obmedzenie či znemožnenie prístupu na ne; používať stránky spôsobom, ktorý je v nejakom ohľade pochybný, nelegálny, podvodný alebo škodlivý alebo ktorý je spojený s nejakým pochybným, nelegálnym, podvodným či škodlivým zámerom alebo činnosťou.

  • Použiť stránky alebo obrázky, elektronické publikácie, ochranné známky, hudbu, fotografie, text či videá na akékoľvek obchodné účely.

  • Táto webová stránka využíva službu Mapy Google, ktorá je službou tretej strany, ktorú nedokážeme ovplyvniť. Používanie služby Mapy Google na tejto webovej stránke podlieha aktuálnym Dodatočným zmluvným podmienkam služieb Mapy Google a Google Earth. O aktualizáciách zmluvných podmienok nie sme informovaní. Preto skôr ako začnete používať Mapy Google, prečítajte si, prosím, podmienky. Nepoužívajte Mapy Google, ak s podmienkami nesúhlasíte. Mapy Google neodovzdávajú tejto webovej stránke žiadne používateľské údaje.

 Materiály pre lekárov

Obsah časti webovej stránky s názvom „Materiály pre lekárov“ má len informačný charakter a nenahrádza lekárske poradenstvo. Jej účelom nie je poskytovať odborné lekárske rady, určovať diagnózu alebo liečbu. Táto časť stránky neodporúča ani nepropaguje konkrétne testy, produkty, procedúry, lekárov, názory alebo informácie uvedené na stránke.

Ak máte otázky týkajúce sa zdravotného stavu alebo liečby, vždy vyhľadajte pomoc lekára alebo iného kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

V časti „Materiály pre lekárov“ na tejto stránke sa snažíme mať presné a aktuálne informácie, ale poskytujeme ich „tak, ako sú“, bez záruky, či už výslovnej alebo implicitnej. Táto stránka rozhodne neposkytuje žiadne záruky, výslovné ani implicitné, a to vrátane, ale nie výhradne, záruky vhodnosti na konkrétny účel a vhodnosti na predaj. Neposkytuje záruky na spoľahlivosť, presnosť, aktuálnosť, užitočnosť alebo úplnosť informácií, ku ktorým sa dá dostať v časti „Materiály pre lekárov“, ani nenesie zodpovednosť za prípadné omyly alebo neúplnosť informácií v tejto časti. Spoliehaním sa na akúkoľvek informáciu získanú prostredníctvom časti „Materiály pre lekárov“ konáte na vlastné riziko. V žiadnom prípade táto stránka nenesie zodpovednosť ani nemôže byť žalovaná za škody (okrem iného vrátane priamych alebo následných škôd, zranenia/usmrtenia osôb, straty zisku alebo škôd spôsobených stratou dát či prerušením prevádzky) vzniknuté používaním alebo tým, že nebolo možné používať časť stránky „Materiály pre lekárov“. Táto stránka nenesie zodpovednosť ani nemôže byť žalovaná za škody na základe záruk, zmlúv, deliktov alebo iných právnych dôvodov, a to bez ohľadu na to, či boli prevádzkovatelia stránky upovedomení o možnosti vzniku takých škôd a žalôb alebo nie.

 Odmietnutie záruk a obmedzenie zodpovednosti

Táto webová stránka, všetky informácie na nej, jej obsah, materiál a iné služby, ktoré sú na tejto stránke k dispozícii, poskytuje spoločnosť Watchtower „tak, ako sú“. Spoločnosť Watchtower nedáva nijaké prísľuby ani záruky, a to ani výslovné, ani implicitné.

Spoločnosť Watchtower nezaručuje, že webová stránka neobsahuje vírusy alebo iný škodlivý softvér. Spoločnosť Watchtower nepreberá žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť používaním informácií, funkcií, obsahu, materiálu alebo iných služieb, ktoré táto stránka prináša, a to vrátane, ale nie výlučne, priamych, nepriamych, náhodných, trestných, následných škôd (čo zahŕňa aj stratu zisku).

 Porušenie podmienok používania

Ak porušíte tieto podmienky používania, spoločnosť Watchtower je oprávnená podniknúť proti vám príslušné kroky podľa vlastného uváženia vrátane zamedzenia či zákazu prístupu na stránky, zablokovania prístupu počítačov s vašou IP adresou, kontaktovania poskytovateľa vášho internetového prístupu s požiadavkou zablokovať vám prístup na stránky a/alebo podniknúť proti vám právne kroky. Uplatnením tohto práva nie sú dotknuté ostatné práva spoločnosti Watchtower vyplývajúce z týchto podmienok používania.

 Zmeny

Spoločnosť Watchtower je oprávnená zmeniť z času na čas tieto podmienky používania. Zmenené podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom publikovania na týchto stránkach. Pravidelne kontrolujte podmienky používania, aby ste boli oboznámení s ich aktuálnou verziou.

 Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto podmienky používania sa riadia a vykladajú právnym poriadkom štátu New York (USA), a to bez ohľadu na prípadný konflikt s inými právnymi predpismi. Všetky právne kroky podniknuté v súvislosti s týmito podmienkami používania podliehajú jurisdikcii štátnych alebo federálnych súdov štátu New York (USA).

 Klauzula o oddeliteľnosti

V prípade, že príslušný súd posúdi niektoré ustanovenie z týchto podmienok používania ako neúčinné, neplatné, nevymožiteľné alebo nezákonné, nebude to mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neuplatnenie nároku na právne vymáhanie dodržiavania určitého ustanovenia týchto podmienok používania zo strany spoločnosti Watchtower nepredstavuje ani nesmie byť vykladané ako zrušenie tohto ustanovenia alebo zrieknutie sa práva vymáhať dodržiavanie tohto ustanovenia.

 Úplná dohoda

Tieto podmienky používania predstavujú úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Watchtower v súvislosti s používaním tejto stránky a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy upravujúce podmienky používania týchto stránok.