Prejsť na článok

Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

OCHRANA SÚKROMIA

 Jehovovi svedkovia sa zaväzujú chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Tieto zásady stanovujú, akým spôsobom sa budú spracovávať osobné údaje, ktoré od vás získame alebo ktoré nám poskytnete, na tejto stránke a prostredníctvom aplikácií od spoločnosti Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. Naša spoločnosť si uchováva určité základné informácie o návštevníkoch našich stránok. Uvedomujeme si, že je dôležité, aby tieto informácie boli zabezpečené proti zneužitiu a aby návštevníci našich stránok vedeli, ako tieto informácie používame. Možno sa rozhodnete poskytnúť nám o sebe informácie, ktoré sa považujú za osobné údaje. Výrazom „osobné údaje“ v tomto dokumente označujeme údaje, ako je napríklad meno, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo alebo iné údaje, ktoré súvisia s vašou totožnosťou. Výraz „webová lokalita“ zahŕňa túto webovú stránku, ako aj stránky apps.jw.org, ba.jw.org, stream.jw.orgwol.jw.org.

SPRACOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Táto webová stránka a všetky súvisiace aplikácie sú vlastníctvom neziskovej organizácie Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (ďalej len „spoločnosť Watchtower“), ktorá podporuje činnosť Jehovových svedkov a ich biblické vzdelávanie. Ak sa dobrovoľne rozhodnete zriadiť si na tejto stránke účet, poslať peňažný dar, požiadať o návštevu alebo urobiť iný úkon, pri ktorom je potrebné uviesť svoje osobné údaje, vyjadrujete tým súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, ako aj s tým, aby boli tieto údaje uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Zároveň vyjadrujete súhlas s tým, aby spoločnosť Watchtower a spolupracujúce organizácie, ktoré podporujú činnosť Jehovových svedkov v rôznych krajinách, získavali, spracúvali a uchovávali vaše osobné údaje a tiež uskutočňovali ich prenos za účelom spracovania vami požadovaného úkonu. Náboženská organizácia Jehovových svedkov pôsobí na celom svete prostredníctvom rôznych miestnych právnych subjektov. Môže ísť o miestne zbory, pobočky a ďalšie podobné spolupracujúce organizácie Jehovových svedkov.

To, kto bude spracovávateľom vašich osobných údajov, závisí od toho, akú aktivitu na našej stránke vykonávate. Napríklad ak ste sa rozhodli darovať peňažné prostriedky nejakému právnemu subjektu v konkrétnej krajine, tomuto právnemu subjektu sa odošle vaše meno a kontaktné údaje, ktoré uvediete pri zadávaní platby. Alebo napríklad ak ste požiadali o návštevu, vaše meno a kontaktné údaje sa odošlú príslušnej pobočke Jehovových svedkov a zboru, ktorý vybaví vašu žiadosť.

Ak v krajne, kde žijete, existuje zákon o ochrane osobných údajov, môžete prípadné otázky odoslať na príslušnú adresu uvedenú na stránke Kontakty – ochrana osobných údajov.

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A DÔVERNOSTI ÚDAJOV

 Bezpečnosť a dôvernosť vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Používame najnovšie technológie na ukladanie osobných údajov a ich zabezpečenie pred neoprávneným prístupom, zverejnením, neoprávneným použitím alebo pozmenením a nezákonným zničením alebo náhodnou stratou. Všetci spracovávatelia osobných údajov a všetky subjekty zapojené do spracovávania vašich údajov sú povinné zachovávať ich dôvernosť. Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené, alebo ako je potrebné na dodržanie zákonnej oznamovacej povinnosti alebo predpisov o uchovávaní dokumentov.

Počas prenosu ich chránime pomocou šifrovacích protokolov, ako je Transport Layer Security (TLS). Využívame počítačové systémy s obmedzeným počtom prístupových protokolov, ktoré sú umiestnené v objektoch, v ktorých sa dôvernosť a bezpečnosť prenášaných informácií chráni pomocou fyzických, elektronických a procedurálnych bezpečnostných opatrení. Máme zavedené prísne bezpečnostné normy, ktoré zabraňujú neoprávnenému prístupu k osobným informáciám.

MALOLETÍ

 Ak ste v krajine, z ktorej pristupujete na našu stránku, považovaný za maloletého, môžete svoje osobné údaje zadať na stránke len vtedy, ak s tým súhlasí aspoň jeden z vašich rodičov alebo opatrovníkov. Ak ste jeden z rodičov alebo opatrovníkov maloletého a dovolíte mu, aby zadal svoje osobné údaje na tejto stránke, vyjadrujete tým súhlas, aby sa jeho údaje spracovávali podľa zásad v tomto dokumente.

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA

 Niekedy budú na tejto webovej stránke alebo v súvisiacich aplikáciách odkazy na webové stránky externých poskytovateľov, ktorých používame na poskytovanie služieb v našom mene (napríklad pri vypĺňaní internetových formulárov). To, že sa nachádzate na webovej stránke externého poskytovateľa, zistíte podľa toho, že stránka bude mať iný vzhľad a zmení sa obsah v adresnom riadku vášho internetového prehliadača. Okrem toho môžete od niekoho z externých poskytovateľov dostať email alebo textovú správu na základe žiadosti, ktorú ste vypísali na tejto stránke, aby ste dostali požadované informácie vrátane upozornení o aktivitách, o ktorých ste si priali byť informovaní. Pri výbere externých poskytovateľov zisťujeme, akým spôsobom chránia súkromie a osobné údaje, a následne to pravidelne kontrolujeme. Naším cieľom je ubezpečiť sa, že dodržiavajú rovnaké zásady, akými sa riadime my. No nie je v našich možnostiach ovplyvniť to, ako sú naprogramované aplikácie a služby externých poskytovateľov, ani to, aké podmienky používania, zásady ochrany súkromia či všeobecné zmluvné podmienky si stanovia. Používanie takých aplikácií alebo služieb na našej stránke podlieha zmluvným podmienkam a zásadám používania, ktoré si stanovil externý poskytovateľ. O prípadných aktualizáciách nás externý poskytovateľ nemusí informovať. Preto skôr než také aplikácie či služby začnete používať, skontrolujte, či neboli podmienky ich používania aktualizované. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zo strany externého poskytovateľa, pozrite si zásady ochrany osobných údajov na jeho webovej stránke.

Používanie služby Mapy Google podlieha aktuálnym Pravidlám ochrany súkromia spoločnosti Google. Spoločnosť Google je jedným z tých externých poskytovateľov, pri ktorých nemôžeme ovplyvniť to, ako sú ich aplikácie naprogramované, ani to, aké podmienky používania, zásady ochrany súkromia či všeobecné zmluvné podmienky si stanovia. Ak na našich stránkach využívate služby Mapy Google, riaďte sa Dodatočnými zmluvnými podmienkami služieb Mapy Google a Google Earth. O prípadných aktualizáciách nás táto spoločnosť nemusí informovať, preto skôr než služby Mapy Google začnete používať, skontrolujte, či neboli podmienky ich používania aktualizované. Ak s podmienkami ich používania nesúhlasíte, službu Mapy Google nepoužívajte.

OZNÁMENIE O ZMENÁCH V ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Našu stránku a aplikácie sa snažíme stále vylepšovať a pridávať nové funkcie. Vzhľadom na to, ako aj vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve a v používaných technických prostriedkoch sa môžu existujúce spôsoby ochrany údajov časom meniť. Ak bude nevyhnutné upraviť naše postupy, zverejníme všetky zmeny na tejto stránke. Tak budete mať vždy prehľad o tom, aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame.

AKTÍVNE SKRIPTOVANIE ALEBO JAVASCRIPT

 Na zlepšenie funkčnosti našej stránky a aplikácií sa používa skriptovanie. Vďaka skriptovacím technikám sa informácie zobrazujú rýchlejšie. Naša stránka ani aplikácie nikdy nevyužívajú skriptovanie na to, aby do vášho počítača inštalovali nejaký softvér, ani na to, aby od vás neoprávnene zhromažďovali informácie.

Na to, aby určité časti našej webovej stránky fungovali správne, je nutné v internetovom prehliadači povoliť aktívne skriptovanie alebo JavaScript. Väčšina prehliadačov umožňuje povoliť alebo zakázať skriptovanie pre konkrétne webové stránky. Ak chcete zistiť, ako povoliť skriptovanie pre zvolené webové stránky, pozrite sa do návodu alebo do pomocníka k svojmu prehliadaču.