Boky ao Amin’ny Baiboly

FILAHARANY
Pejy Fampidirana Sasin-teny Teny Fampidirana Ireo Boky ao Amin’ny Baiboly Fanondroana Teny ato Amin’ny Baiboly 1A Ny Anaran’Andriamanitra ao Amin’ny Soratra Hebreo 1B Ny Nanovan’ireo Mpanora-dalàna ny Anaran’Andriamanitra 1D Ny Anaran’Andriamanitra ao Amin’ireo Dikan-teny Grika Tranainy 1E Ny Anaran’Andriamanitra ao Amin’ny Soratra Grika Kristianina 1F “Tompo Fara Tampony” Heb.: ʼAdônai 1G “Ilay Tena Andriamanitra” Heb.: haElôhim 1H “Ilay Tena Andriamanitra” Heb.: haEl 1J “Ilay Tena Tompo” Heb.: haAdôhn 1K Anaram-boninahitra sy Teny Hafa Ampiharina Amin’i Jehovah 2A Fandikana Litera Hebreo sy Grika 2B Tovona sy Tovana Hebreo 2D Matoanteny Hebreo Milaza Asa Mitohy na Atao Miandalana 3A “Nefesh”—Zavamananaina, Olona na Biby; Ain’ny Olona Velona; Zavatra Hafa 3B “Fanahy”—Fanahy Masina, Hery Ampiasain’Andriamanitra, Anjely, Rivotra, Zotom-po; Hery Mamelona; Zavatra Hafa 3D “Fasana”—Toeran’ny Maty Rehetra 3E “Gehena”—Midika Fandringanana Tanteraka 3F “Tartara” 4A “Fijangajangana”—Ny Karazana Firaisana Rehetra Tsy Azo Atao 4B Fanatrehan’i Kristy (Parosia) 4D “Hazo Fijaliana” 4E Fanafahana mba Hiaraka Amin’i Kristy 5 Ny Teny hoe “Testamenta Taloha” sy “Testamenta Vaovao” 6A Vola, Lanja, Refy 6B Ireo Volana ao Amin’ny Baiboly 7A Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany 7B Sarintany Momba ny Genesisy—Faritr’i Kanana 7D Faritanin’ireo Fokon’ny Israely 7E Fanjakana Tokan’i Saoly, Davida, Solomona 7F Palestina Nandritra ny Fanompoan’i Jesosy 7G Tranolay Masina Araka ny Eksodosy 26 7H Tempoly Tamin’ny Andron’i Solomona 7J Fitafian’ny Mpisoronabe 8 Fanazavana Teny Foto-dresaka Ara-baiboly Pejy Farany