AKATAMBO KA WAKULAMA December 2015 | Mungomfwisha Ifilembelwe mu Baibolo

Kani mulingalangulukepo ati, ‘Nindo ifilembelwe mu Baibolo fikatashishe ukufyumfwa?’

COVER SUBJECT

Nindo Mwelelwe Ukumfwisha Ifilembelwe mu Baibolo?

Abengi balicindikile ili ibuuku nangaba’ti tabeshipo ifi lingabofwako.

COVER SUBJECT

Mungomfwisha Ifilembelwe mu Baibolo

Ifintu fine filalangisha ati icine abantu bonse bangomfwisha ifilembelwe mu Baibolo.

COVER SUBJECT

Abangamofweniko Ukumfwisha Ifilembelwe mu Baibolo

Kani Baibolo ililembelwe mu nshila ipubile ukumfwa, nindo mwelelwe ukumofweniko?

Ifi BaYawe Balabila ne Bulengeshi Bwabo

Ifi baLesa bapyungisha imilaka iilekenelekene pa kulabila ne bantunshi filatusambisha ati tabalipo ne musalululo.

Ukwalula Ukulungeme Ukwa Mashiwi AbaLesa

Ukulonda ifintu fitatu kwalyofweleko Komiti ya New World Bible Translation.

Mulukupyungisha Bwino Ulumini Lwenu

Kani ukulonda icakubwenako ca baYesu kungamofweniko shani ukwishiba ili mungalabila, ifya kulabila, ne nshila ya kufilabililamo?

BaYawe Bakamukosheni!

Kani tulyelelwe ukubona shani amalwashi, kabili findo tungacitapo?

Mulukulangisha ati Mulatoota Pali Fyefyo BaYawe Bamupeeleni

Baibolo ilalabila pali fyefyo tungalukupyungisha bwino impindi yesu, amakosa esu ne maboni esu. Nakabili, ilalabila na pa nshila yeyo tatwelelwepo ukupyungishishamo ifi ifintu.

OUR READERS ASK

Kani Ukusefya Icilishimishi Kubipile?

Kani ukwafumine Icilishimishi kungalengesha umuntu ukubulo’kusefyako?

Kani Muliishi?

Kani abaJuda abaile ku Jelusalemi pa Pentekosite 33 C.E., fya cine ‘balifumine ku mikoka yonse iya panshi pano’? Kani abantu abakuti ubwingi abalukuya ku Jelusalemi ku fitenje fya baJuda balukulaala pi?

Ifyasuko ku Fyakwipusha fya mu Baibolo

Nindo baYawe batemenwe abantu abatemenwe bucine?